Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ κατόπιν αύξησης του μειωμένου ωραρίου εργασίας

ipallilos-sinie-logariazei

Καθεστώς πριν το Ν.4483/17

Με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/16, όπως αυτή ίσχυε πριν την αντικατάστασή της από το άρθρο 87 του Ν.4483/17 ορίζονταν τα εξής:

«Σε περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν ήδη υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, η κατά τα προηγούμενα εδάφια αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισόποσες ώρες εργασίας. Ειδικά για τις κατηγορίες και κλάδους για τους οποίους η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπόκειται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σε έγκριση, τυχόν αύξηση του ωραρίου των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων της ίδιας κατηγορίας και κλάδου, λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της έγκρισης κατά το έτος που ακολουθεί.»

Με την Πράξη 54/2017 του Κλιμ.Τμ.1 του Ελ.Συν. κρίθηκε ότι παρίσταται μη νόμιμη η δαπάνη καταβολής αποδοχών προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, κατόπιν αύξησης του μειωμένου ωραρίου εργασίας αυτών, καθώς η μετατροπή του μειωμένου ωραρίου των υπαλλήλων ι.δ.α.χ. σε πλήρες κωλύεται από την ταυτόχρονη ύπαρξη προσωπικού ορισμένου χρόνου του αυτού κλάδου (προσωπικό καθαριότητας) και της ίδιας κατηγορίας (Υ.Ε.), όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με την βεβαίωση του Δημάρχου, χωρίς να ασκεί επιρροή, ότι το εν λόγω έκτακτο προσωπικό ανήκει σε διαφορετικές ειδικότητες (εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων και οδηγοί απορριμματοφόρων) του αυτού, ωστόσο, κλάδου.

Περαιτέρω, όμως, δεδομένης της έκδοσης της 9/οικ. 8402/16.3.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και του οικ. 30022/30.9.2016 εγγράφου του αυτού Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. κλήθηκαν να κάνουν εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016 και να αυξήσουν το μειωμένο ωράριο σχολικών καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να αποτραπεί η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ήτοι στοιχείων τα οποία συνεκτιμήθηκαν κατά τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το Κλιμάκιο άγεται, περαιτέρω, στην κρίση ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων, αλλά με την πεποίθηση ότι μπορούσαν να προβούν στην εφαρμογή της επίμαχης διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016, η πλάνη τους δε αυτή είναι συγγνωστή.

Καθεστώς μετά το Ν.4483/17

Έπειτα από την αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/16 από το άρθρο 87 του Ν.4483/17 η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου των εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή σε νοµικά πρόσωπα αυτών, και η µετατροπή αυτού από µερικής σε πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται δυνητικά και στους εργαζόµενους µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός της αύξησης του ωραρίου πριν τη λήξη των συμβάσεων ΙΔΟΧ δεν ισχύει πλέον.