ΟΤΑ: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

ergates-kathariotita-4
Φωτογραφία αρχείου

Σχετικά με τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με το υπ’ αριθ. 29929/2016/23.02.2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ επισημαίνονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4368/2016 αλλά και την εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΑ εγκ.9/8402/16.03.2016 η ρύθμιση του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταλαμβάνει το προσωπικό που εργάζεται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι η ratio της ρύθμισης καταλαμβάνει τους εργαζόμενους εκείνους, που, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους, υφίστανται εξ αντικειμένου τις επιβαρυντικές επιπτώσεις της επαφής με χώρους υγειονομικής ταφής, ανακύκλωσης, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμούς μεταφόρτωσης και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Νομικά κρίσιμο, δηλαδή, ως προς την υπαγωγή ή μη κατηγοριών εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης είναι το πραγματικό γεγονός της έκθεσής τους στις επιβαρυντικές επιπτώσεις αυτών.

Κατά συνέπεια, εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι παρέχουν κατά πλήρες ωράριο την εργασίας τους στους επίμαχους χώρους, δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 22 του ν.4368/2016.

Περαιτέρω, το ΥΠΕΣ, έχει την άποψη ότι στους δικαιούχους του εν λόγω επιδόματος συμπεριλαμβάνονται και οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι προσφέρουν πλήρη απασχόληση στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του.

Αυτονόητο είναι ότι συνδρομή των προϋποθέσεων για την καταβολή του επιδόματος αυτού, βεβαιώνεται από τον οικείο προϊστάμενο.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού οι οποίοι ναι μεν έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, και την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, ωστόσο οι αρμόδιες οργανικές μονάδες τους δεν στεγάζονται εν όλω στους σχετικούς ανθυγιεινούς χώρους αλλά μέρος αυτών στεγάζεται στο κατάστημα του οικείου Δήμου, δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του αρ. 22 του ν. 4368/2016 είναι μόνον οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους ανθυγιεινούς χώρους (ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης ευθύνης) και σε καμία περίπτωση οι απασχολούμενοι στο κατάστημα του Δήμου.

Τα ανωτέρω συμπληρώνουν και αποσαφηνίζουν τις απόψεις που είχαν διατυπωθεί στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/33285/ΔΕΠ/09.11.2015 από την οποία προέκυπτε ότι δεν είναι δυνατή η παράλληλη καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης και επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινούς εργασίας καθώς σε υπάλληλο που απασχολείται πλήρως για την άσκηση καθηκόντων που προβλέπονται για την θέση ευθύνης που κατέχει δεν είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων άλλων εργασιών, οι οποίες επίσης απαιτούν την πλήρη απασχόληση, όπως στην περίπτωση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.