Το ΦΕΚ με το νέο Οργανόγραμμα του ΟΓΑ

ΚΥΑ Φ.80000/57604/15285/28.12.2016 - ΦΕΚ 4318Β/30-12-16

oga 4 apnet

Στο ΦΕΚ 4318Β/30-12-16, δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση Φ.80000/57604/15285/28.12.2016 των Πετρόπουλου – Γεροβασίλη για την οργανωτική δομή, την αποστολή, τις αρμοδιότητες και την στελέχωση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ΝΠΔΔ), με βάση το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016). Έτσι, ο ΟΓΑ διαρθρώνεται ως εξής:

Α. Κεντρική Υπηρεσία

1. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Διοικητή:

α) Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου

β) Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

γ) Τμήμα Στατιστικής και Μελετών

δ) Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης

2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής- Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

3. Γενική Διεύθυνση Παροχών

4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου (άρθρο 17 του ν. 3086/2002, ΦΕΚ Α’ 324), το οποίο στελεχώνεται από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, στην αρμοδιότητα του Τμήματος Απονομής της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων ανήκει η διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων και η επιμέλεια της λειτουργίας και των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων επί υποθέσεων που αφορούν στα καταργηθέντα από 1-11-2012 οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας και εφάπαξ παροχή 2000 ευρώ) και στα καταργηθέντα από 1-1-2013 οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα και επίδομα τρίτεκνης οικογένειας), μέχρι περατώσεώς τους.

Έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ορίζεται η 1η-1-2017.


ΕΔΩ το ΦΕΚ 4318Β/30-12-16.