Τροπολογία για τη μεταφορά του προσωπικού του ΟΑΝΜΑ στο Μουσείο Ακρόπολης

Μεταφέρεται στο Μουσείο Ακρόπολης, το προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (ΟΑΝΜΑ), το οποίο υπηρετεί μετά τη διάθεσή του στο Μουσείο, με τροπολογία της υπουργού Πολιτισμού.

Όπως εξήγησε η υπουργός Πολιτισμού Κονιόρδου, μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της κατασκευής του Μουσείου Ακρόπολης από τον ΟΑΝΜΑ, το Μουσείο χρησιμοποιεί το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΟΑΝΜΑ για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του και, για την πληρωμή των προσώπων αυτών, το Μουσείο χρηματοδοτεί τον ΟΑΝΜΑ.

Με την τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, επιχειρείται η ομαλοποίηση της κατάστασης αυτής, δηλαδή μεταφέρεται όλο το προσωπικό του ΟΑΝΜΑ σε προσωποπαγείς θέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης και θα αμείβεται από το Μουσείο.

Για όσο χρόνο θα υπάρχουν αυτές οι προσωποπαγείς θέσεις, δεν θα είναι δυνατή η πρόσληψη σε οργανικές θέσεις του Μουσείου αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι δεν θα επιβαρυνθεί το Μουσείο Ακρόπολης με πλεονάζον προσωπικό ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Το μεταφερόμενο προσωπικό, θα κατανεμηθεί στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Μουσείου της Ακρόπολης. Η προϋπηρεσία στον ΟΑΝΜΑ θα συνυπολογιστεί και η ασφάλιση θα συνεχιστεί κανονικά με διάδοχο εργοδότη το Μουσείο της Ακρόπολης.