9.9 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Προαιρετικά δύο Κυριακές ανοικτά τα καταστήματα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Εθελοντική Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, και συγκεκριμένα με το άρθρο 116 αυτού, ορίζεται ότι η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα είναι 30 ημέρες από 20 ημέρες (Νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει τώρα: το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου) και μέσα σε αυτήν την περίοδο των 30 ημερών, τα καταστήματα θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον δύο Κυριακές.

Αναλυτικά οι διατάξεις:

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 116 Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:

α) Τακτικές εκπτώσεις:

αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και

αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου

β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας, καθορίζεται ο αριθμός των ημερών καθώς και τα χρονικά σημεία έναρξης και λήξης κάθε ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου στους δήμους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Στις παραπάνω ημέρες περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο Κυριακές. Η ανωτέρω απόφαση δύναται να τροποποιείται ετησίως έως και την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων έτους. Στις περιφερειακές ενότητες στις οποίες η απόφαση Αντιπεριφερειάρχη δεν εκδοθεί εντός της η ως άνω απόφαση εντός της οριζόμενης τρίμηνης προθεσμίας, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι λαμβάνουν χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.»

2. Η περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των τακτικών εκπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.»

3. Μετά την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται περίπτ. ε ως εξής:

«ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος. Στις περιφερειακές ενότητες στις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.»

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 116

Τροποποίηση του ν.4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173)

Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται η παρ. 1 του άρθρου 15 και η παρ. 1 του άρθρου 16.
Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15, εισάγει την υποχρέωση καθορισμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, διάρκειας τριάντα (30) ημερών, με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Με αυτή την απόφαση, η οποία λαμβάνεται μετά από διαβούλευση με τις εμπορικές και επαγγελματικές οργανώσεις κάθε Περιφερειακής Ενότητας, θα ασκείται η δυνατότητα ελεύθερης κατανομής μέσα στο έτος αυτών των τριάντα (30) ημερών.

Παράλληλα ορίζεται ότι σε αυτές τις τριάντα (30) ημέρες πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο Κυριακές, κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Επιπλέον, θεσπίζονται δύο ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, διάρκειας 15 ημερών έκαστη, οι οποίες θα ισχύουν μόνο σε εκείνες τις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν θα εκδοθεί η προαναφερθείσα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Μέσω της διατήρησης της περιοδικότητας των εκπτώσεων διατηρείται η σημασία τους για εμπορικές επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Μια πλήρης απελευθέρωση του καθεστώτος των εκπτώσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά, με τις τιμές κάτω του κόστους για πρόσκαιρη αύξηση πωλήσεων του ή εκτόπιση ανταγωνιστών από την αγορά.

Όπως σημείωσε και το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και Προγραμματισμού σε σχετική μελέτη, «Αυτό βραχυχρόνια θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος του καταναλωτή, λόγω μείωσης των τιμών, ωστόσο μακροχρόνια μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο υγιείς επιχειρήσεις, άρα να βλάψει εμμέσως τον καταναλωτή μειώνοντας τις επιλογές του και αυξάνοντας την ανεργία».

Με αυτό τον τρόπο η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες σε μεγαλύτερο βαθμό, συνδυάζονται με την ασφάλεια δικαίου και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Με την τροποποίηση του άρθρου 16 επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του ρυθμιστικού πεδίου της εν λόγω διάταξης με την τροποποίηση που επέρχεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013.


ΕΔΩ το πολυνομοσχέδιο, η Αιτιολογική Έκθεση κτλ.

Παρόμοια Άρθρα