Το πολυνομοσχέδιο για το προσωπικό ΟΤΑ, έτσι όπως ψηφίστηκε

Στις 26 Ιουλίου 2017, ψηφίστηκε από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου ρυθμίζουν τα εξής:

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

Α. Διορισμοί- κατάταξη- προαγωγές προσωπικού
Β. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Γ. Ωράριο εργασίας- Άδειες προσωπικού
Δ. Αποσπάσεις.
Ε. Μετατάξεις
ΣΤ. Προϊστάμενοι
Ζ. Παροχές σε υπαλλήλους
Η. Αποδοχές προσωπικού
Θ. Πειθαρχικά
Ι. Αιρετά όργανα ΟΤΑ.

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Θέματα Οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ
Β. Θέματα προϋπολογισμού, ισολογισμού , απολογισμού
Γ. Ρυθμίσεις Οφειλών
Δ. Έσοδα ΟΤΑ
Ε. Πληρωμές ΟΤΑ
ΣΤ. Δαπάνες ΟΤΑ
Ζ. Φορολογικά θέματα.

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. ΔΕΥΑ
Β. Κοινωφελείς, Ανώνυμες και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις ΟΤΑ
Γ. Δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α. ΔΗΠΕΘΕ
Β. Λοιπές Εταιρίες- Νομικά Πρόσωπα.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Β. Παιδικές χαρές – παιδότοποι – παιδικοί σταθμοί
Γ. Αδειοδοτήσεις
Δ. Παραχωρήσεις
Ε. Μεταβίβαση περιουσίας σε ΟΤΑ και παραχώρηση περιουσίας ΟΤΑ
ΣΤ. Προγραμματικές συμβάσεις
Ζ. Αρμοδιότητες ΟΤA.

ΕΔΩ το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ.