Ασφαλιστικές Εισφορές: Απαντήσεις σε ερωτήματα III

Στη στήλη αυτή θα μπορείτε σε συχνή βάση να ενημερώνεστε σχετικά με το τι ισχύει με τις ασφαλιστικές εισφορές, μέσα από κατανοητές απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους όλων των κατηγοριών και κλάδων.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ιατρός που απασχολείται ως μισθωτός στην Ιρλανδία, ταυτόχρονα διαθέτει και ιατρείο στην Ελλάδα. Μπορεί να απαλλαχθεί από τον ΕΦΚΑ; Σύμφωνα με τον ΕΚ 883/2004 άρθρο 13 παρ.3) «Το πρόσωπο το οποίο ασκεί κανονικά μισθωτή δραστηριότητα και μη μισθωτή δραστηριότητα σε διαφορετικά κράτη-μέλη, υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους-μέλους στο οποίο ασκεί μισθωτή δραστηριότητα». ΔΗΛΑΔΗ, στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση της μισθωτής απασχόλησης, υπερτερεί της μη μισθωτής και επομένως, πρόσωπο που ασκεί ταυτόχρονα μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος-μέλος και αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα, για την οποία είναι ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ, υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους-μέλους, στο οποίο ασκεί μισθωτή δραστηριότητα και επομένως απαλλάσσεται της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο Ν 4387/16 δεν αναφέρει τέτοιες περιπτώσεις στις εξαιρέσεις.

Συνεπώς, μέχρι νεοτέρων διευκρινήσεων, άποψη μας είναι ότι από την στιγμή που διατηρεί εδώ επαγγελματική εγκατάσταση είναι υπόχρεος σε ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ βάση του αρ.39 του Ν 4387/16 και της Εγκυκλίου 1 του ΕΦΚΑ με ποσοστό 26,95% επί των κερδών του και βάση του κατώτατου ορισμένου πλαφόν.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εταίρος σε Ι.Κ.Ε (όχι Διαχειριστής) συμμετέχει με εξωκεφαλαιακή εισφορά (την παροχή από μέρους του εργασίας, η οποία έχει αποτιμηθεί σε Α αξία), θα πρέπει να ασφαλισθεί σαν μισθωτός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα ασφαλιστεί ως μισθωτός, εφόσον αναφέρεται και στο καταστατικό ότι θα προσφέρει μισθωτή υπηρεσία. Δεν έχει σημασία αν αυτό αποτιμήθηκε σαν κεφαλαιακή εισφορά

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διαχειρίστρια σε ΙΚΕ με ποσοστό 3% και ασφάλιση στο ΙΚΑ λόγω απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ. Με τα νέα δεδομένα καταργείται η εξαίρεση; Σε περίπτωση που σταματήσω να είμαι διαχειρίστρια θα μπορώ να εργάζομαι χωρίς να υπάρχει σχέση εξηρτημένης εργασίας λόγω του ποσοστού μου 3%; Επίσης, μπορούν να οριστούν περισσότεροι διαχειριστές και σ’ αυτή την περίπτωση τι θα πληρώνει ο καθένας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν προκύπτει σχέση μισθωτής εργασίας είναι υποχρεωτική η ασφάλιση τον ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ. Αν παραιτηθείτε από το ΔΣ και δεν έχετε ποσοστό άνω του 3% για την δραστηριότητα αυτή δεν υπάγεστε σε ασφάλιση, παραμένει όμως η υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών για τα διανεμόμενα μερίσματα βάση του αρ. 39 του Ν 4387/16 με ποσοστό 26,95% επί αυτών. Διαχειριστής μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Σε ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται τα μερίσματα, οι αμοιβές ΔΣ καθώς και τα μέλη ΔΣ με ποσοστό άνω του 3%. Κατά συνέπεια οι διαχειριστές που δεν έχουν ποσοστά συμμετοχής στην εταιρεία και δεν λαμβάνουν αμοιβές δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Δείτε την Εγκύκλιο 1 του ΕΦΚΑ για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μέλος Δ.Σ. ΑΕ χωρίς μετοχές στην εταιρία έχει αμοιβές Δ.Σ. 1000 ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα ο ίδιος συμμετέχει σε ΟΕ η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία και το 2015 είχε ζημίες. Το ποσοστό του είναι 50%. Επίσης ο ίδιος συμμετέχει και σε άλλη ΟΕ με απλογραφικά βιβλία και ποσοστό 50% η οποία είχε το 2015 ζημίες. Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές του εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχει διπλή ιδιότητα ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ, μία για την αμοιβή ΔΣ για την οποία υποβάλλεται ΑΠΔ και μία για την διανομή των κερδών των ΟΕ που είναι μέλος ανεξαρτήτως των τηρούμενων βιβλίων. Στον αρχικό υπολογισμό θα υπολογιστεί το κατώτατο πλαφόν για την διανομή των κερδών λόγω του ότι είχαν ζημιές και την εκκαθάριση της δήλωσης για τα εισοδήματα του 2016 θα γίνει επαναυπολογισμός με τα δεδομένα του 2016 βάση του αρ. 39 του Ν 4387/16 με ποσοστό 26,95%. Βάση του αρ.36 περί παράλληλης ασφάλισης αν από την μισθωτή του εργασία καλύπτει το κατώτατο πλαφόν δεν θα υπολογιστούν εισφορές σε περίπτωση ζημιών. Για την αμοιβή ΔΣ υποβάλλεται ΑΠΔ κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ:

Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

ΕΡΩΤΗΜΑ:

2 μέλη Δ.Σ. ΑΕ χωρίς μετοχές στην εταιρία και χωρίς αμοιβές στο Δ.Σ. εργάζονται ως μισθωτοί στην Α.Ε. Παράλληλα η μια εκ των 2 συμμετέχει σε ΟΕ η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία και το 2015 είχε ζημίες. Το ποσοστό του είναι 50%. Επίσης ο ίδιος συμμετέχει και σε άλλη ΟΕ με απλογραφικά βιβλία και ποσοστό 50% η οποία είχε το 2015 ζημίες. Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές τους εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

α) Η περίπτωση μέλους ΔΣ χωρίς αμοιβή και χωρίς ποσοστά στην ΑΕ δεν αποτελεί ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Κατά συνέπεια οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές μόνο από την μισθωτή του εργασία μέσω της υποβολής ΑΠΔ.

β) Για τον δεύτερο ασφαλισμένο ο οποίος συμμετέχει και σε δύο ΟΕ υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ βάση του αρ.39 του Ν 4387/16 επί των διανεμόμενων κερδών της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης με ποσοστό 26,95% και ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του εργασία μέσω της υποβολής ΑΠΔ. Βάση του αρ.36 περί παράλληλης ασφάλισης αν από την μισθωτή του εργασία καλύπτει το κατώτατο πλαφόν δεν θα υπολογιστούν εισφορές σε περίπτωση ζημιών.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

2 μέλη Δ.Σ. ΑΕ με μετοχές άνω του 3% στην εταιρία και ζημίες στη χρήση 2015 λαμβάνουν αμοιβές Δ.Σ. 1200 ευρώ το μήνα ο καθένας. Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές τους εισφορές ΕΦΚΑ; θα πρέπει έκτος από το ΕΦΚΑ να μπουν και στην ΑΠΔ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Υπάρχουν δύο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ μία για τις αμοιβές ΔΣ γα την οποία υποβάλλεται ΑΠΔ και μία για τα διανεμόμενα μερίσματα.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διαχειριστής ΕΠΕ λαμβάνει αμοιβές ως Δια/στης 800 ευρώ το μήνα. Τα αλλά 2 μέλη της ΕΠΕ (σύνολο μελών 3 με ποσοστό 33,33% ο καθένας) είναι εργαζόμενοι στην ΕΠΕ με τον βασικό μισθό. Η ΕΠΕ είχε το 2015 ζημίες. Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές τους εισφορές ΕΦΚΑ ; Ο Διαχειριστής για τις αμοιβές του θα μπει στην ΑΠΔ και με τι ποσοστό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Διαχειριστής ΕΠΕ με αμοιβή και συμμετοχή στην ΕΠΕ 33,33%: δύο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ μία για τις αμοιβές ΔΣ γα την οποία υποβάλλεται ΑΠΔ και μία για τα διανεμόμενα μερίσματα.

Μέλη ΕΠΕ με ποσοστό 33,33% και μισθωτή εργασία: δύο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ, μία για τα διανεμόμενα μερίσματα και μία για την μισθωτή τους εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με ποιο ποσό υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ; Από το Ε3 τον κωδικό 571 ή τον κωδικό 346 (Επιχειρηματική δραστηριότητα); Ο φορολογούμενος έχει αποσβέσεις ΦΔΧ και ο κωδικός 346 έχει μικρότερα κέρδη σε σχέση με τον κωδικό 571.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο ΕΦΚΑ υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος από τα κέρδη της επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας και από το δηλούμενο εισόδημα από μερίσματα όπως αυτά δηλώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1 του τελευταίου εκκαθαρισμένου έτους. Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει την αφαίρεση των αποσβέσεων και την πρόσθεση του πίνακα αναμόρφωσης ή του πίνακα Κ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ασφαλισμένος πάνω από 30 έτη στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει μέχρι 30/6/2017 αίτηση για συνταξιοδότηση. Ο ίδιος έχει αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος. Παίρνει μάλιστα και επιδότηση. Θα έχει μείωση της σύνταξης, αν δεν διακόψει την ατομική επιχείρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατά τα οριζόμενα στο αρ.20 του Ν 4387/16 θα υποχρεούται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και σε περικοπή της σύνταξης του σε ποσοστό 60%.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μοναδικός εταίρος ΙΚΕ που ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον (πρωην) ΟΑΕΕ , παράλληλα είναι και διαχειριστής της ίδιας εταιρείας με αμοιβή πρέπει να έχει υποχρεωτικά εισφορές σαν διαχειριστής; Θα πληρώνει και σαν έταιρος και σαν διαχειριστής εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει του Ν 4387/16 και της Εγκυκλίου 1 και Εγκυκλίου 4 του ΕΦΚΑ ο μοναδικός εταίρος ΙΚΕ και διαχειριστής υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ τόσο για τις αμοιβές του όσο και για τα διανεμόμενα κέρδη – μερίσματα.

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάση της Εγκυκλίου 4 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια της εφάπαξ αμοιβής υποβάλλεται ΑΠΔ ως εξής με τα ποσοστά του αρ 39 του Ν 4387/16:

• Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 620

ΚΩΔ.ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ: 401

ΚΠΚ: 71

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21,38%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 12,72%

Τα μερίσματα βάση της Εγκυκλίου 1 του ΕΦΚΑ υπάγονται στο αρ.39 του Ν 4387/16 και υπολογίζονται εισφορές επί της διανομής τους με ποσοστό 26,95%.

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν ενώ σε περίπτωση που οι δύο αφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται στο ίδιο άρθρο τα ποσά συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζονται συνολικά εισφορές.

Δηλ. αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια του μισθού και καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν από την μισθωτή υπηρεσία, σε περίπτωση ζημιών δεν θα υπολογίζονται εισφορές για την συμμετοχή του, ενώ σε περίπτωση κερδών θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% επί της διανομής. Αν οι αμοιβές δίνονται ως εφάπαξ καταβολές τότε θα συναθροίζονται με τα μερίσματα, επί του συνολικού ποσού θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% και θα ισχύει ένα συνολικό ανώτατο και κατώτατο πλαφόν.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Τα μέλη του ΔΣ που λαμβάνουν αμοιβές πρέπει οι αμοιβές τους να συμπεριληφθούν στην ΑΠΔ με τους υπόλοιπους μισθωτούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, είτε πρόκειται για μηνιαίες τακτικές αμοιβές, είτε πρόκειται για εφάπαξ αμοιβές πρέπει να υποβάλλεται μηνιαία ΑΠΔ. Δείτε την Εγκύκλιος 4 του ΕΦΚΑ, η οποία αναφέρει:

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

• Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 620

ΚΩΔ.ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ: 401

ΚΠΚ: 71

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21,38%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 12,72%

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πώς θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία, που είναι παράλληλα και μισθωτός; Αυτό που με ενδιαφέρει είναι εάν ως μισθωτός παίρνει πάνω από 600€ καθαρά το μήνα και ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση έχει ζημιά, σαν εισφορά του έρχεται το ελάχιστο 168€; Και αν έχει κέρδος πολλαπλασιάζω το κέρδος επί 26,95%;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει του αρ 36 του Ν 4387/16 περί παράλληλης ασφάλισης και των αρ.38 και 39 του ίδιου νόμου δεν ισχύει το κατώτατο πλαφόν για την δεύτερη δραστηριότητα – ιδιότητα εντασσόμενη στον ΕΦΚΑ. Στο παράδειγμα σας επειδή το κατώτατο πλαφόν καλύπτεται από την μισθωτή εργασία, για την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα υπολογίζονται εισφορές στην περίπτωση ζημιών, ενώ σε περίπτωση κερδών θα υπολογίζονται εισφορές επί αυτών με ποσοστό 26,95%.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μέτοχος με πάνω από 3% και μέλος ΔΣ σε Α.Ε έχει τα πιο κάτω δεδομένα: Μερίσματα που έλαβε το 2015 100.000,00 € Μηνιαία αμοιβή ως μισθωτός στην εταιρεία για το 2017 3.500,00 € Μηνιαία αποζημίωση ως μέλος του Δ.Σ της εταιρείας 2.000,00 € Το ποσό ΕΦΚΑ που του υπολογίστηκε για τον Ιανουάριο 2017 υπολογίστηκε με βάση τα μερίσματα του 2015 στο ανώτατο πλαφόν ήτοι στις 70.327,00 € . Πώς θα γίνουν οι κρατήσεις στην αμοιβή του Ιανουαρίου ως μισθωτός και έως ποιο ποσό; Επίσης πώς θα γίνουν οι κρατήσεις στην αμοιβή ως μέλος Δ.Σ και έως ποιο ποσό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας υπάρχουν 3 ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ. Τα μερίσματα υπολογίζονται εισφορές με το αρ.39 του Ν 4387/16, η μισθωτή υπηρεσία και οι έκτακτες αμοιβές ΔΣ που υπάγονται στο αρ. 38 του ίδιου νόμου. Με βάση το αρ.36 περί παράλληλης ασφάλισης καταργείται το κατώτατο πλαφόν για την δραστηριότητα πέραν της μιας σε περίπτωση μισθωτής και άλλης δραστηριότητας, αλλά ισχύουν δύο ανώτατα πλαφόν, ένα για το αρ 39 και ένα για το αρ.38. Συνεπώς η επιβάρυνση για τις αμοιβές από έκτακτες συμμετοχές στο ΔΣ και από την μισθωτή υπηρεσία, θα υποβληθούν με ΑΠΔ από τον εργοδότη και επί αυτών θα υπολογιστούν εισφορές βάση της εγκυκλίου 4/2017 ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα τα ποσοστά ασφάλισης εργοδότη και εργαζομένου είναι:

Κλάδος σύνταξης & περίθαλψης: 27,10%

Επικουρικό : 7%

Συνεισπραττόμενοι φορείς : 6,5%

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Οι εισφορές για το εργόσημο είναι 15,5% ή αλλάζει κάτι από 1/1/2017; Τι θα πληρώσει ο εργοδότης-παραγωγός (αγρότης) στο σύνολο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για το εργόσημο των αγροτών γης θα πρέπει να αναμένουμε διευκρινιστικές διατάξεις από το Υπουργείο, γιατί αν και ο Ν 4387/16 αναφέρει ότι δεν θίγονται οι διατάξεις του, απλά μετονομάζεται σε παράβολο εισφορών, από την άλλη συμπεριλαμβάνει την αμοιβή αυτή στο εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για τους αγρότες που έχουν έναρξη.

Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι ακόμα εκδίδεται εργόσημο με τις προϊσχύουσες διατάξεις είμαστε σε αναμονή διευκρινήσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Περίπτωση φορολογούμενου ο οποίος είναι Διαχειριστής σε ΕΠΕ, με ετήσια αμοιβή 12.000,00 ετησίως (1000,00/μήνα). Επίσης έχει ατομική επιχείρηση στην οποία είχε κέρδη π.χ 3000,00 €. Και ταυτόχρονα είναι μέλος σε Ε.Ε. από την οποία προκύπτει ζημία. Τι εισφορές θα καταλογιστούν στον ανωτέρω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για την αμοιβή του ως διαχειριστής θα υπολογιστούν εισφορές επί των αποδοχών του (μέσω της υποβολής ΑΠΔ) με το αρ. 38 του Ν 4387/16 και της εγκυκλίου 4/2017 του ΕΦΚΑ με τα ακόλουθα ποσοστά:

Κλάδος σύνταξης:20%

Υγειον.Περίθαλψη:7,10%

Επικουρικό: 7%

Λοιπά συνεισπραττόμενα ταμεία: 6,96%

Για την συμμετοχή του στην ΕΕ και την ατομική του δραστηριότητα θα υπολογιστούν εισφορές, αφού αθροιστούν τα εισοδήματα, με το αρ.39 του Ν 4387/16 και την Εγκύκλιο 1 του ΕΦΚΑ με συνολικό ποσοστό 26,95%.

Για την δεύτερη αυτή δραστηριότητα δεν θα υπάρχει κατώτατο πλαφόν (αρ.36 του Ν 4387/16-Παράλληλη ασφάλιση) αφού αυτό καλύπτεται από την «μισθωτή» του εργασία και επομένως οι εισφορές θα υπολογιστούν επί των πραγματικών εισοδημάτων.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Έχουν ασφαλιστικές εισφορές οι αμοιβές για μέλη ΔΣ που συμμετέχουν σε εταιρία (για μηνιαία τακτική αμοιβή , όχι για συμμετοχή σε έκτακτες συνελεύσεις);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι αμοιβές μελών ΔΣ είτε αφορούν μηνιαία τακτική αμοιβή, είτε έκτακτη απασχόληση για την συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές βάσει του αρ.38 του Ν 4387/16 και της εγκυκλίου 4/2017 του ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει αμοιβή ως μέλος Δ.Σ ανώνυμης εταιρίας και ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ, έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει μειωμένες εισφορές κατά 50% για το κλάδο σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 39 Ν.4387; Πως θα απεικονίζεται στην ΑΠΔ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το αρ.39 του Ν 4387/16 αναφέρεται σε ασφαλισμένους και όχι σε συνταξιούχους, κατά συνέπεια στην δική σας περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις.

Οι εισφορές αυτές θα δηλώνονται με τον ακόλουθο τρόπο στην ΑΠΔ ανάλογα με την περίπτωση.

Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης

(Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε.. Ως γνωστό, τα ποσοστά ασφάλισης που αφορούν τον Κ.Π.Κ.:101 έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν ως ακολούθως :

Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

101 25,06% 16% 41,06%

Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ ΚΩΔ.ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
620 401 71 21,38% 12,72% 34,10%

Στο πεδίο Τύπος Αποδοχών θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών : 94 – «εφάπαξ αμοιβές», ο οποίος δεν επιδέχεται καταχώρησης ημερών ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μισθωτός με ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ με πλήρη απασχόληση που έχει και ατομική επιχείρηση, είχε παρει απαλλαγή από τον πρωην ΟΑΕΕ. Ποια θα είναι η εισφορά του τώρα δεδομένου ότι θα συνεχίζει να ασφαλίζεται ως μισθωτός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχουν πλέον καταργηθεί οι εξαιρέσεις για τον ΟΑΕΕ. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται στο άρθρο 39 του Ν 4387/16 περί παράλληλης ασφάλισης και οι εισφορές του θα υπολογιστούν σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1 του ΕΦΚΑ σχετικά με το πώς υπολογίζονται οι εισφορές, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων. Σ’ αυτήν αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστούν συσωρευτικά οι εισφορές.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ σε Α.Ε. που έλαβε εισόδημα απο διανομή μερισμάτων και τα οποία δηλώθηκαν στην χρήση 2015, της τάξεως των 90.000 ευρω και το ίδιο θα συμβεί και θα δηλωθούν στην χρήση 2016, ενώ παράλληλα ο ίδιος κατά την τρέχουσα χρήση 2017 λαμβάνει σταθερή μηνιαία αμοιβή της τάξεως των 6.000 ευρω (αρα εισφορες μεσω Α.Π.Δ.) . Με τα δεδομένα αυτά, θα είναι υπόχρεος εισφορών μέχρι του ετήσιου πλαφόν εισφορών των 18.953 και για τις δυο ιδιότητες ή για κάθε μια χωριστά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει του αρ.36 του Ν 4387/16 για την παράλληλη ασφάλιση σε περίπτωση που οι δύο ασφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται σε διαφορετικά άρθρα (άρ.38 για τις μισθωτές υπηρεσίες & αρ.39 για τη διανομή μερισμάτων) καταργείται μόνο το κατώτατο πλαφόν για τις δραστηριότητες πέραν της μίας και ισχύει το ανώτατο για κάθε μία ξεχωριστά.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πως θα υπολογίζονται οι εισφορές σε ελ. επαγγελματία (στην περίπτωση μου μηχανικός-ΤΣΜΕΔΕ) που έχει έδρα το σπίτι του και έχει δυο εργοδότες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση που έχει ατομική επιχείρηση και έως δύο εργοδότες τότε οφείλει να ενημερώσει την επιχείρηση και να αναγράψει επάνω στο τιμολόγιό ότι υπόκειται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν 4387/16 έτσι ώστε να υποβάλει ΑΠΔ η επιχείρηση και να πληρώσει τις εισφορές . Επομένως, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό έγγραφο «Οδηγίες για τις εισφορές αμειβομένων με «μπλοκάκι» εδώ

Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων υφίσταται υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων αυτών (δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) λόγω της ιδιότητάς τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση οι εισπραττόμενες εισφορές καταβάλλονται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς στους οποίους και έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος. Ο ελ. επαγγελματίας θα καταβάλει τις εισφορές του βάση του ειδοποιητηρίου που θα αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μέλος Δ.Σ. Ανώνυμης εταιρείας το οποίο έχει αποκτήσει αυτήν του την ιδιότητα πριν τις 12/05/2016 , ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4387/2016 , και το οποίο λαμβάνει αμοιβές με αυτήν του την ιδιότητα, πλέον υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές από 01/01/2017; Αν παράλληλα είναι και συνταξιούχος του ΙΚΑ άνω των 55 ετών, κινδυνεύει η σύνταξη του με περικοπή 60%; Σημειωτέον ότι έως και σήμερα απασχολείται και ως μισθωτός στην ίδια επιχείρηση, ιδιότητα την οποία θέλουμε να διακόψουμε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τις αμοιβές του από την ιδιότητα του ως διαχειριστής θα υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού αυτού κατά τα προβλεπόμενα στο αρ.38 του Ν 4387/16 αφού αυτές έχουν την έννοια της μισθωτής υπηρεσίας. Από τον συνδυασμό του αρ. 36 περί παράλληλης ασφάλισης και του αρ.44 περί υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων του ίδιου νόμου προκύπτει ότι υποχρεούται σε ασφάλιση τόσο για τον κλάδο σύνταξης όσο και για και για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Η σύνταξη του θα περικοπεί κατά 60% όπως ορίζει το αρ.20 του Ν 4387/16 για όσο διάστημα διατηρεί την ιδιότητα του διαχειριστή.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πώς υπολογίζονται εισφορές αυτοαπασχολούμενου, που εντάσσεται στον ΟΑΕΕ και δηλώνει ζημιά τα 2 τελευταία χρόνια; Οι εισφορές εξαρτώνται και από το αν είναι «παλιός ασφαλισμένος»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο 1 του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.

Όσον αφορά το ερώτημα, αν τα χρόνια ασφάλισης επηρεάζουν τον υπολογισμό του ύψους των εισφορών, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται η κλίμακα για τον κλάδο σύνταξης, αλλά και η καταβολή μειωμένων εισφορών σε ασφαλισμένους άνω των 40 ετών (ασφάλισης), οι οποίοι μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Σύνταξης κατά 50%, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την ασφάλιση μελών ΔΣ ο ασφαλισμένος έχει 12,72% και ο εργαδότης 21,38% και ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανα μήνα είναι το ποσό των 5.860,80€. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε συγκεκριμένα ότι οι παραπάνω εισφορές ισχύουν και στην περίπτωση που το μέλος του ΔΣ είναι συνταξιούχος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν 4387/16, οι συνταξιούχοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, θα πληρώνουν εισφορές κανονικά πέραν και της μειώσεως της σύνταξης κατά 20%.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εάν ένα μέλος ΔΣ είναι μέλος ΔΣ και άλλης εταιρίας ή/και άλλων εταιριών και λαμβάνει και από εκεί αμοιβές, πώς θα ισχύσει το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, εάν δεν γνωρίζει η μία εταιρία τις αμοιβές που λαμβάνει το μέλος από άλλες εταιρίες; Θα γίνεται κάποια εκκαθάριση από τον ΕΦΚΑ προς τούτο ή πρέπει η εταιρία μας να υπολογίσει το ποσοστό με βάση το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, εφόσον το μέλος βεβαιώνει ότι οι απολαβές του ξεπερνούν το ποσό αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο 4 του ΕΦΚΑ στο τελευταίο παράδειγμα το ανώτατο και κατώτατο όριο θα υπολογίζεται ανά εργοδότη.

‘Έτσι: Μέλος Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρίας παρέχει προς το νομικό πρόσωπο της εταιρίας εργασία υπό καθεστώς εξάρτησης, ως διευθυντικό στέλεχός της για την οποία αμείβεται με το ποσό των 6.500 ευρώ μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει αμοιβές με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, άλλης εταιρίας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 10.000 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο του 2017. Συνεπώς θα δηλωθεί στην Α.Π.Δ. των εταιριών μέχρι το ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών ανά εταιρία. Δεν έχει, επίσης, σημασία αν από κάποια από τις εταιρείες έχει αμοιβή από εξηρτημένη εργασία. Όπως φαίνεται και από την Εγκύκλιο και από τα παραδείγματα το ανώτατο και κατώτατο όριο το συνυπολογίζει σωρευτικά και από την μισθωτή εργασία και ως μέλους ΔΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Αγρότης συνταξιούχος ΟΓΑ, ασκεί και αγροτική δραστηριότητα με ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Θα πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ; Θα μειωθεί η σύνταξη του κατά 60%;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν, λόγω της αγροτικής δραστηριότητας υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΟΓΑ, τότε ναι θα ενταχθεί στον ΕΦΚΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Ν 4387/16

Εφόσον δεν εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, δεν θα μειωθεί η σύνταξή του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 του Ν 4387/16, που προβλέπει μείωση της σύνταξης για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.

Μπορείτε να δείτε και την Εγκύκλιο 3 ΕΦΚΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εταίρος σε Ε.Ε. μέχρι σήμερα ήταν απαλλαγμένος από τις παροχές υγείας, γιατί ήταν συνταξιούχος ΕΤΕ. Θα πρέπει από εδώ και στο εξής να πληρώνει υποχρεωτικά το 6,95% και στον ΟΑΕΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τον συνδυασμό του αρ. 36 περί παράλληλης ασφάλισης και του αρ.44 περί υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων του Ν 4387/2017 προκύπτει ότι υποχρεούνται σε ασφάλιση και για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.

Το αρ.36 του Ν 4387/2017 αναφέρει: <<8. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.>>

Το αρ.44 του Ν 4387/2017 αναφέρει: <<Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.>>

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ψυχίατρος εκδίδει αποδείξεις λιανικής για τους ιδιώτερς πελάτες, που εξετάζει στο ιατρείο του. Ταυτόχρονα έχει σύμβαση με μια εταιρεία για μαθήματα που παραδίδει. Πρέπει να γράψει στο ΤΟΥ, που εκδίδει για την εταιρεία ότι υπάγεται στην παρ. 9 του άρθρου 39; Θεωρείται η εταιρεία ένας εργοδότης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν υπάγεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. Οι πελάτες λιανικής δεν λογίζονται ως ένας εργοδότης. Σαν ψυχίατρος θα μπορούσε να εκδίδει και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αν π.χ. συνεργαζόταν με ιδιωτικές κλινικές.

Να δούμε, όμως, λίγο προσεκτικά το θέμα της παράδοσης των μαθημάτων, μήπως θεωρηθεί ότι υποκρύπτεται σχέση εξηρτημένης εργασίας, με την έννοια ότι πληρούνται από τη συνεργασία βασικοί όροι: ο εργοδότης καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο της εργασίας-διδασκαλίας.

Ο ψυχίατρος θα πληρώνει εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.1 περ. β. του Ν. 4387/2016. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να συμφέρει τον ελεύθερο επαγγελματία να ασφαλίζεται ως «μισθωτός». Είναι κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις για τις οποίες και αναμένονται διευκρινίσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ασφαλιστικός σύμβουλος, του οποίου τα έσοδα είναι από εκκαθάριση στο τέλος του έτους από ασφαλιστική εταιρεία, εργάζεται και ως καθηγητής σε φροντιστήριο με μπλοκάκι. Πώς θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές του; Υπάγεται στους «μπλοκάκηδες», επειδή έχει δυο εργοδότες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατ΄ αρχήν να τονίσουμε ότι σύμφωνα, με τις προφορικές διευκρινίσεις που δόθηκαν εκ μέρους του Υπουργείου στην Ένωση των Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προέκυψε ότι οι αυτοί είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, στο βαθμό που δεν είναι πρόσωπα που εκδίδουν, όπως απαιτεί το γράμμα της διάταξης, δελτία παροχής υπηρεσιών. Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και στη σχετική μας ανάρτηση εδώ

Από την άποψη αυτή, λοιπόν, δεν κόβει δελτίο για την μια ιδιότητα.

Το γεγονός, όμως, ότι κόβει δελτίο μόνο σε ένα αντισυμβαλλόμενο τον κατατάσσει στην κατηγορία των «μπλοκάκηδων», όπως προκύπτει και από τη σχετική εγκύκλιο εδώ.

Να δούμε, .όμως, λίγο προσεκτικά το θέμα του φροντιστηρίου, μήπως θεωρηθεί ότι υποκρύπτεται σχέση εξηρτημένης εργασίας, με την έννοια ότι πληρούνται από τη συνεργασία βασικοί όροι: ο εργοδότης καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο της εργασίας-διδασκαλίας.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

ΙΚΕ μονοπρόσωπη ή με πολλαπλούς εταίρους, έχει ορίσει διαχειριστή ελεύθερο επαγγελματία ή ασκών εμπορική επιχείρησης (ατομική) ή και μέλος ΟΕ-ΕΕ κ.λπ.. Δεν είναι όμως εταίρος στην ΙΚΕ. Τί ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχει η ΙΚΕ, οι εταίροι και ο διαχειριστής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο διαχειριστής της ΙΚΕ ασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39-Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών παρ. 1Α του Ν 4387/2017, που αναφέρει ότι από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.

Ο διαχειριστής της ΙΚΕ εκ του νόμου ήταν υπόχρεος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Οι εταίροι της ΙΚΕ που δεν είναι διαχειριστές δεν ασφαλίζονται. Δεν μπορούν όμως να προσφέρουν εργασία. Αν προσφέρουν, θα πρέπει να ασφαλιστούν ως μισθωτοί. Τα μέλη των ΟΕ και ΕΕ ασφαλίζονται και αυτά σύμφωνα με το άρθρο 39.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Είμαι συνταξιούχος ΙΚΑ περίπου 15 χρόνια, επίσης ιδιοκτήτης εδώ και 10 χρόνια ενοικιαζόμενων ( με άδεια ΕΟΤ ) 3 διαμερισμάτων με ετήσια καθαρά κέρδη περίπου 3.000 Ευρώ. Μέχρι και το 2016 υπήρχε ασφαλιστική απαλλαγή για όσους έχουν μέχρι 5 διαμερίσματα η απλά ενοικιαζόμενα δωμάτια. και είναι συνταξιούχοι. Με το νέο ασφαλιστικό θα πρέπει να καταβάλουμε ασφαλιστικές εισφορές ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν 4387/2017 και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1 ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι-Ελεύθεροι επαγγελματίες-Αυτοαπασχολούμενοι, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται και… δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

Θα πληρώσετε εισφορές βάση του αρ.39 του Ν 4387/16 πάνω στα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2017: <<Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος…Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β ́ εξάμηνο 2017)…..Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης: Κλάδος Σύνταξης 20% & Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95%.>>

Επίσης, σύμφωνα με το αρ.36 για την παράλληλη ασφάλιση και τα αρ.28-29 για την σύνταξη του Ν 4387/16 υπάρχει περικοπή της σύνταξης κατά 60%.

Άρα θα υπάγεστε σε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 26,95% επί των κερδών σας και θα υποστείτε περικοπή 60% στην σύνταξη σας.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Έχει επέλθει κάποια τροποποίηση με την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016 από 01/01/2017 για όσους δεν ασκούν συστηματικά επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποκτούν εισόδημα από περιστασιακή εργασία, και για τους οποίους εκδίδεται «Τίτλος Κτήσης»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1 του ΕΦΚΑ, που αφορά τον υπολογισμό των εισφορών των Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων και την οποία μπορείτε να δείτε εδώ :

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που εισφοροδοτούνται, αντιστοιχούνται οι ασφαλιστέες δραστηριότητες – ιδιότητες με τα εισοδήματα που τηρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και κωδικοποιούνται οι πηγές προέλευσης εισοδημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Αμοιβές που καταβάλλονται σε Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. και μέτοχο άνω των 3%, όταν πρόκειται για μισθοδοσία βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, τί εισφορές καταβάλλονται με το νέο ασφαλιστικό από 1/1/2017; Με την παραπάνω ιδιότητα θα συνεχίσει να καταβάλει εισφορές και για τον ΟΑΕΕ και αν ναι με ποιό ποσοστό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο συγκεκριμένος έχει δυο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ. Η πρώτη αφορά την αμοιβή ΔΣ – μισθό πάνω στον οποίο υπολογίζονται εισφορές βάση του αρ.38 του Ν 4387/16 και της εγκυκλίου 4/2017 του ΕΦΚΑ και η δεύτερη λόγω της ιδιότητάς του ως μέλος ΔΣ και συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΑΕ άνω του 3% για την οποία θα καταβάλλει εισφορές πάνω στα διανεμόμενα μερίσματα βάση του αρ.3 του Ν 4387/16 και της εγκυκλίου 1/2017 του ΕΦΚΑ . Από τις διατάξεις του αρ.36 του Ν 4387/16 περί παράλληλης ασφάλισης και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ.1/2017 προκύπτει ότι καταργείται το κατώτατα πλαφόν για την δεύτερη του δραστηριότητα. Συνεπώς αν καλύπτει το ελάχιστο πλαφόν από την μισθωτή του εργασία δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ξανά το ελάχιστο πλαφόν (σε περίπτωση μηδενικών μερισμάτων) για την δεύτερη του ιδιότητα.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εργοδότης αλιεύς ο οποίος απασχολούσε προσωπικό με εργόσημο εώς 31/12/2016, από 01/01/2017 ασφαλίζει το προσωπικό του με ΑΠΔ στο ΙΚΑ. Θα πρέπει να κατατεθεί απογραφή της επιχείρησης στο αρμόδιο ΙΚΑ και αντίστοιχα πρόσληψη στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ; Σε περίπτωση που υπήρξε εργασία και δεν κατατέθηκε απογραφή ,μπορεί να απογραφεί η επιχείρηση με μεταγενέστερη ημερομηνία; Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η σχετική Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, που αφορά την ασφάλιση όσων εντάσσονται στον τ. ΟΓΑ προβλέπει κάποιες αλλαγές για τους αλιεργάτες, (μετακλητοί και μη) που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία, που εντάσσονται ως υπαγόμενα πρόσωπα- μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οι εργαζόμενοι ως αλιεργάτες σε κάθε αλιευτικό σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένοι σε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και οι αλλοδαποί, πλέον της ασφάλισης, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια παραμονής και εργασίας.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των αλιεργατών στον ΕΦΚΑ, και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών, από την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα ασφάλισης, με το υπ’ αριθμ. ΔΙΕΣΦ/9/56243/16-1-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εισφορών και Ελέγχων ΕΦΚΑ, δόθηκε οδηγία, μέχρι να ολοκληρωθούν οι Μηχανογραφικές διαδικασίες απογραφής των εργοδοτών – εισφερόντων ΕΦΚΑ, η απογραφή των αλιεργατών που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία να εξακολουθήσει να γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που ίσχυε μέχρι 31/12/2016, δηλαδή από τους Ανταποκριτές τ. ΟΓΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 11/2004 εγκυκλίου του τ. ΟΓΑ.

Για ενημέρωση, διαβιβάζουμε συνημμένα στην παρούσα εγκύκλιο Δελτίο Απογραφής Εργοδότη καθώς και Ατομική Βεβαίωση Απασχόλησης, έντυπα Α1 και Α2 του τ. ΟΓΑ, αντίστοιχα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταβατική περίοδο.

Οι Ανταποκριτές του τ. ΟΓΑ θα πρέπει να διαβιβάσουν τα σχετικά αυτά έντυπα απογραφής στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ απογραφής της έδρας του εργοδότη – ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, τα οποία θα παραλειφθούν από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων και θα αρχειοθετηθούν ανάλογα με την ημερομηνία εισόδου τους, σε ξεχωριστό κλασέρ, που θα τηρηθεί στις υπηρεσίες Εσόδων μέχρι να δοθούν νέες οδηγίες διαχείρισής τους.

Από τη λήψης της παρούσας εγκυκλίου, οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 7 (της εγκυκλίου), για την απογραφή τους στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και απόδοση σε αυτούς Αριθμού Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων (ΑΜΕ). (Σε αντικατάσταση του εντύπου Α1).

Επισημαίνεται ότι, κατά τον έλεγχο των αλιεργατών, οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να επιδεικνύουν στις αρμόδιες λιμενικές αρχές τα παρακάτω έντυπα:

• Ε3 Πρόσληψης Προσωπικού του ΕΡΓΑΝΗ Σε αντικατάσταση

• Ε4 Πίνακας Προσωπικού του εντύπου Α2 ΕΡΓΑΝΗ

Κατόπιν τούτου, η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την παράκληση να ενημερωθούν σχετικά όλες οι λιμενικές αρχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι ενήμερες σχετικά με τα έντυπα που θα τους επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο ασφάλισης των αλιεργατών οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, καθώς επίσης και στον τ. ΟΓΑ για τη σχετική ενημέρωση των Ανταποκριτών.

Όπως βλέπετε περιγράφετε ακριβώς ο τρόπος της απογραφής και μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε σχετικά με την καθυστέρηση της έκδοσης της Εγκυκλίου

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σε μονοπρόσωπη ΙΚΑ ή ΕΠΕ με κέρδη προ φόρων 60.000 €, ο διαχειριστής και μοναδικός εταίρος λαμβάνει μισθό στην χρήση 20.000 €. Τί ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ θα πληρώσει ο διαχειριστής και τι η εταιρεία και σε ποια ποσά θα υπολογιστούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο συγκεκριμένος έχει δυο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ. Η πρώτη αφορά την αμοιβή ΔΣ – μισθό πάνω στον οποίο υπολογίζονται εισφορές βάση του αρ.38 του Ν 4387/16 και της εγκυκλίου 4/2017 του ΕΦΚΑ, οι οποίες βαρύνουν την εταιρεία με την υποβολή της ΑΠΔ και η δεύτερη λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστής στην Μ. ΕΠΕ ή Μ.ΙΚΕ για την οποία θα καταβάλλει εισφορές ο ίδιος πάνω στα διανεμόμενα μερίσματα βάση του αρ.3 του Ν 4387/16 και της εγκυκλίου 1/2017 του ΕΦΚΑ . Από τις διατάξεις του αρ.36 του Ν 4387/16 περί παράλληλης ασφάλισης και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ.1/2017 προκύπτει ότι καταργείται το κατώτατο πλαφόν για την δεύτερη του δραστηριότητα. Συνεπώς αν καλύπτει το ελάχιστο πλαφόν από την μισθωτή του εργασία δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ξανά το ελάχιστο πλαφόν ( σε περίπτωση μηδενικών μερισμάτων) για την δεύτερη του ιδιότητα.