Το ΦΕΚ με το νόμο για την κοινωνική αλληλεγγύη

Ο νόμος 4415/16 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις».


ΕΔΩ το ΦΕΚ 236Α/19-12-16.