Εγκύκλιος για την αναπροσαρμογή – σφαγή των συντάξεων

ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9

«Σφαγή» στις συντάξεις -στην κυριολεξία- προβλέπεται με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος, με θέμα «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν.4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)». Όπως αποσαφηνίζεται με βάση το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου- η «προσωπική διαφορά» στις νέες συντάξεις μέχρι το 2018 θα καλυφθεί κατά 25% (μείωση κατά 75%). Για τις αιτήσεις του 2017, η «προσωπική διαφορά» θα καλυφτεί κατά 35% (μείωση κατά 65%), ενώ για τις αιτήσεις του 2016 (σ.σ.: μεταξύ 13/5/2016 – 31/12/2016) θα καλυφθεί κατά 50% (μείωση 50%).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 13.5.2016 έως 31.12.2016, εάν το καθαρό προ φόρου ποσό της απονεμομένης σύνταξης, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (δηλαδή το ακαθάριστο ποσό σύνταξης αφαιρουμένων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και άλλων σχετικών εισφορών της περιόδου 2010-2011 αλλά και της εισφοράς 6% για υγειονομική περίθαλψη), υπολείπεται του καθαρού προ φόρου ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση το προγενέστερο ανά ασφαλιστικό φορέα νομοθετικό πλαίσιο σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ (σ.σ. 50%) της διαφοράς καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά:

  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2017, αντίστοιχα καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά το 1/3 (σ.σ. 35%) της ανωτέρω διαφοράς

  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2018 καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά το ¼ (σ.σ. 25%) της διαφοράς αυτής.

Με τις παραπάνω φράσεις εξειδικεύεται διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με την οποία «επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά (…) Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς».

Η «προσωπική διαφορά» είναι η διαφορά μεταξύ του ύψους μιας κύριας σύνταξης με βάση το προηγούμενο Ασφαλιστικό και του ύψους της ίδιας σύνταξης με βάση το νέο ασφαλιστικό που ισχύει από 12/5/2016. Στις περιπτώσεις πολλών (αν όχι των περισσότερων) νέων συντάξεων, η «προσωπική διαφορά» θα είναι αρνητική, δηλαδή οι συντάξεις με το νέο τρόπο υπολογισμού (σ.σ. βάσει νόμου Κατρούγκαλου) θα είναι χαμηλότερες από τις συντάξεις που θα προέκυπταν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού.