Εξομοίωση των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης με τους έγγαμους σε εργασιακά δικαιώματα

ΑΔΑ: 6Μ5Ν465Θ1Ω-66Μ

simfono-simviosis

Εγκύκλιος του υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4356/2015 (Α ́ 181) “Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις” σε θέματα εργασίας».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/15 με τους εγγάμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής νομοθεσίας καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης, όπως, για παράδειγμα, η χορήγηση επιδόματος γάμου, άδειας γάμου, κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης κ.ο.κ.

ΕΔΩ η εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6Μ5Ν465Θ1Ω-66Μ).