Άρθρα 85 και 86, Ν.4483/2017: Αποσπάσεις προσωπικού ΟΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/2017), δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 (Α΄212) και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α΄18), να αιτηθούν εκ νέου την απόσπασή τους, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.

Με το άρθρο 86 του ιδίου νόμου, αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), και δίνεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να αποσπώνται ως ειδικοί σύμβουλοι – ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες Δημάρχου ή Προέδρου Συνδέσμου, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.

Άρθρο 85: Αποσπάσεις προσωπικού

Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄224) υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών που είχαν αποσπαστεί σε ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 (Α΄212) και το άρθρο 64 του ν. 1416/1984 (Α΄18), μπορούν να ζητήσουν απόσπαση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), την παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 και την παρ. 3Α του άρθρου 184 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται πάροδος τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο 86: Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007

Η παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Yπουργού και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς της ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των ΟΤΑ, καθώς και το προσωπικό που υπηρετούσε στις θέσεις αυτές κατά την 2α Δεκεμβρίου 2016.».


Προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις: