Ελεγκτικό: Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 278/2016 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 22/2017

Το Κλιμάκιο κρίνει ότι αβασίμως προβάλλεται από τον διαφωνούντα αναπληρωτή Επίτροπο ότι ο υπάλληλος δεν δικαιούται την καταβολή του ημίσεος (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης, για το λόγο ότι στην περίπτωσή του δεν συντρέχει σωρευτικά τόσο η παροχή ημιδιατροφής όσο και η αυθημερόν μετακίνηση σε μεγαλύτερη των 160 χιλιομέτρων απόσταση από την έδρα. Τούτο δε, διότι, μόνη η παροχή ημιδιατροφής για τον μετακινούμενο, αρκεί για την καταβολή του ½ της ημερήσιας αποζημίωσης  σε αυτόν. Συνεπώς, νομίμως αποφασίστηκε η χορήγηση σε αυτόν του ½ της ημερήσιας αποζημίωσης για κάθε ημέρα εκτός έδρας μετακίνησης και, δεδομένου ότι δεν προβάλλεται άλλος λόγος μη νομιμότητας της εντελλόμενης με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνης, αυτή (η δαπάνη) είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 278/2016).

Νομίμως εκκαθαρίστηκε στη φερόμενη ως δικαιούχο δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, καθόσον ναι μεν αυτή μετακινήθηκε σε απόσταση μικρότερη των 160 χιλιομέτρων από την έδρα της, πλην όμως διανυκτέρευσε εκεί με δαπάνες του ΕΚΔΔΑ. Δεδομένου δε ότι από τον τελευταίο αυτό φορέα καλύφθηκαν και οι δαπάνες ημιδιατροφής της, νομίμως εντέλλεται με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα το ήμισυ της προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημίωσης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 22/2017).