Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο, με θέμα «Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων αναφορικά με την εκτέλεση δαπανών προϋπολογισμού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς», που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης:

Με αφορμή ερωτήματα από ΝΠΔΔ – φορείς της γενικής κυβέρνησης, των οποίων οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2017 δεν έχουν εγκριθεί έως 31.12.2016, αναφορικά με τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) σε βάρος των οποίων θα ενταλματοποιηθούν οι δαπάνες που αφορούν εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία αυτή και δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός από το εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ο φορέας της γενικής κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ), πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρείς (3) μήνες, ενώ και μετά την πάροδο τριών (3) μηνών θεωρείται νόμιμη η πληρωμή αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016 για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος εκδόθηκαν οι ανωτέρω σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ που αφορούν στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, στις εργοδοτικές εισφορές και στην είσπραξη και απόδοση εσόδων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων. Οι ΚΑΕ που συστάθηκαν αντικαθιστούν τους ΚΑΕ που χρησιμοποιούνταν μέχρι το έτος 2016 για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, ενώ οι παλαιοί ΚΑΕ παύουν να χρησιμοποιούνται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και εφεξής.

Με βάση τα ανωτέρω, προκειμένου για ΝΠΔΔ – φορείς της γενικής κυβέρνησης, των οποίων οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2017 δεν έχουν εγκριθεί έως 31.12.2016, η ενταλματοποίηση των δαπανών για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, θα γίνεται σε βάρος των νέων ΚΑΕ και μέχρι του ύψους του 40% των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί στους αντίστοιχους ΚΑΕ του προηγούμενου οικονομικού έτους. Για την ορθή αποτύπωση των παραπάνω, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αντιστοίχιση των παλαιών με τους νέους κωδικούς και επιμερισμός των ποσών, εφόσον απαιτείται.


ΕΔΩ η εγκύκλιος του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΓΑΓΗ-ΤΨΞ).