22.8 C
Athens
Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Ασφαλιστικές Εισφορές: Απαντήσεις σε ερωτήματα VΙI

Πρόσφατα

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ελεύθερος επαγγελματίας έκανε έναρξη 01/01/2014 και διακοπή εργασιών 12/10/2016. Το 2015 είχε κέρδος 3.188,75. Ταυτόχρονα ήταν και μισθωτός με πλήρη απασχόληση και μηνιαίο μισθό 1.500,00 καθαρά. Του βγήκε ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ. Είναι σωστό και αν ναι πως υπολογίζονται οι εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Λογικά δεν έπρεπε να καταλογιστούν εισφορές ΕΦΚΑ. Μήπως δεν έχετε κάνει και τη διαγραφή στον ΟΑΕΕ; Βέβαια στην Εγκύκλιος 1 του ΕΦΚΑ αναφέρεται ότι οι εισφορές υπολογίζονται με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση. Καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σε Α.Ε. συνταξιούχος που είναι Πρόεδρος (εκτελεστικό όργανο) και κατέχει κάτω του 3% των μετοχών της ανώνυμης υποχρεούται σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, δεν υποχρεούται σε ασφάλιση εφόσον κατέχουν ποσοστό κάτω του 3%.

Θα υποχρεούται βέβαια αν λάβει αμοιβές Δ.Σ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με την εταιρεία μας δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι εντάσσονται ασφαλιστικά στο άρθρο 39 Ν.4387/2016. Στην πορεία αντιλαμβανόμαστε (π.χ συνεχής αρίθμηση των εκδιδόμενων σε εμάς φορολογικών στοιχείων κ.ο.κ) ότι ο ανωτέρω ελεύθερος επαγγελματίας εντάσσεται ασφαλιστικά στην παρ.9 άρθρου 39 Ν.4387/2016. Υπάρχει ευθύνη της εταιρείας έναντι του ΕΦΚΑ για την μη παρακράτηση από αυτήν των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει να ενημερώσει τον εργοδότη για την υπαγωγή του στην παρ.9 του αρ 39 του Ν 4387/16 διότι είναι ο μόνος που γνωρίζει αν υπάγεται στις διατάξεις αυτές. Κατά συνέπεια ο εργοδότης δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενημέρωση που του κάνει ο ελ. επαγγελματίας. Επισημαίνεται ότι συνεχόμενη αρίθμηση των ΤΠΥ δεν σημαίνει απαραίτητα υπαγωγή σε αυτές τις διατάξεις διότι ο συγκεκριμένος μπορεί να εκδίδει ΑΠΥ σε φυσικά πρόσωπα ή να έχει πρόσφατα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με άλλα νομικά πρόσωπα.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εταίροι ΙΚΕ (μη διαχειριστές) παρευρίσκονται στον χώρο εργασίας εκτελούντες επίβλεψη εργασιών και είσπραξη χρημάτων από τους πελάτες. Είναι υποχρεωμένοι να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ εκ του λόγου άσκησης των εταιρικών τους καθηκόντων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν οι εταίροι προσφέρουν εργασία στην κεφαλαιουχική τους εταιρία πρέπει να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ ως μισθωτοί με το αρ 38 του Ν 4387/16 και με ποσοστό εισφορών 41,06%. Δεν νοείται εκ’ του νόμου απασχόληση μη αμειβόμενη και μη εισφοροδοτούμενη πέραν των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη των προσωπικών εταιρειών τα οποία δύναται να μην λαμβάνουν αμοιβές για την προσφορά της υπηρεσίας τους αλλά υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ιδιότητάς τους.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Φυσικό πρόσωπο – ατομική επιχείρηση – έχει αντικείμενο δραστηριότητας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η σύζυγος του ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου (ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ). Για την διεκπεραίωση υποθέσεων του, ο πραγματογνώμονας ζητά τις νομικές συμβουλές της, με αποτέλεσμα η δικηγόρος να εκδίδει στον σύζυγο της, σχεδόν κάθε μήνα, Τ.Π.Υ για τις υπηρεσίες της – που αφορούν διαφορετικά περιστατικά. Ο πραγματογνώμων έχει ασφάλεια ΟΑΕΕ. Η δικηγόρος ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ. Θα πρέπει οι δυο τους να υπογράψουν κάποια σύμβαση; Η δικηγόρος αναλαμβάνει κ υποθέσεις άλλων πελατών. Αν ναι, με το νέο ασφαλιστικό τίθεται θέμα εισφορών, δηλ. να έχουν υποχρέωση και οι δυο σε κάθε Τ.Π.Υ που θα εκδίδει η δικηγόρος προς τον σύζυγο της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Χρειάζεται να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ τους, το οποίο κατατίθεται με τις τρίμηνες καταστάσεις ηλεκτρονικά στο taxis. Μισθωτή σχέση θα υπήρχε από την στιγμή που ο πραγματογνώμονας καθόριζε το χρόνο και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας της δικηγόρου, γεγονός που δεν προκύπτει στη δική σας περίπτωση.

Η δικηγόρος αν έχει έως και δύο αντισυμβαλλόμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 9 του αρ.39 του Ν 4387/16 και να καταβάλει μόνο το μέρος των εισφορών του εργαζομένου όπως αυτές ορίζονται στο αρ 38 του ιδίου νόμου, αναγράφοντας επάνω στο τιμολόγιο ότι εντάσσεται σε αυτές τις διατάξεις. Ο πραγματογνώμονας θα πρέπει από την πλευρά του να υποβάλλει ΑΠΔ μηνιαία και να αποδίδει τις εισφορές εργοδότη.

Στην περίπτωση που η δικηγόρος συναλλάσσεται με πάνω από δύο αντισυμβαλλόμενους τότε δεν τίθεται θέμα και καταβάλλει κανονικά ο κάθε ένας τις ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό του βάση του αρ 39 του Ν 4387/16 και της Εγκυκλίου 1.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Συνταξιούχος ο οποίος έχει μετοχές και εισοδήματα από Α.Ε. θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για τα εισοδήματα από τις μετοχές αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν δεν έχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ ( τ. ΟΑΕΕ) δεν θα επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές. Ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ βάση του αρ 39 του Ν 4387/16 έχουν:

<<…β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών…>>

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Συνταξιούχος του Δημοσίου που είναι ιδιοκτήτης 10 ενοικιαζόμενων δωματίων (ατομική επιχείρηση) από το 2011, θα έχει επίπτωση στην σύνταξή του λόγω ΕΦΚΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στο αρ.39 του Ν 4387/16 υπάγονται και οι εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων δωματίων βάση της Εγκυκλίου 4 του ΕΦΚΑ. Τα ποσοστά εισφορών είναι 26,95% επί των κερδών από την άσκηση της δραστηριότητας και ισχύει το κατώτατο πλαφόν. Συνεισπράτονται 10,00€ μηνιαίως για τον ΟΑΕΔ. Δεν γίνεται αναφορά σε κρατήσεις ΛΑΦΚΑ και άρα δεν υπολογίζονται τέτοιου είδους κρατήσεις.

Ειδικά για τους συνταξιούχους στο αρ 20 προβλέπεται μείωση κατά 60% του ποσού της αρχικής τους σύνταξης όταν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα που υπάγεται σε ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μέλος ΔΣ σε ανώνυμη εταιρεία άνω του 3%,,ο οποίος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.Δεν δίνουμε καμία έκτακτη αμοιβή ή μερίσματα.Οι μόνες εισφορές που υποβάλλονται είναι μέσω της ΑΠΔ του ΙΚΑ συνολικού ύψους 41,06%(Εργαζόμενος και εργοδότης); Επίσης μέλος ΔΣ σε ΑΕ άνω του 3% συνταξιούχος καταβάλλει κάποια εισφορά στον ΕΦΚA;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για το μέλος ΔΣ με ποσοστό άνω του 3% ορθά υπολογίζετε τις εισφορές του μέσω ΑΠΔ με το αρ 38 του Ν 4387/16. Αν από αυτές καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν τότε δεν θα υπολογίζονται εισφορές βάση του αρ 39 του ίδιου νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπολογίζεται το κατώτατο πλαφόν. Επισημαίνεται ότι η περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνει πρόσληψη και όλες τις λοιπές υποχρεώσεις των μισθωτών.

Για το μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο άνω του 3% υπάρχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ και υπολογίζονται κρατήσεις βάση του αρ.39. Αν δεν λαμβάνει καμία αμοιβή και κανένα μέρισμα θα υπολογίζονται εισφορές βάση του κατώτατου πλαφόν. Αν λάβει μερίσματα θα υπολογιστούν εισφορές με ποσοστό 26,95% επί αυτών. Αν δεν καλύπτουν το κατώτατο πλαφόν θα υπολογίζονται εισφορές στο κατώτατο πλαφόν.

Από το αρ. 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν ενώ σε περίπτωση που οι δύο ασφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται στο ίδιο άρθρο τα ποσά συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζονται συνολικά εισφορές.

Ειδικά για τους συνταξιούχους στο αρ 20 προβλέπεται μείωση κατά 60% του ποσού της αρχικής τους σύνταξης όταν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα που υπάγεται σε ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Είμαι λογιστής με έναρξη δραστηριότητος λογιστικό γραφείο. Συγχρόνως είμαι εταίρος 50% σε ΙΚΕ. Το υπόλοιπο 50% το έχει ο αδελφός μου. Αντικείμενο της ΙΚΕ είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια. Είμαι και διαχειριστής της ΙΚΕ. Μέχρι τώρα πλήρωνα εισφορές στον ΟΑΕΕ, ενώ ο αδελφός μου πλήρωνε στον ΟΓΑ. Τι θα γίνεται τώρα με τον ΕΦΚΑ; Μήπως θα έπρεπε να μειώσω το ποσοστό μου στην ΙΚΕ και να προσθέσω δραστηριότητα στην ΙΚΑ λογιστικές υπηρεσίες και να εκδίδω ΤΠΥ; Στα μερίσματα της ΙΚΕ υπολογίζονται εισφορές ή μόνο στην αμοιβή ως διαχειριστή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για την ΙΚΕ θα υπολογίζονται εισφορές επί των μερισμάτων βάσei του αρ. 39 του Ν 4387/16 με ποσοστό 26,95% επί της διανομής τους για τον διαχειριστή διότι έχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ.

Οι αμοιβές του διαχειριστή της ΙΚΕ δεν είναι υποχρεωτικές, αν όμως δίνονται θα πρέπει να αποδίδονται εισφορές βάσei της Εγκυκλίου 4 του ΕΦΚΑ.

Απόσπασμα εγκυκλίου 4/2017 ΕΦΚΑ:

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάση της εγκυκλίου 4/2017 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης

(Κ.Π.Κ.): 101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ:101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια της εφάπαξ αμοιβής υποβάλλεται ΑΠΔ ως εξής με τα ποσοστά του αρ 39 του Ν 4387/16:

• Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 620

ΚΩΔ.ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ: 401

ΚΠΚ: 71

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21,38%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 12,72%

Για την δραστηριότητα του λογιστικού γραφείου θα υπολογίζονται εισφορές επάνω στα κέρδη με ποσοστό 26,95% βάση του αρ 39 του Ν 4387/16.

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν ενώ σε περίπτωση που οι δύο ασφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται στο ίδιο άρθρο τα ποσά συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζονται συνολικά εισφορές.

Δηλ. αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια του μισθού και καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν από την μισθωτή υπηρεσία, σε περίπτωση ζημιών της ΙΚΕ δεν θα υπολογίζονται εισφορές για την συμμετοχή (το ίδιο ισχύει και αν το λογ. γραφείο παρουσιάζει ζημιές), ενώ σε περίπτωση κερδών θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% επί της διανομής και επί των κερδών της ατομικής επιχείρησης. Αν οι αμοιβές δίνονται ως εφάπαξ καταβολές τότε θα συναθροίζονται με τα μερίσματα και τα κέρδη από το λογ. γραφείο, επί του συνολικού ποσού θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% και θα ισχύει ένα συνολικό ανώτατο και κατώτατο πλαφόν.

Ο εταίρος που έχει μόνο μερίσματα στην ΙΚΕ δεν έχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ και δεν υπάγεται σε ασφαλιστικές εισφορές για τα μερίσματα του αυτά.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μέχρι την 31/12/2016 οι αμοιβές μέλους Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας για ΜΗ εξαρτημένη σχέση εργασίας είχαν παρακράτηση χαρτ/μου 1,20% επί της αμοιβής (παρ.7 άρθρ 15ε Κ.Τ.Χ.). Από την 01/01/2017 που με βάσει τον ΕΦΚΑ οι αμοιβές αυτές θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές 34,10% συνολικά, θα συνεχίσουμε να παρακρατούμε και χαρτόσημο 1,20%;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι. Εκτός από τις εισφορές 34,10% θα συνεχίσετε να παρακρατάτε και χαρτόσημο. Δεν έχει αλλάξει κάτι.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διπλοπλήρωσα τον ΕΦΚΑ (με e-banking και μέσω πρόωρης ενεργοποίησης πάγιας εντολής) και αναρωτιέμαι, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει είτε συμψηφισμός είτε επιστροφή χρημάτων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν 4387/16 επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους μετά από αίτησή τους

Άρθρο 104-Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών:

Η παρ. 7 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, μετά από αίτησή τους. Επιστρέφονται μόνο μετά από συμψηφισμό είτε με επόμενες οφειλόμενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠΔ, εντός έτους, είτε με απόσβεση οφειλής τους, καταρχήν προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές. Διατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή εντόκως εισφορών που καταβάλλονται αχρεώστητα, παύουν να ισχύουν.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ιατρός παλαιός ασφαλισμένος, που την 31/12/2016 δεν είχε επικουρική ασφάλιση, από 1/1/2017 θα ασφαλίζεται για και στο ΕΤΕΑΕΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι. Μετά την 01/01/2017 με τον Ν 4387/16 και την ενοποίηση των ταμείων θα υπολογίζονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ βάση του αρ 39 με ποσοστό 26,95%. Πρόσθετα θα επιβάλλονται 10,00€ υπέρ ΟΑΕΔ και 2,00€ υπέρ Στέγης υγειονομικών.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διαχειριστής ΙΚΕ παίρνει αμοιβή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πρέπει να υποβληθεί ΑΠΔ ή πληρώνει τον ΕΦΚΑ που του έχει βεβαιωθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τις αμοιβές του ως διαχειριστής βάση του Ν 4387/16 θα υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ κατά τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 4 του ΕΦΚΑ.

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάσει της Εγκυκλίου 4 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης

(Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα της Β’ κατηγορίας (Αμοιβές Μελών Δ.Σ. λόγω ιδιότητας) δεν θα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Άρα για την κατηγορία των τακτικών αμοιβών συμπεραίνεται ότι απαιτείται πρόσληψη και ισχύουν όλες οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζομένους.

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν δηλ. για την ασφαλιστέα ιδιότητά του ως διαχειριστής της ΙΚΕ αν λαμβάνει αμοιβές η οποίες καλύπτουν το κατώτατο πλαφόν και δεν έχει μερίσματα δεν υπολογίζονται επιπλέον εισφορές. Αν δεν έχει μερίσματα αλλά ούτε και αμοιβές υπολογίζεται το κατώτατο πλαφόν.

Θεωρούμε ότι η διόρθωση των ποσών θα γίνει με την υποβολή της ΑΠΔ επομένως αναμένετε λίγο για τυχόν διορθώσεις και σε περίπτωση που δεν γίνουν απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μόνιμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ήταν, πριν την πρόσληψή του, Δικηγόρος Ελλάδας και μετά την πρόσληψή του τελεί σε αναστολή του Δικηγορικού Λειτουργήματος, έχει υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ; Σημειωτέον, ότι, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ και ΟΑΕΔ, όπως ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, δεν είχε υποχρέωση καταβολής των σχετικών εισφορών, λόγω της αναστολής του Δικηγορικού Λειτουργήματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τον Ν 4387/16 οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή επαγγέλματος δεν εξαιρούνται και καταβάλλουν εισφορές βάσει ασφαλιστέου ετήσιου εισοδήματος 7.032,96 €, δηλαδή με το κατώτατο πλαφόν και σύμφωνα με το αρ 39. Με το αρ 36 του ίδιου νόμου περί παράλληλης δραστηριότητας αν καλύπτουν το κατώτατο πλαφόν από την μισθωτή τους εργασία τότε δεν υπολογίζεται δεύτερο κατώτατο πλαφόν.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πολιτικός μηχανικός για να μη πληρώνει μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές θέλει να κάνει διακοπή την ατομική επιχείρηση και να ιδρύσει μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή ΙΚΕ. Πώς θα είναι ασφαλισμένος και πώς θα υπολογίζονται ο εισφορές του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Είτε κάνει έναρξη σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ είτε σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ, θα πληρώνει τις ίδιες εισφορές και θα φορολογείται στο φορολογητέο εισόδημα της ΕΠΕ ή της ΙΚΕ, επειδή εφόσον θα είναι μονοπρόσωπη θα είναι και διαχειριστής.

Σαν ατομική με δραστηριότητα μηχανικός υπάγεται στους αυτοαπασχολούμενος του άρθρου 39 του Ν 4387/16, που ήταν ασφαλισμένοι στο πρ. ΕΤΑΑ. Πλέον υπάρχει μόνο ασφάλιση ΕΦΚΑ. Όπως θα δείτε και στη σχετική Εγκύκλιο 1 υπάρχει ιδιαίτερη αντιμετώπιση για τους ασφαλισμένους του πρ. ΕΤΑΑ. Η εισφορά τους θα υπολογίζεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα σε συνολικό ποσοστό 26,95% και από το ποσόν που θα προκύπτει θα υπάρχουν μειώσεις, σύμφωνα με την παρ. Γ6 της Εγκυκλίου.

Γ.6 Μεταβατικές ρυθμίσεις από 01/01/2017 ως 31/12/2020 (αρθρ.98 του ν.4387/2016)

Οι εισφορές Κλάδων Σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής και εφάπαξ παροχής των Αυτοαπασχολούμενων, προερχόμενων από το ΕΤΑΑ, καταβάλλονται με ποσοστιαία μείωση από 01/01/2017 έως και 31/12/2020.

Η μείωση επέρχεται στην καταβαλλόμενη εισφορά μετά τον υπολογισμό της ανά κλάδο, σύμφωνα με ποσοστιαία κλίμακα επί του εισοδήματος (συνημμένα πίνακας Γ1).

Ειδικότερα:

• από 7033,00 € – 13.000,00 € σε ποσοστό 50%

• από 13.000,01 € – 58.000,00 € σε ποσοστό 49% έως 5%, μειούμενη κλιμακωτά ανά 1.000,00 €.

Για αυτοαπασχολούμενους με χρόνο ασφάλισης κάτω των πέντε 5 ετών η μείωση 50% εφαρμόζεται επί εισοδήματος από 4.922,00 € – 13.000,00 €.

Η μείωση αυτή δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή (ειδικές ρυθμίσεις περ. Γ.1).

Επισημαίνουμε ότι:

• Το κατώτερο όριο εισοδήματος για την χορήγηση έκπτωσης (7.033,00€ και 4.922,00€) αντιστοιχεί στο ετήσιο, κατά περίπτωση, κατώτατο ΚΦΑ. Ως εκ τούτου, για το εισόδημα μέχρι τα όρια αυτά δεν παρέχεται μείωση.

• Για Εισόδημα από 58.000,01 € έως 70.329,60 € δεν παρέχεται μείωση.

Σχετικό παράδειγμα υπολογισμού της μείωσης περιλαμβάνεται στις «ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Προβλήματα στην αποστολή ΑΠΔ μισθωτού του ΤΣΜΕΔΕ: Σύμφωνα με τον Ν.3996/2011-άρθρο 59 όλοι οι ασφαλισμένοι άνω των 55 ετών, που είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, διαγράφονται από τον κλαδο αναδρομικά από 1/1/2017. Η αίτηση έχει κατατεθεί, έχει εγκριθεί η διαγραφή και αναμένουμε την επιστροφή των αναδρομικών εισφορών. Προσπαθώντας να υποβάλουμε την ΑΠΔ, το σύστημα δεν δέχεται την μείωση (3,50% εργαζόμενου-εργοδότη) και βγάζει το μήνυμα: «ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ % ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ». Υπάρχουν αλλαγές στα ποσοστά ή τα πακέτα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το μήνυμα, που έβγαλε κατά την υποβολή της ΑΠΔ δεν αφορά συγκεκριμένα τη μείωση των ποσοστών της επικουρικής σύνταξης. Αναφέρει ότι οι εισφορές δεν συμφωνούν με το πακέτο κάλυψης. Αυτό σημαίνει είτε ότι οι συνολικές εισφορές είναι λάθος είτε το πακέτο κάλυψης για τις εισφορές που έχετε επιλέξει δεν είναι το σωστό.

Μπορεί, δηλαδή, οι εισφορές να είναι σωστές, αλλά να έχετε βάλει λάθο πακέτο κάλυψης.

Στη σχετική Εγκύκλιο, που αφορά την ένταξη μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ αναφέρονται λεπτομέρειες για την απεικόνιση στην ΑΠΔ ανάλογα με την περίπτωση που ανήκετε όσον αφορά τόσο το πακέτο κάλυψης όσο και τα ποσοστά εισφορών. Σημαντικός παράγοντας είναι αν ανήκετε ή όχι σε επιχείρησης με κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου.

Σας επισυνάπτουμε τα βασικά στοιχεία της Εγκυκλίου, αλλά καλό είναι να τη διαβάσετε κι εσείς, γιατί εξαρτάται και από την ειδικότητα του μισθωτού. Πρόκειται για την Εγκύκλιο 6

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» με λεκτική περιγραφή: « Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» και

► Κωδικός Ειδικότητας «000450» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80 – ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «045» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 0700

ΚΩΔ. ΕΙΔ.: 000450

Κ.Π.Κ.: 045

ΑΣΦ/ΝΟΥ: 20,00%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΣΥΝΟΛΟ: 45,06%

Ενώ σε περίπτωση απασχόλησης σε επιχειρήσεις και εργασίες της παρ.1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου) θα χρησιμοποιείται ο ίδιος Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» και αντίστοιχα

► Κωδικός Ειδικότητας «000455» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80 – ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – με επαγγελματικό κίνδυνο» συνδυασμός που αποδίδει για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «046» με επιβάρυνση 1% στο ασφάλιστρο του εργοδότη για την κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου με τον ακόλουθο επιμερισμό των ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 0700

ΚΩΔ. ΕΙΔ.: 000455

Κ.Π.Κ.: 046

ΑΣΦ/ΝΟΥ: 20,00%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 26,06%

ΣΥΝΟΛΟ: 46,06%

Στο πεδίο: Ημέρες Ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση.

Στο πεδίο: Τύπος Αποδοχών θα συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι:

01 – Τακτικές Αποδοχές, 14 – Λοιπές Αποδοχές, 09 – Αναδρομικές Αποδοχές, 11 – Υπερωρίες, 08 – Αποδοχές Ασθενείας, 03 – Δώρο Χριστουγέννων, 05 – Επίδομα Αδείας, 04 – Δώρο Πάσχα, 10 – Bonus

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ελεύθερος επαγγελματίας που έκλεισε το μπλοκάκι στις 31.12.2016, επιθυμεί να ξανανοίξει το μπλοκάκι την 01.07.2017. θα πληρώσει για το δεύτερο εξάμηνο με βάση τις εισφορές του 2016 ή θα θεωρηθεί νέος ελεύθερος επαγγελματίας. Και αν επιθυμεί να ανοίξει το μπλοκάκι την 01.01.2018 πως θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην Εγκύκλιο 1 ΕΦΚΑ, που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων και μάλιστα στην παράγραφο 5 αναφέρεται:

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης:

• Κλάδος Σύνταξης 20%

• Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% ( επιμεριζόμενο 6,45 % για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα)

Επί πλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους ) που υπάγονται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ προβλέπεται συνείσπραξη ποσού 2,00 €, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών.

2. Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

Η Εγκύκλιος, λοιπόν, αναφέρει ότι από τον μήνα έναρξης έως τον τελευταίο μήνα του ίδιου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μέτοχος σε ΑΕ άνω του 3% καιι μέλος του Δ Σ με αμοιβές μικτές 6.000,00 μηνιαίως και έσοδα από μέρισμα 150.000,00 για το έτος 2015 και για το έτος 2016, θα πληρώσει δυο ξεχωριστές εισφορές μία με την ΑΠΔ αμοιβές ΔΣ (άρθρο 38) και μία για το μέρισμα (άρθρο 39) δηλ δυο φορές το ανώτατο πλαφόν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το ανώτατο πλαφόν θα υπολογισθεί 2 φορές ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

Στα άρθρα 17 και 36 του Ν 4387/16 , που αφορά την παράλληλη ασφάλιση αναφέρει «σε όσους υπάγονταν ή θα υπάγονται σε δυο διαφορετικούς φορείς, που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Οι αμοιβές Δ.Σ. υπάγονται για πρώτη φορά σε ασφαλιστικές εισφορές και πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου δεν εντάσσονταν σε κανένα φορέα που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ΕΦΚΑ

Επίσης, στην Εγκύκλιο 4-Ασφαλιστικές εισφορές μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Αγροτικών Συνεταιρισμών, τις συνυπολογίζει μόνο με αμοιβές εξηρτημένης εργασίας από την ίδια ΑΕ για να υπολογισθεί το ανώτατο πλαφόν

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Με το Ν.4387 οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΤΑ-ΤΣΜΕΔΕ που απασχολούνται σε έως δύο εργοδότες (με μπλοκάκι) α) έχουν τη μείωση του άρθρου 98, β) πληρώνουν τα συνεισπραττόμενα υπέρ ΟΑΕΔ, Εργατική Εστία και εφάπαξ γ) οι μειώσεις εφαρμόζονται μόνο στο κλάδο σύνταξης και υγείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως αναφέρεται και στην σχετική εγκύκλιο ΕΦΚΑ-Οδηγίες για τις εισφορές αμειβομένων με «μπλοκάκι» αντίστοιχα καταβάλλονται εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εξάπαξ, εφόσον υπάρχει υποχρεωτική υπαγωγή. Δηλαδή, αν υπάγονται και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι, υπάγονται κι αυτοί.

2. Ποσοστά εισφορών Ειδικότερα, εφόσον το εισόδημα προέρχεται από την άσκηση διαρκούς -και όχι ευκαιριακής- επαγγελματικής δραστηριότητας, και μόνο από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), προκύπτει ουσιαστικά αποκλειστικότητα ως προς το/τα πρόσωπο/α που αποδέχεται/ονται τις σχετικές υπηρεσίες Επομένως, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων υφίσταται υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων αυτών (δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) λόγω της ιδιότητάς τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση οι εισπραττόμενες εισφορές καταβάλλονται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς στους οποίους και έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

Επίσης, στον Ν 4387/16- άρθρο 98 αναφέρεται ότι η μείωση ισχύει για όλους τους κλάδους.

1. Ειδικά για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελματίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α., όπως διαμορφώνονται μετά τον, σύμφωνα με το άρθρο 39, υπολογισμό, μειώνονται, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί…

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πως υπολογίζονται εισφορές για μισθωτό εργαζόμενο σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και αμείβεται με ΔΠΥ; Πως υπολογίζονται εισφορές για μισθωτό εργαζόμενο σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και αμείβεται με ΔΠΥ, ο οποίος λαμβάνει επιπλέον αποδοχές από την εταιρεία που εργάζεται ως μισθωτός με ΔΠΥ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχει τις κανονικές εισφορές του μισθωτού, όπως και πριν και επι πλέον τις εισφορές ποτ προβλέπονται στο άρθρο 39 παρ. 9, όπως αναφέρεται και στη σχετική Εγκύκλιο Οδηγίες για τις εισφορές αμειβομένων με «μπλοκάκι».

Δηλαδή για τις αμοιβές με «μπλοκάκι» θα πληρώνει ο ασφαλισμένος 6,67% για κύρια σύνταξη, 2,55% για περίθαλψη, 3,5% για επικουρική ασφάλιση και αντίστοιχα ο εργοδότης 13,33% για κύρια σύνταξη, 4,55% για περίθαλψη, 3,5% για επικουρική ασφάλιση.

Και στο δεύτερο ερώτημα, η απάντηση είναι η ίδια με μόνη διαφορά τις εισφορές των αμοιβών που λαμβάνει από την ίδια εταιρεία σαν μισθωτός και με ΔΠΥ. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σαν μισθωτός 41,06% και για το ποσόν της αμοιβής με ΔΠΥ.

Παράδειγμα

Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία και παρέχει παράλληλα διαρκείς υπηρεσίες σε άλλη εταιρία αμειβόμενος με ΔΠΥ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39. Επομένως, για τις αποδοχές του από τη μισθωτή εργασία υπολογίζονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, για το δε εισόδημά του από την διαρκή παροχή υπηρεσιών σε άλλη εταιρία-αμειβόμενη με ΔΠΥ, καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 παρ. 9. ε . Ο ίδιος ως άνω ασφαλισμένος που εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία, λαμβάνει και επιπλέον αποδοχές από την ίδια εταιρία με ΔΠΥ. Στην περίπτωση αυτή για το σύνολο του εισοδήματος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 38. Συνεπώς, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές μισθωτού και, επομένως, η εταιρία καταβάλει τις εισφορές εργοδότη που αντιστοιχούν στο σύνολο του εισοδήματος (αποδοχές από μισθωτή εργασία και εισόδημα από ΔΠΥ).

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Οδοντίατρος με ατομική και διαχειριστής ΙΚΕ θα πληρώνει ΕΦΚΑ και ΤΣΑΥ ή μόνο ΕΦΚΑ ανάλογα με τα κέρδη της ατομικής και τον πιθανό μισθό του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Γιατρός & διαχειριστής ΙΚΕ:

Μετά την ισχύ του Ν 4387/16 και την ενοποίηση των ταμείων θα υπολογίζονται εισφορές για τα κέρδη από την ατομική του επιχείρηση βάση του αρ 39.

Για τις αμοιβές του ως διαχειριστής βάση τον Ν 4387/16 θα υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ κατά τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 4 του ΕΦΚΑ.

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάση της εγκυκλίου 4/2017 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

– Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια της εφάπαξ αμοιβής υποβάλλεται ΑΠΔ ως εξής με τα ποσοστά του αρ 39 του Ν 4387/16:

– Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά
ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 620

ΚΩΔ.ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ: 401

ΚΠΚ: 71

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21,38%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 12,72%

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν ενώ σε περίπτωση που οι δύο ασφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται στο ίδιο άρθρο τα ποσά συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζονται συνολικά εισφορές.

Δηλ. αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια του μισθού και καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν από την μισθωτή υπηρεσία, σε περίπτωση ζημιών δεν θα υπολογίζονται εισφορές για την συμμετοχή του, ενώ σε περίπτωση κερδών θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% επί της διανομής. Αν οι αμοιβές δίνονται ως εφάπαξ καταβολές τότε θα συναθροίζονται με τα κέρδη, επί του συνολικού ποσού θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% και θα ισχύει ένα συνολικό ανώτατο και κατώτατο πλαφόν.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μηχανικός με ατομική επιχείρηση ως μηχανικός και δεύτερη σαν εκμετάλλευση ξενοδοχείων, πως θα του υπολογίζονται οι εισφορές; Θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τα κέρδη ανά δραστηριότητα και θα συνεχίσει να πληρώνει ΤΣΜΕΔΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα κέρδη και από τις δύο δραστηριότητες της ατομικής του επιχείρησης αθροιστικά θα υπάγονται σε εισφορές ΕΦΚΑ με ποσοστό 26,95% βάση τον Ν 4387/16 αρ.39. Δεν θα πληρώνει ξεχωριστά ΤΣΜΕΔΕ για τις εισφορές του 2017. Στο ΤΣΜΕΔΕ θα αποδώσει μόνο τυχόν οφειλές για προηγούμενα έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μέλος Δ.Σ. ΑΕ, με ποσοστό μετόχου μεγαλύτερο του 3%, πρ. ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ. Παράλληλα εργάζεται στην ίδια Α.Ε. και αμείβεται με ποσά, τα οποία έχει προεγκρίνει η ΓΣ σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2190/1920. Το ειδοποιητήριο από το ΕΦΚΑ για εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου έχει ως βάση υπολογισμού τις αμοιβές Δ.Σ. από τη διανομή των κερδών της Α.Ε. το 2015. Τι εισφορές θα καταβληθούν για τις αμοιβές βάσει προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης και εάν αυτή η σχέση εργασίας με την εταιρεία θεωρείται «εξαρτημένη εργασία»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μάλλον εννοείτε μερίσματα και όχι αμοιβές μελών, γιατί αναφέρετε ότι τα εισπράξατε από τη διανομή κερδών της ΑΕ. Και μάλλον περί αυτού πρόκειται γιατί το ειδοποιητήριο που σας έχει σταλεί από τον ΕΦΚΑ δεν αφορά τις αμοιβές ΔΣ, γιατί δεν γνωρίζουν τι εισπράξατε. Αν τα ποσά που προεγκρίνει η ΓΣ εκτός των μερισμάτων που διανέμει είναι για αμοιβές μελών ΔΣ, τότε πρέπει να καταβάλλετε εισφορές στον ΕΦΚΑ με δύο ιδιότητες. Σαν μέλος ΔΣ με βάση το άρθρο 38 του Ν 4387/16 σε ποσοστό 34,10% επί των αμοιβών και επιπλέον εισφορές για τα μερίσματα με βάση του άρθρο 39 σε ποσοστό 26,95%.

Για την περίπτωση, αν η αμοιβή σαν μέλος του ΔΣ θεωρείται εξηρτημένη εργασία έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Με βάση τον ν. 4172/2013 θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μόνον για την παρακράτηση φόρου. Από ασφαλιστικής πλευράς μέχρι σήμερα δεν υπάγονταν σε ασφαλιστικές εισφορές. Σήμερα, όμως, λόγω της διαφοράς των ποσοστών τίθεται πάλι θέμα.

Τα μέλη του ΔΣ ασχολούνται με την διαχείριση εταιρικών θεμάτων για τα οποία δεν υπάρχει πάντα ο συγκεκριμένος τόπος και χρόνος, για να θεωρηθεί εξηρτημένη εργασία. Δηλαδή τα μέλη του ΔΣ δεν απασχολούνται με την δραστηριότητα της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν κάποιο μέλος ΔΣ σε μια ΑΕ με αντικείμενο δραστηριότητας ξενοδοχείο, βρίσκεται κάθε μέρα στη ρεσεψιόν και υποδέχεται τους πελάτες, αυτό είναι εξηρτημένη εργασία. Αν όμως ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με εταιρικά θέματα, τότε δεν είναι.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μέτοχος σε ΑΕ που δε συμμετέχει στο ΔΣ πληρώνει κανονικά ασφαλιστικές εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Υπάγεται σε εισφορές ΕΦΚΑ για τα μερίσματα που λαμβάνει.

Τα μερίσματα βάσει της Εγκυκλίου 1 του ΕΦΚΑ υπάγονται στο αρ.39 του Ν 4387/16 και υπολογίζονται εισφορές επί της διανομής τους με ποσοστό 26,95%.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Για τους αλιείς που απασχολούν προσωπικό , σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5 του Ν 4387/16 δεν διευκρινίζει αν θα πρέπει οι εργοδότες να έχουν τεχνικό ασφαλείας. Και αν δεν υποχρεούνται , τι πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο του πίνακα προσωπικού για τον τεχνικό ασφαλείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σωστή η παρατήρηση. Χρειάζεται τεχνικός ασφαλείας και μάλιστα σύμφωνα με τον ΣΤΑΚΟΔ ανήκει στην Β΄ κατηγορία.

Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθεί σε κάποιο ΚΕΚ και να κάνει αίτηση για την επιμόρφωση –εφόσον ο ίδιος αναλάβει χρέη τεχνικού ασφαλείας- για να παρακολουθήσει μαθήματα. Τον αριθμό της αίτησης θα βάλει στον Πίνακα

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Νέος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ ως μέλος ΕΠΕ έχει παράλληλη απασχόληση ως μισθωτός με μερική απασχόληση. Έως 31/12/2016 είχε μειωμένες εισφορές στο ΙΚΑ. Τι ποσοστό εισφορών θα έχει από 1/1/2017 και πως θα απεικονιστεί η ασφάλιση του στην ΑΠΔ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με την έναρξη ισχύος του Ν 4387/16 καταργήθηκαν οι μειώσεις και υπολογίζονται εισφορές ΕΦΚΑ ανάλογα με το δηλούμενο εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα και μέσω της ΑΠΔ και από διανομή κερδών βάση του αρ.39 του Ν 4387/16 και της Εγκυκλίου 1 του ΕΦΚΑ. Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν.

Δηλ. αν οι εισφορές που δίνονται από την μισθωτή του εργασία καλύπτουν το κατώτατο πλαφόν, σε περίπτωση ζημιών δεν θα υπολογίζονται εισφορές για την συμμετοχή του, ενώ σε περίπτωση κερδών θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% επί της διανομής.

Στην ΑΠΔ που θα υποβληθεί γα την μισθωτή του εργασία, θα δηλωθεί όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ανάλογα με την ειδικότητά του χωρίς να υπάρχουν μειώσεις στις ασφαλιστικές του εισφορές

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ιατρός που απασχολείται ως μισθωτός στην Ιρλανδία, ταυτόχρονα διαθέτει και ιατρείο στην Ελλάδα. Μπορεί να απαλλαχθεί από τον ΕΦΚΑ; Σύμφωνα με τον ΕΚ 883/2004 άρθρο 13 παρ.3) «Το πρόσωπο το οποίο ασκεί κανονικά μισθωτή δραστηριότητα και μη μισθωτή δραστηριότητα σε διαφορετικά κράτη-μέλη, υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους-μέλους στο οποίο ασκεί μισθωτή δραστηριότητα». ΔΗΛΑΔΗ, στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση της μισθωτής απασχόλησης, υπερτερεί της μη μισθωτής και επομένως, πρόσωπο που ασκεί ταυτόχρονα μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος-μέλος και αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα, για την οποία είναι ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ, υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους-μέλους, στο οποίο ασκεί μισθωτή δραστηριότητα και επομένως απαλλάσσεται της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο Ν 4387/16 δεν αναφέρει τέτοιες περιπτώσεις στις εξαιρέσεις.

Συνεπώς, μέχρι νεοτέρων διευκρινήσεων, άποψη μας είναι ότι από την στιγμή που διατηρεί εδώ επαγγελματική εγκατάσταση είναι υπόχρεος σε ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ βάση του αρ.39 του Ν 4387/16 και της Εγκυκλίου 1 του ΕΦΚΑ με ποσοστό 26,95% επί των κερδών του και βάση του κατώτατου ορισμένου πλαφόν.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εταίρος σε Ι.Κ.Ε (όχι Διαχειριστής) συμμετέχει με εξωκεφαλαιακή εισφορά (την παροχή από μέρους του εργασίας, η οποία έχει αποτιμηθεί σε Α αξία), θα πρέπει να ασφαλισθεί σαν μισθωτός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα ασφαλιστεί ως μισθωτός, εφόσον αναφέρεται και στο καταστατικό ότι θα προσφέρει μισθωτή υπηρεσία. Δεν έχει σημασία αν αυτό αποτιμήθηκε σαν κεφαλαιακή εισφορά

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διαχειρίστρια σε ΙΚΕ με ποσοστό 3% και ασφάλιση στο ΙΚΑ λόγω απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ. Με τα νέα δεδομένα καταργείται η εξαίρεση; Σε περίπτωση που σταματήσω να είμαι διαχειρίστρια θα μπορώ να εργάζομαι χωρίς να υπάρχει σχέση εξηρτημένης εργασίας λόγω του ποσοστού μου 3%; Επίσης, μπορούν να οριστούν περισσότεροι διαχειριστές και σ’ αυτή την περίπτωση τι θα πληρώνει ο καθένας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν προκύπτει σχέση μισθωτής εργασίας είναι υποχρεωτική η ασφάλιση τον ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ. Αν παραιτηθείτε από το ΔΣ και δεν έχετε ποσοστό άνω του 3% για την δραστηριότητα αυτή δεν υπάγεστε σε ασφάλιση, παραμένει όμως η υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών για τα διανεμόμενα μερίσματα βάση του αρ. 39 του Ν 4387/16 με ποσοστό 26,95% επί αυτών. Διαχειριστής μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Σε ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται τα μερίσματα, οι αμοιβές ΔΣ καθώς και τα μέλη ΔΣ με ποσοστό άνω του 3%. Κατά συνέπεια οι διαχειριστές που δεν έχουν ποσοστά συμμετοχής στην εταιρεία και δεν λαμβάνουν αμοιβές δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Δείτε την Εγκύκλιο 1 του ΕΦΚΑ για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μέλος Δ.Σ. ΑΕ χωρίς μετοχές στην εταιρία έχει αμοιβές Δ.Σ. 1000 ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα ο ίδιος συμμετέχει σε ΟΕ η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία και το 2015 είχε ζημίες. Το ποσοστό του είναι 50%. Επίσης ο ίδιος συμμετέχει και σε άλλη ΟΕ με απλογραφικά βιβλία και ποσοστό 50% η οποία είχε το 2015 ζημίες. Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές του εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχει διπλή ιδιότητα ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ, μία για την αμοιβή ΔΣ για την οποία υποβάλλεται ΑΠΔ και μία για την διανομή των κερδών των ΟΕ που είναι μέλος ανεξαρτήτως των τηρούμενων βιβλίων. Στον αρχικό υπολογισμό θα υπολογιστεί το κατώτατο πλαφόν για την διανομή των κερδών λόγω του ότι είχαν ζημιές και την εκκαθάριση της δήλωσης για τα εισοδήματα του 2016 θα γίνει επαναυπολογισμός με τα δεδομένα του 2016 βάση του αρ. 39 του Ν 4387/16 με ποσοστό 26,95%. Βάση του αρ.36 περί παράλληλης ασφάλισης αν από την μισθωτή του εργασία καλύπτει το κατώτατο πλαφόν δεν θα υπολογιστούν εισφορές σε περίπτωση ζημιών. Για την αμοιβή ΔΣ υποβάλλεται ΑΠΔ κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ:

Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

ΕΡΩΤΗΜΑ:

2 μέλη Δ.Σ. ΑΕ χωρίς μετοχές στην εταιρία και χωρίς αμοιβές στο Δ.Σ. εργάζονται ως μισθωτοί στην Α.Ε. Παράλληλα η μια εκ των 2 συμμετέχει σε ΟΕ η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία και το 2015 είχε ζημίες. Το ποσοστό του είναι 50%. Επίσης ο ίδιος συμμετέχει και σε άλλη ΟΕ με απλογραφικά βιβλία και ποσοστό 50% η οποία είχε το 2015 ζημίες. Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές τους εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

α) Η περίπτωση μέλους ΔΣ χωρίς αμοιβή και χωρίς ποσοστά στην ΑΕ δεν αποτελεί ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Κατά συνέπεια οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές μόνο από την μισθωτή του εργασία μέσω της υποβολής ΑΠΔ.

β) Για τον δεύτερο ασφαλισμένο ο οποίος συμμετέχει και σε δύο ΟΕ υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ βάση του αρ.39 του Ν 4387/16 επί των διανεμόμενων κερδών της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης με ποσοστό 26,95% και ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του εργασία μέσω της υποβολής ΑΠΔ. Βάση του αρ.36 περί παράλληλης ασφάλισης αν από την μισθωτή του εργασία καλύπτει το κατώτατο πλαφόν δεν θα υπολογιστούν εισφορές σε περίπτωση ζημιών.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

2 μέλη Δ.Σ. ΑΕ με μετοχές άνω του 3% στην εταιρία και ζημίες στη χρήση 2015 λαμβάνουν αμοιβές Δ.Σ. 1200 ευρώ το μήνα ο καθένας. Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές τους εισφορές ΕΦΚΑ; θα πρέπει έκτος από το ΕΦΚΑ να μπουν και στην ΑΠΔ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Υπάρχουν δύο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ μία για τις αμοιβές ΔΣ γα την οποία υποβάλλεται ΑΠΔ και μία για τα διανεμόμενα μερίσματα.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διαχειριστής ΕΠΕ λαμβάνει αμοιβές ως Δια/στης 800 ευρώ το μήνα. Τα αλλά 2 μέλη της ΕΠΕ (σύνολο μελών 3 με ποσοστό 33,33% ο καθένας) είναι εργαζόμενοι στην ΕΠΕ με τον βασικό μισθό. Η ΕΠΕ είχε το 2015 ζημίες. Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές τους εισφορές ΕΦΚΑ ; Ο Διαχειριστής για τις αμοιβές του θα μπει στην ΑΠΔ και με τι ποσοστό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Διαχειριστής ΕΠΕ με αμοιβή και συμμετοχή στην ΕΠΕ 33,33%: δύο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ μία για τις αμοιβές ΔΣ γα την οποία υποβάλλεται ΑΠΔ και μία για τα διανεμόμενα μερίσματα.

Μέλη ΕΠΕ με ποσοστό 33,33% και μισθωτή εργασία: δύο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ, μία για τα διανεμόμενα μερίσματα και μία για την μισθωτή τους εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με ποιο ποσό υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ; Από το Ε3 τον κωδικό 571 ή τον κωδικό 346 (Επιχειρηματική δραστηριότητα); Ο φορολογούμενος έχει αποσβέσεις ΦΔΧ και ο κωδικός 346 έχει μικρότερα κέρδη σε σχέση με τον κωδικό 571.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο ΕΦΚΑ υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος από τα κέρδη της επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας και από το δηλούμενο εισόδημα από μερίσματα όπως αυτά δηλώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1 του τελευταίου εκκαθαρισμένου έτους. Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει την αφαίρεση των αποσβέσεων και την πρόσθεση του πίνακα αναμόρφωσης ή του πίνακα Κ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ασφαλισμένος πάνω από 30 έτη στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει μέχρι 30/6/2017 αίτηση για συνταξιοδότηση. Ο ίδιος έχει αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος. Παίρνει μάλιστα και επιδότηση. Θα έχει μείωση της σύνταξης, αν δεν διακόψει την ατομική επιχείρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατά τα οριζόμενα στο αρ.20 του Ν 4387/16 θα υποχρεούται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και σε περικοπή της σύνταξης του σε ποσοστό 60%.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μοναδικός εταίρος ΙΚΕ που ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον (πρωην) ΟΑΕΕ , παράλληλα είναι και διαχειριστής της ίδιας εταιρείας με αμοιβή πρέπει να έχει υποχρεωτικά εισφορές σαν διαχειριστής; Θα πληρώνει και σαν έταιρος και σαν διαχειριστής εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει του Ν 4387/16 και της Εγκυκλίου 1 και Εγκυκλίου 4 του ΕΦΚΑ ο μοναδικός εταίρος ΙΚΕ και διαχειριστής υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ τόσο για τις αμοιβές του όσο και για τα διανεμόμενα κέρδη – μερίσματα.

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάση της Εγκυκλίου 4 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια της εφάπαξ αμοιβής υποβάλλεται ΑΠΔ ως εξής με τα ποσοστά του αρ 39 του Ν 4387/16:

• Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 620

ΚΩΔ.ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ: 401

ΚΠΚ: 71

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21,38%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 12,72%

Τα μερίσματα βάση της Εγκυκλίου 1 του ΕΦΚΑ υπάγονται στο αρ.39 του Ν 4387/16 και υπολογίζονται εισφορές επί της διανομής τους με ποσοστό 26,95%.

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν ενώ σε περίπτωση που οι δύο αφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται στο ίδιο άρθρο τα ποσά συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζονται συνολικά εισφορές.

Δηλ. αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια του μισθού και καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν από την μισθωτή υπηρεσία, σε περίπτωση ζημιών δεν θα υπολογίζονται εισφορές για την συμμετοχή του, ενώ σε περίπτωση κερδών θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% επί της διανομής. Αν οι αμοιβές δίνονται ως εφάπαξ καταβολές τότε θα συναθροίζονται με τα μερίσματα, επί του συνολικού ποσού θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% και θα ισχύει ένα συνολικό ανώτατο και κατώτατο πλαφόν.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις