Εγκύκλιος Πετρόπουλου για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ

ΑΔΑ: 6ΜΓΨ465Θ1Ω-1ΑΖ

Εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 26 του ν. 4445/2016». Αφορά στον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236/19.12.2016, τεύχος Α’, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, … και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 26 του οποίου, προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 35 του νόμου 4387/2016, το οποίο αφορά στον τρόπο υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).

Με την διάταξη αυτή, για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής για το χρονικό διάστημα έως τις 31-12-2013: ως ποσοστό εισφοράς των ασφαλισμένων θεωρείται το ποσοστό 4%, καθορίζεται ποσοστό αναπλήρωσης 60% και ορίζονται τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, «Οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και 31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρμόζονται με το επιτόκιο επιστροφής εισφορών όπως ισχύει την 31η.12.2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2335/1995 (Α’ 185) και στην υπουργική απόφαση Φ. 80000/οικ.26625/1319/2006 (Β’ 1772). Ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιμες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Μετά το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης ο ως άνω μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.  Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1)».

Τέλος, παρακαλούμε για την ορθή και άμεση εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.


ΕΔΩ η εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΜΓΨ465Θ1Ω-1ΑΖ).