Γενικό έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα την «1. Ανακεφαλαίωση οδηγιών διαχείρισης αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας προς αποφυγή εκ νέου εισαγωγής τους σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ για συμπλήρωση εκδοθείσας γνωμάτευσης σε ισχύ – 2. Κρίση επ’ αόριστον της διάρκειας αναπηρίας, όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος υπάγεται στις παθήσεις του Πίνακα της με αρ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2906Β/718-11-2013) Υπουργικής Απόφασης».

ΕΔΩ το γενικό έγγραφο.