9.9 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επιστολή σε Γεροβασίλη για τις επιλογές προϊσταμένων Οργανισμών Μονάδων με το Ν.4369/16

Όπως διαπιστώσαμε με τη με Αριθ. Πρωτοκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520 Εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» και στην παράγραφο 5, αυτής αναιρείτε το προβάδισμα των ΠΕ Μηχανικών έναντι άλλων κατηγοριών υπαλλήλων.

Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν.3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007), που είναι σε ισχύ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007 : «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ».

Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ.

Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον νομοθέτη, αφού κατά κανόνα οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές θέσεις που αν μη τι άλλο είναι θέσεις ευθύνης. Και βεβαίως δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι οι υπάλληλοι ΠΕ γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας τους, έχουν σαφώς ευρύτερο γνωσιολογικό υπόβαθρο και διαθέτουν καλύτερα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. Όσον αφορά ειδικότερα τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται κατά την πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του τεχνικού συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Επίσης προβάδισμα των Διπλωματούχων μηχανικών δίδεται και σε πλήθος άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις με επαγγελματικά δικαιώματα όπως η σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, οι μελέτες στους παραδοσιακούς οικισμούς, η προεκτίμηση των αμοιβών μελετών αλλά και στο νέο νόμο περί μελετών και έργων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν. 4412/16, άρθρο 183, παρ. 2. «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής».

Επισημαίνουμε ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακύρωσε κατά ένα μέρος το Προεδρικό Διάταγμα 318/94 που είχε καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων TEI που ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων. Mε την απόφαση 678/05 το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση και ακυρώνει την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 318/94. Και τούτο διότι η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει τη διάκριση των AEI από τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και που επιτρέπει την άσκηση εκείνων μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών τους. Η απόφαση αυτή έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και στάλθηκε υπό μορφή εγκυκλίου με τον αρ. 12 και με αρ. πρωτ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 30189/07-07-2005.

Σας ενημερώνουμε επίσης για την ύπαρξη του υπ’ αριθμ. 34/4-11-2008 Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, στην οποία προσέφυγαν η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης και τα Επιμελητήρια του Νομού Ηρακλείου (Τεχνικό, Οικονομικό και Γεωτεχνικό) με το οποίο έγινε δεκτή η από 8-10-2008 προσφυγή μας κατά της με αρ. 20639/12.9.2008 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία είχε προηγουμένως απορριφθεί η από 12-8-2008 προσφυγή μας ενώπιον του Γ.Γ. για την ακύρωση της υπ’άριθμ. 603/28-7-2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου (που αφορούσε τροποποίηση του εσωτερικού Οργανισμού και στη μη αναγνώριση προβαδίσματος στους υπαλλήλους ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ).

Παραθέτουμε απόσπασμα από το παραπάνω πρακτικό: «…Για την πληρότητα της αιτιολογίας πρέπει να προστεθούν και τα εξής: Ναι μεν το 235 / 2005 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ είναι προγενέστερο του Ν. 3584 / 2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), όπως ορθά επισημαίνει ο Δήμος Ηρακλείου στην από 3-11-2008 έκθεση απόψεών του προς την παρούσα Επιτροπή. Όμως, η διάταξη, που ερμηνεύτηκε με το εν λόγω Πρακτικό από το Σ.τ.Ε. (άρθρο 36 παρ.1 του ν. 2190 / 1994, όπως η παράγραφος αυτή επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3260 / 2004 και ορίζει ότι: “ Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ….” ) είναι ταυτόσημη σε περιεχόμενο με τα άρθρα 10 [παρ.1 περ.2] και 87 [παρ.3 περ.1] του ν. 3584 / 2007, που είναι οι κρίσιμες διατάξεις στην κρινόμενη περίπτωση. Απεφάνθη λοιπόν το ΣτΕ με το εν λόγω πρακτικό κατά λέξιν ότι: “…κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ερμηνευόμενης σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, είναι μεν κατ’ αρχήν επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με τον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνον, όμως, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας ”. Περαιτέρω, από το άρθρο 99 περίπτ. δ΄ του ν. 3584 / 2007 (που ορίζει ότι όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών) δεν μπορεί να συναχθεί επιχείρημα υπέρ της τοποθέτησης προϊσταμένων αδιακρίτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου στην από 3-11-2008 έκθεση απόψεών του στην παρούσα Επιτροπή. Και τούτο, διότι τέτοια ερμηνεία της παραπάνω διάταξης θα μεταχειριζόταν με όμοιο τρόπο ανόμοιες περιπτώσεις και θα παραβίαζε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, οι οποίες ειδικότερα πηγάζουν από τα άρθρα 4 (παρ.1) και 5 (παρ.1) του Συντάγματος. Η παραπάνω διάταξη πρέπει λοιπόν να ερμηνευτεί υπό το φώς των παραπάνω συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου πληρώνεται θέση προϊσταμένου με υπάλληλο Α΄ Βαθμού της κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε. , όταν το προβλέπουν οι οικείες οργανικές διατάξεις, διότι στη δεδομένη χρονική στιγμή επιλογής προϊσταμένου στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα (δηλαδή: Διεύθυνση, Τμήμα ή αυτοτελές γραφείο) :

Α) ΕΙΤΕ δεν υπάρχουν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε.

Β) ΕΙΤΕ υπάρχουν μεν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε., κανείς όμως από αυτούς δεν έχει τον Α΄ βαθμό (λόγω λιγότερων ετών υπηρεσίας από τα εκ του νόμου απαιτούμενα για απονομή του Α΄ Βαθμού, τον οποίο έχουν συνάδελφοί τους των κατηγοριών Τ.Ε. ή Δ.Ε. με περισσότερα έτη υπηρεσίας)

Γ) ΕΙΤΕ υπάρχουν μεν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. και με βαθμό Α΄, έχουν όμως όλοι δηλώσει εγγράφως κατά το άρθρο 89 του ν. 3584 / 2007 ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως προϊστάμενοι και οι δηλώσεις τους έγιναν δεκτές από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Αυτές τις τρεις περιπτώσεις θέλησε να καλύψει η διάταξη της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 99 του ν. 3584 / 2007 περί της κατ’ εξαίρεση μη ισχύος του προβαδίσματος των κατηγοριών, διότι στις περιπτώσεις αυτές (και μόνον σε αυτές) θα επιλεγεί Προϊστάμενος των κατηγοριών Τ.Ε. ή Δ.Ε., μολονότι υπηρετούν (ή εκ των υστέρων ενδεχομένως να τοποθετηθούν) στην ίδια οργανική μονάδα και υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε.».

Τέλος η επισυναπτόμενη απόφαση Διοικητικού Εφετείου Δ.Εφ.Α 871/2016 η οποία αφορά αίτηση ακύρωσης απόφασης τοποθέτησης προϊσταμένων, υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, ο οποίος παραλήφθηκε στις επιλογές λόγω προβαδίσματος της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ και της ΤΕ έναντι της ΔΕ, αν και βαθμολογήθηκε με περισσότερα μόρια και ο ΟΕΥ του Δήμου είχε την διατύπωση «ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ». Οι επιλογές είχαν γίνει με συνδυασμό των διατάξεων των Ν.3584/07, Ν.3839/10 και Ν.4024/11 το έτος 2014. Στο σκεπτικό σκέψη 6 της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται : «Επειδή, από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται, ότι προϊστάμενος Τμήματος ΟΤΑ επιλέγεται ο υπάλληλος εκείνος που, σωρευτικά, κατέχει βαθμό από τους αναφερόμενους στο άρθρο 10 του Ν.4024/11 (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και εν ελλείψει υποψηφίων με τους βαθμούς αυτούς, κατώτερο βαθμό), ανήκει, αναλόγως του βαθμού του, σε μία από τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των συνυποψηφίων του, τηρούμενου πάντως, του κατά το άρθρο 99 του ν. 3584/07 προβαδίσματος των κατηγοριών. Ήτοι, μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και της κατηγορίας ΔΕ. Η κατηγορία της θέσεως που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν ασκεί επιρροή για την επιλογή αυτή, στις περιπτώσεις που από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται διαζευκτικώς η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δηλαδή η τοποθέτηση υπαλλήλων που ανήκουν είτε στην ΠΕ, είτε στην ΤΕ, είτε στην ΔΕ κατηγορία.

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΧΧΧ, για τον ορισμό προϊσταμένων οργανικών μονάδων δεν επιτρέπεται διαζευκτικώς η επιλογή υπαλλήλων είτε ΠΕ, είτε ΤΕ, είτε ΔΕ κατηγορίας. Ενόψει τούτου, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα (πρβλ. ΣτΕ 4214/2000, 1257/2004). Ο περιεχόμενος εξάλλου στο άρθρο 23 του ανωτέρου Οργανισμού, κατάλογος των κλάδων στους οποίους πρέπει να ανήκουν οι υπάλληλοι που κρίνονται για την κατάληψη των εν λόγω θέσεων, δεν ανατρέπει το ως άνω προβάδισμα των κατηγοριών, αλλά καθορίζει αυτούς (τους κλάδους), όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν.3584/07, με κριτήριο την ειδικότητα κάθε κλάδου, ώστε αυτοί να είναι αντίστοιχοι ή συναφείς προς το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων».

Και στην σκέψη 8, αναφέρεται: «Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η παράλειψη του αιτούντος εκ μόνου του λόγου ότι ανήκει στη κατηγορία ΔΕ, η οποία έπεται κατά το προβάδισμα σε σχέση με την κατηγορία ΠΕ και την κατηγορία ΤΕ, στις οποίες ανήκουν οι επιλεγέντες, αντιστοίχως δε η πρόταξη αυτών, είναι νόμιμη, απορριπτομένου ως αβασίμου, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην έκτη σκέψη του σχετικού λόγου»/

Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθούν:

1. Η Συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 παρ.1 Συντάγματος) αρχή της ισότητας.

2. Οι με αριθμ. 235/2005 και 678/05 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Η με αρ. 34/4-11-2008 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην Περιφέρειας Κρήτης.

4. Η απόφαση Διοικητικού Εφετείου Δ.Εφ.Α 871/2016

αλλά και μια Χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων όπως θεωρούμε ότι επιθυμείτε, απαιτείται με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, η υλοποίηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το προβάδισμα των κατηγοριών, καθώς και η χρήση του «ελλείψει» και μόνο, στους οργανισμούς εσωτερικής λειτουργίας, για εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτείται για διευκόλυνση της επιλογής.

Κλείνοντας σας καλούμε να προγραμματίσετε συνάντηση με την Ομοσπονδία μας, για θέματα αρμοδιότητάς σας που μας αφορούν, όπως ήδη σας έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψη εγγράφως χωρίς ανταπόκριση από μέρους σας.

Παρόμοια Άρθρα