evro-thilia-15

Η Συμφωνία-Απόφαση του Γιούρογκρουπ της 15ης Ιουνίου 2017 είναι το πιο ταπεινωτικό κείμενο που έχει υπογράψει μέχρι σήμερα μνημονιακή κυβέρνηση! Βάζει, όπως έχει δημοσιεύσει σε σχετική του ανάρτηση το ergasianet.gr, τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, γενιές νέων, το λαό, σε διαρκή μνημόνια και λιτότητα διάρκειας 60 ετών.

Στη Συμφωνία αυτή, υπάρχουν -όπως σημειώνει η ΕΝΥΠΕΚΚ– τέσσερις (4) ονειδιστικές και προσβλητικές ρυθμίσεις:

Ι. Η ακύρωση της εφαρμογής των «αντίμετρων»!

Σύμφωνα με ρητή δέσμευση της προσβλητικής για το λαό μας αυτής Συμφωνίας-Απόφασης, τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν εφόσον επιτευχθούν οι καθορισμένοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση-Συμφωνία του Εurogroup αναφέρει τα εξής: «Αφορά επίσης σε ένα έκτακτο αναπτυξιακό πακέτο που έχει στόχο να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και να βελτιώσει το ελληνικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα εφαρμοστεί εάν επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμοι στόχοι». Και στα αγγλικά: «It also contains a contingent expansionary package to enhance the growth potential of the Greek economy and to improve the Greek social safety net that will be implemented provided that the agreed medium-term targets are met».

ΙΙ. Εξιτήριο από το Μνημόνιο το 2060!!

Σύμφωνα με ρητή διάταξη της συγκεκριμένης Συμφωνίας-Απόφασης, η κυβέρνηση συμφώνησε πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2022 και πλεόνασμα τουλάχιστον 2% επί του ΑΕΠ για την περίοδο 2023-2060!!

Η συγκεκριμένη δέσμευση της κυβέρνησης είναι η εξής: «Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και από εκεί και έπειτα μία δημοσιονομική πορεία που θα είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου που θα μπορούσε να επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ένα πρωτογενές πλεόνασμα ίσο ή μεγαλύτερο, αλλά κοντά στο 2% του ΑΕΠ, στην περίοδο από το 2023 έως το 2060». Και στα αγγλικά: «The Eurogroup welcomes the commitment of Greece to maintain a primary surplus of 3.5% of GDP until 2022 and thereafter a fiscal trajectory that is consistent with its commitments under the European fiscal framework, which would be achieved according to the analysis of the European Commission with a primary surplus of equal to or above but close to 2% of GDP in the period from 2023 to 2060.».

ΙΙΙ. «Ρήτρα αιρεσιμότητας» για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η ΕΝΥΠΕΚΚ, με άλλη δέσμευση της κατάπτυστης αυτής Συμφωνίας-Απόφασης, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των δανειστών χωρίς δικαίωμα της ελληνικής πλευράς.

Η συγκεκριμένη ταπεινωτική και πρωτάκουστη κείμενα για την πατρίδα μας δέσμευση αναφέρει τα εξής: «To Eurogroup υπενθυμίζει ότι είναι έτοιμο να υλοποιήσει μία δεύτερη δέσμη μέτρων για το χρέος στο βαθμό που χρειάζεται για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, σε ευθυγράμμιση με την ανακοίνωση του Eurogroup της 25ης Μαΐου του 2016. Αυτό περιλαμβάνει την άρση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου που σχετίζεται με την δόση επαναγοράς χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος, την χρήση των κερδών του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) του 2014 από τον διαχωρισμένο λογαριασμό του ESM, την αποκατάσταση της μεταφοράς του ισοδύναμου των κερδών της Συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ANFA) και του SMP στην Ελλάδα (από το δημοσιονομικό έτους 2017), τις διαδικασίες διαχείρισης των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του ESM, λαμβάνοντας δεόντως υπόψιν το εξαιρετικά υψηλό βάρος ορισμένων κρατών μελών και τον επαναπροσδιορισμό (reprofiling) του EFSF εντός του μέγιστου Εξουσιοδοτημένου Ποσού του Προγράμματος». Και στα αγγλικά: «The Eurogroup recalls that it stands ready to implement a second set of debt measures to the extent needed to meet the aforementioned GFN objectives, in line with the Eurogroup statement of 25 May 2016. This includes abolishing the step-up interest rate margin related to the debt buy-back tranche of the 2nd Greek programme, the use of 2014 SMP profits from the ESM segregated account, the restoration of the transfer of the equivalent of ANFA and SMP profits to Greece (as of budget year 2017), liability management operations within the current ESM programme envelope taking due account of the exceptionally high burden of some Member States, and EFSF reprofiling within the maximum Programme Authorised Amount.».

ΙV. Μεσοπρόθεσμα μέτρα με ρήτρα νέου δανείου-προγράμματος !

Και η Συμφωνία-Απόφαση της 15ης Ιουνίου 2017 επαναλαμβάνει τον πιο επαχθή όρο της Συμφωνίας-Απόφασης της 25ης Μαΐου 2016, σύμφωνα με τον οποίο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα θα ληφθούν μόνο, εάν δε συνεπάγονται κόστος στον EFSF και στα δικαιούχα κράτη-μέλη!!

Η συγκεκριμένη ταπεινωτική δέσμευση αναφέρει: «Το Eurogroup είναι έτοιμο να εφαρμόσει, με την επιφύλαξη του τελικού DSA, την επέκταση των μέσων σταθμισμένων λήξεων (WAM) και μία περαιτέρω αναβολή του επιτοκίου και της απόσβεσης του EFSF από 0 έως 15 έτη. Όπως συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2016, αυτά τα μέτρα δεν θα συνεπάγονται επιπλέον κόστος για άλλα δικαιούχα κράτη μέλη». Και στα αγγλικά: «The Eurogroup stands ready to implement, without prejudice to the final DSA, extensions of the weighted average maturities (WAM) and a further deferral of EFSF interest and amortization by between 0 and 15 years. As agreed in May 2016, these measures shall not lead to additional costs for other beneficiary Member States».

Και όλα αυτά, εις βάρος και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και του λαού, που για ακόμη μια φορά καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα του ιδιωτικού χρέους, που οι μνημονιακές κυβερνήσεις μετέτρεψαν σε δημόσιο χρέος, με αποτέλεσμα το «τσουνάμι» μνημονίων, που έχουν ένα και μόνο στόχο: τη «βουλγαροποίηση» μισθών και συντάξεων, την «κινεζοποίηση» των εργασιακών σχέσεων, την υφαρπαγή της δημόσιας περιουσίας και της λαϊκής κατοικίας, την πλήρη υποτέλεια της χώρας…


  • ΕΔΩ το πλήρες κείμενο – ανακοινωθέν του Eurogroup της 15ης Ιούνη 2017 (στα αγγλικά).