Η ομολογία της νίκης μας θα γίνει ντάλα μεσημέρι!

Σχόλιο του ΜΕΤΑ για την εγκύκλιο του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)» | ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8

Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)», με την οποία αποσυνδέεται, η διαδικασία της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, από την «αξιολόγηση» του προσωπικού, αποτελεί ομολογία της κυβερνητικής αποτυχίας και νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η ενέργεια αυτή καταδεικνύει επίσης με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού και εκμαυλισμού των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκομεία και τους ΟΤΑ, για να σπάσουν την απεργία – αποχή από την «αξιολόγηση», απέτυχαν και η κυβέρνηση, θορυβημένη από το γεγονός ότι θα τη «μαλώσουν» οι δανειστές, προσπαθεί να εμφανίσει ό,τι κάτι κινείται σ’ αυτήν την κατεύθυνση στο δημόσιο.

Η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία – αποχή, που αγγίζει περίπου το 90%, όπως και παλιότερα στην ανάλογη προσπάθεια που έκανε και η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ο τότε υπουργός Κ. Μητσοτάκης, δείχνει ότι δεν ήταν μόνο οι απολύσεις που ευθέως παρέπεμπε η «αξιολόγηση» Μητσοτάκη ο λόγος που συμμετείχαν μαζικά οι εργαζόμενοι, αλλά και το γεγονός της διάλυσης των δημοσίων υπηρεσιών και της εκχώρησής τους στους ιδιώτες, που και οι δύο «αξιολογήσεις» έχουν ως κεντρικό τους πυρήνα και βασική τους στόχευση.

Το ΜΕΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους να μη κάνουν κανένα βήμα πίσω. Η νίκη θα είναι δική μας και η ομολογία της θα γίνει ντάλα μεσημέρι!


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα,1 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 76 /οικ.28554

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
τηλ.: 213 131. 3201, -3275, -3372, -3374, -3375

ΘΕΜΑ: Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 100 του ν.4472/2017: «1. Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου.»».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, έως 15 Σεπτεμβρίου, τα αιτήματά σας για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.4440/2016, η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, όπου απαιτείται, και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Δεδομένης της πρώτης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία εξέτασης των αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και πάντως όχι πέραν της 9ης Οκτωβρίου 2017.

Τα αιτήματα για μετάταξη συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων ή μετατάξεων. Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση, για την οποία δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών.

Επισημαίνεται ότι θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πληρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη. Επίσης, θέσεις ή ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετάταξης ή απόσπασης με τις ισχύουσες έως την έναρξη του ΕΣΚ διατάξεις, δεν δύνανται να συμπεριληφθούν ως αιτήματα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Η αποστολή αιτημάτων των φορέων θα γίνει σε αρχείο EXCEL, όπως επισυνάπτεται και αποστέλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrm@ydmed.gov.gr, το αργότερο έως 15 Σεπτεμβρίου 2017. Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των αρμόδιων Υπουργών εάν πρόκειται για υπηρεσίες των Υπουργείων και για εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και την ψηφιακή υπογραφή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών σε περίπτωση που τα αιτήματα αφορούν Ανεξάρτητες Αρχές. Για τα αιτήματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και υπηρεσιών αυτών, καθώς και για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, τα αιτήματα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή, τα αιτήματα αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή, ενυπόγραφα από τα αρμόδια όργανα στην Υπηρεσία μας εντός της ως άνω προθεσμίας.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Υπηρεσιακές Μεταβολές- Κινητικότητα.

Η Υπουργός
Όλγα Γεροβασίλη


ΕΔΩ η εγκύκλιος σε μορφή pdf.