ΡΕΙ: Ιδρυτική Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Ενότητας Ιατρών

rei-logo-small2

rei-logo-small2Γιατί συγκροτήσαμε τη Ριζοσπαστική Ενότητα Ιατρών (ΡΕΙ)

Οι εκλογές στην ΕΙΝΑΠ στις 10 Μάρτη και το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ τον Απρίλη, πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο για τους εργαζόμενους και τον λαό μας, για την δημόσια υγεία και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Η συνθηκολόγηση και η υποταγή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στους οικονομικούς δολοφόνους της ΕΕ και του ΔΝΤ, η συνέχιση και το βάθεμα της μνημονιακής λιτότητας – αν δεν ανατραπούν από το μαζικό λαϊκό εργατικό κίνημα ΤΩΡΑ – θα οδηγήσουν το λαό μας στην εξαθλίωση, τη δημόσια υγεία στην κατάρρευση και τους νοσοκομειακούς γιατρούς, που ζουν από το μισθό τους, στην εργασιακή εξόντωση.

Τα «ισοδύναμά» τους είναι μια τεράστια απάτη: Η συγκυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει υγειονομικά τους 2,5 εκατ. ανασφάλιστους συμπολίτες μας, χωρίς να αυξήσει τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και του ΠΕΔΥ ούτε ένα ευρώ! Τα νοσοκομεία και οι υγειονομικοί θα πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις με αναιμικούς προϋπολογισμούς, τις γνωστές, χρόνιες και οξείες ελλείψεις σε φάρμακα, υλικά και εξοπλισμό και με ακόμα πιο υψηλό φόρτο εργασίας, λόγω των ελλείψεων και των κενών σε προσωπικό!

Ο πόλεμος κατά της διαφθοράς, της μίζας και της ρεμούλας που με τόσο πάθος καταγγέλουν οι κ.κ. Ξανθός και Πολάκης είναι κούφια λόγια αν δεν χτυπηθεί η φοροδιαφυγή – αλήθεια που βρίσκονται αυτές οι περιβόητες λίστες; – και τα κέρδη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που καλπάζουν, αν δεν φορολογηθεί ο χρηματιστηριακός τζόγος και δεν «ξετρυπώσουν» τις offshore και τις λογιστικές απάτες των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, αν δεν «μπει χέρι» για παράδειγμα στα κέρδη του ΟΠΑΠ – και όχι να χαρίζεται στον Μελισσανίδη ο Ιππόδρομος και το άλσος της Ν. Φιλαδέλφειας και να χρηματοδοτείται για την κατασκευή γηπέδου ή να μένουν άθικτα τα έσοδα του Μπόμπολα από τα διόδια, που φτάνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα και να σύρεται στα δικαστήρια το κίνημα «Δεν Πληρώνω».

Για να αυξηθούν όμως τα έσοδα των Ταμείων, πρέπει να χτυπηθεί η ανεργία – με ένα μεγάλο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων σε κοινωνικού χαρακτήρα υποδομές – και με μαζικές προσλήψεις σε Υγεία, Παιδεία και κοινωνικές υπηρεσίες, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, να χτυπηθεί η ανασφάλιστη και «ελαστική» εργασία, να προστατευτούν οι μετανάστες από την ανασφάλιστη εργασία, να αυξηθούν οι εργοδοτικές και να μειωθούν παράλληλα οι εργατικές εισφορές.

Πολλοί από τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που συμμετέχουμε στην Ριζοσπαστική Ενότητα Ιατρών (ΡΕΙ) αποχωρήσαμε από την παράταξη του «Μετώπου», καθώς αυτή ακολούθησε την μετάλλαξη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο εγκαταλείποντας οποιαδήποτε κριτική στην ηγεσία του υπ. Υγείας και στην κυβέρνηση, αλλά ταυτιζόμενη με τις κυβερνητική γραμμή για το «παράλληλο πρόγραμα» της εξαπάτησης και με τον φόβο για την επιστροφή της Δεξιάς του Κυριάκου να υιοθετούν τις πολιτικές αυτές που μας οδήγησαν ως εδώ και αντιπάλεψε ο λαός μας όλα τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια

Η Ριζοσπαστική Ενότητα Ιατρών (ΡΕΙ) απευθύνεται σε όλες τις αριστερές, ριζοσπαστικές, προοδευτικές και αγωνιστικές δυνάμεις για την συγκρότηση ενός μαζικού ενωτικού ψηφοδελτίου ώστε οι εκλογές στην ΕΙΝΑΠ και το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ  να στείλουν ένα καθαρό μήνυμα ήττας του μνημονιακού-κυβερνητικού συνδικαλισμού νέου και παλιού, για μια ριζική αλλαγή στους συσχετισμούς στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και στο ΓΣ της ΟΕΝΓΕ, για να στηριχτούν πραγματικά οι αγώνες για την ανατροπή της μνημονιακής συναίνεσης αλλά και της ακροδεξιάς απειλής. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΡΕΙ ΕΔΩ.

Οι εξελίξεις επιταχύνονται: Το ξεδίπλωμα του μαζικού κινήματος αντίστασης στο Ασφαλιστικό απειλεί την κυβερνητική πλειοψηφία – μόλις πέντε μήνες από τον εκλογικό «θρίαμβο» του Τσίπρα- με κατάρρευση.

Το εργατικό – λαϊκό κίνημα και τα συνδικάτα οφείλουν ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ ΟΛΑ για να αποσυρθεί το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει συνείδηση σ’ όλους ότι μοναδικός δρόμος διαφυγής του λαού μας από τη μέγγενη των μνημονίων και των δανειστών είναι να πιστέψουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από αυτούς. Και είμαστε πιο δυνατοί, αρκεί να ενωθούμε σε ένα μεγάλο πανεργατικό – παλλαϊκό μέτωπο για την απαλλαγή της χώρας μας από τα μνημόνια, για τη διαγραφή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και για τη σύγκρουση με τις πολιτικές της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Αντώνης Καραβάς,
γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι νοσοκομειακοί γιατροί που υπογράφουμε αυτήν την ανακοίνωση παίρνουμε την πρωτοβουλία:

Για να συ­γκρο­τή­σου­με μια νέα πα­ρά­τα­ξη της ενω­τι­κής, ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς στους νο­σο­κο­μεια­κούς για­τρούς.

Για να συμ­βά­λου­με στη δη­μιουρ­γία ενός μα­ζι­κού αγω­νι­στι­κού ρεύ­μα­τος και  μια νέα πο­ρεία στην ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ.

Για να ξε­πε­ρά­σου­με την αδρά­νεια και την συν­θη­κο­λό­γη­ση του κυ­βερ­νη­τι­κού – μνη­μο­νια­κού συν­δι­κα­λι­σμού νέου και πα­λιού.

Για να συ­νε­χί­σου­με τον αγώνα μαζί με  τους  ερ­γα­ζό­με­νους στην υγεία και όλο τον ερ­γα­ζό­με­νο λαό.

Για να μην πε­ρά­σει η διά­λυ­ση της δη­μό­σιας υγεί­ας και  η κα­τε­δά­φι­ση των ερ­γα­σια­κών, ασφα­λι­στι­κών και συ­ντα­ξιο­δο­τι­κών μας  δι­καιω­μά­των.

Για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας και των μνη­μο­νί­ων.

Για δη­μό­σια και δω­ρε­άν υγεία για όλους.

Οι εκλο­γές στην ΕΙΝΑΠ γί­νο­νται σε μια συ­γκυ­ρία όπου οι εξο­ντω­τι­κές ει­σφο­ρές, οι πε­ρι­κο­πές συ­ντά­ξε­ων και η γε­νι­κό­τε­ρη επί­θε­ση στα ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα εκα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων, που σχε­διά­ζει η κυ­βέρ­νη­ση μαζί με τους δα­νει­στές, ανα­με­τριέ­ται ήδη με τη γε­νι­κευ­μέ­νη λαϊκή αντί­δρα­ση.

Οι νο­σο­κο­μεια­κοί για­τροί που παίρ­νου­με αυτή την πρω­το­βου­λία συ­ντασ­σό­μα­στε ολό­ψυ­χα με όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους και τα λαϊκά στρώ­μα­τα  μαζί με τα συν­δι­κά­τα και τις ομο­σπον­δί­ες  του Ιδιω­τι­κού και Δη­μο­σί­ου Τομέα, μαζί με τους χι­λιά­δες μη­χα­νι­κούς, δι­κη­γό­ρους, για­τρούς και επι­στή­μο­νες άλλων κλά­δων και ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, που δια­δη­λώ­νουν μα­ζι­κά στους δρό­μους, με τα αγρο­τι­κά μπλό­κα που εξα­πλώ­νο­νται κατά μήκος όλων των νομών της χώρας, για να μην πε­ρά­σει   το αντια­σφα­λι­στι­κό έκτρω­μα της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα.

Μετά την με­γα­λειώ­δη γε­νι­κή απερ­γία στις 4 Φλε­βά­ρη η συ­νέ­χεια των κα­θη­με­ρι­νών δρά­σε­ων στους χώ­ρους δου­λειάς, στις γει­το­νιές, στα αγρο­τι­κά μπλό­κα και η κλι­μά­κω­ση των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων με την κή­ρυ­ξη νέας με­γά­λης-ενω­τι­κής απερ­γί­ας με την κα­τά­θε­ση του νο­μο­σχε­δί­ου, είναι τα απα­ραί­τη­τα στοι­χεία για να νι­κή­σου­με σε αυτή τη μάχη, ανοί­γο­ντας το δρόμο για την ανα­τρο­πή της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής και των βάρ­βα­ρων μέ­τρων της αυ­ταρ­χι­κής λι­τό­τη­τας.

Στην υγεία οι μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ  συ­νε­χί­ζουν:

1. Να συρ­ρι­κνώ­νουν και να οδη­γούν στην ερ­γα­σια­κή εξό­ντω­ση το αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό : χι­λιά­δες νέοι επαγ­γελ­μα­τί­ες υγεί­ας με­τα­να­στεύ­ουν, χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι βγή­καν στη σύ­ντα­ξη χωρίς να ανα­πλη­ρω­θούν. Ο πε­ριο­ρι­σμός στις προ­σλή­ψεις  και η ανά­δει­ξη νέων μορ­φών ερ­γα­σί­ας στο Δη­μό­σιο (συμ­βά­σεις μί­σθω­σης έργου – μπλο­κά­κια) θα είναι το νέο πλαί­σιο ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων που επι­βάλ­λει το Μνη­μό­νιο.

2. Να δια­λύ­ουν την δη­μό­σια πε­ρί­θαλ­ψη: οι συσ­σω­ρευ­μέ­νες πε­ρι­κο­πές στην κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας φτά­νουν  στο 60% από το 2009, οι υλι­κο­τε­χνι­κές ελ­λεί­ψεις είναι κα­θη­με­ρι­νές, τμή­μα­τα, υπη­ρε­σί­ες και κλί­νες απει­λού­νται με λου­κέ­το, η πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα δια­λυ­μέ­νη, ο ΕΟΠΥΥ σε χρε­ο­κο­πία: Η δέ­σμευ­ση για αξιο­λό­γη­ση της πρω­το­βάθ­μιας υγεί­ας, για πε­ριο­ρι­σμό και κα­τάρ­γη­ση των δη­μο­σιών δομών και η υπο­χρέ­ω­ση ανά­δει­ξης του Ιδιω­τι­κού Τομέα σαν κυ­ρί­αρ­χου πα­ρό­χου είναι δέ­σμευ­ση του τρί­του μνη­μο­νί­ου.

3. Να εκτρέ­φουν τα πι­ράν­χας της ιδιω­τι­κής υγεί­ας:  ενοι­κί­α­ση ιδιω­τι­κών κλι­νών ΜΕΘ,    πε­ρισ­σό­τε­ρες ανα­θέ­σεις στον ιδιω­τι­κό τομέα, επι­πρό­σθε­τες πλη­ρω­μές από τους ασθε­νείς, δη­μό­σιες υπη­ρε­σί­ες  πεδίο κερ­δο­σκο­πί­ας σε βάρος του λαού πα­ρά­νο­μα (φα­κε­λά­κι, μίζες) ή νό­μι­μα (πλη­ρω­μές στα ΤΕΠ, απο­γευ­μα­τι­νά ια­τρεία κλπ) και

4. Να δια­τη­ρούν το  αυ­ταρ­χι­κό κα­θε­στώς των μά­να­τζερ-διοι­κη­τών και του διευ­θυ­ντι­κού κα­τε­στη­μέ­νου    

Καμία αυ­τα­πά­τη δεν πρέ­πει να υπάρ­χει για την νέα ηγε­σία του υπ. Υγεί­ας: Η δια­φθο­ρά και η σπα­τά­λη εξαι­τί­ας των πε­ρι­κο­πών και των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων θα γίνει ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη ενώ η επι­τρο­πεία του κουαρ­τέ­του  για την έγκρι­ση κάθε δα­πά­νης θα ακυ­ρώ­νει κάθε  από­πει­ρα εξεύ­ρε­σης «ισο­δυ­νά­μων».

Το σύ­νο­λο των απω­λειών στις απο­δο­χές των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών που ζουν από τον μισθό και τις εφη­με­ρί­ες τους ( όποτε και όταν πλη­ρώ­νο­νται) έχει υπο­στεί  δρα­μα­τι­κή μεί­ω­ση κατά 50%-60% Ακόμη δυ­σμε­νέ­στε­ρη είναι η κα­τά­στα­ση για τους ει­δι­κευό­με­νους και νέους για­τρούς, που ανα­γκά­ζο­νται να υπο­μέ­νουν το Γολ­γο­θά των εξο­ντω­τι­κών ωρα­ρί­ων ερ­γα­σί­ας, με εξευ­τε­λι­στι­κές αμοι­βές και υπο­τυ­πώ­δη έως ανύ­παρ­κτη εκ­παί­δευ­ση, ενώ ταυ­τό­χρο­να η δυ­να­τό­τη­τα αξιο­πρε­πούς ερ­γα­σια­κής απο­κα­τά­στα­σης μετά την ει­δι­κό­τη­τα  συρ­ρι­κνώ­νε­ται δρα­μα­τι­κά, με συ­νέ­πεια το άνευ προη­γου­μέ­νου κύμα με­τα­νά­στευ­σης νέων για­τρών.

Την ίδια στιγ­μή, το διε­φθαρ­μέ­νο  μειο­ψη­φι­κό προ­νο­μιού­χο στρώ­μα  με­γα­λο­για­τρών του κα­τε­στη­μέ­νου  συ­νε­χί­ζει την ασυ­δο­σία  της  κερ­δο­σκο­πί­ας  με  τα φα­κε­λά­κια και τις μίζες. Αυτό είναι το στρώ­μα που  μαζί με τις διοι­κή­σεις πήραν πάνω τους  την εφαρ­μο­γή των  μνη­μο­νί­ων με  τις πε­ρι­κο­πές και τον αυ­ταρ­χι­σμό σε βάρος της με­γά­λης πλειο­ψη­φί­ας των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών και των ερ­γα­ζό­με­νων στα νο­σο­κο­μεία. Αυτή είναι η «τρόι­κα εσω­τε­ρι­κού»  του ΝΑΙ  και του  ΜΕ­ΝΟΥ­ΜΕ ΕΥ­ΡΩ­ΠΗ, είναι αυτοί που χει­ρο­κρό­τη­σαν την συν­θη­κο­λό­γη­ση του Τσί­πρα και της ηγε­τι­κής ομά­δας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αυτοί που  στη­ρί­ζουν σή­με­ρα την υπο­τα­γή στους δα­νει­στές και την συ­νέ­χεια των μνη­μο­νί­ων από την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά κατά βάθος επι­θυ­μούν την «ολική επα­να­φο­ρά» και την ακόμα πιο επι­θε­τι­κή εκ­δο­χή του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού από την ΝΔ του Μη­τσο­τά­κη.

Δεν θα στα­μα­τή­σουν αν δεν τους στα­μα­τή­σου­με!

Είναι ιστο­ρι­κή ανά­γκη η ΕΙΝΑΠ, η ΟΕΝΓΕ μαζί με τα σω­μα­τεία και την ΠΟ­Ε­ΔΗΝ και συ­νο­λι­κά το συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα να πά­ρουν πρω­το­βου­λί­ες για την ανα­τρο­πή των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών. Πρω­το­βου­λί­ες ει­λι­κρι­νείς, ενω­τι­κές  και αγω­νι­στι­κές και όχι φύλλα συκής για τη στή­ρι­ξη των μνη­μο­νια­κών κομ­μά­των νέων και πα­λιών.

Οι νο­σο­κο­μεια­κοί για­τροί και το κί­νη­μα στα νο­σο­κο­μεία μπο­ρούν να συμ­βά­λουν κα­θο­ρι­στι­κά στη δη­μιουρ­γία  ενός μα­ζι­κού κοι­νω­νι­κού με­τώ­που υπε­ρά­σπι­σης του δι­καιώ­μα­τος στην υγεί­ας για όλους, ενός με­τώ­που που πα­λεύ­ει για τη σω­τη­ρία των δημό­σιων δομών υγεί­ας σε κάθε πε­ριο­χή και γει­το­νιά με  ανοι­κτές πρω­το­βου­λί­ες δρά­σεις και κι­νη­το­ποι­ή­σεις  για να απο­τρέ­ψει την υπο­βάθ­μι­ση και το  κλεί­σι­μο δομών και υπη­ρε­σιών, να ορ­γα­νώ­σει την αντί­στα­ση του λαού σε αυτή την πο­λι­τι­κή, με στόχο την ανα­τρο­πή της και το άνοιγ­μα του δρό­μου για μια άλλη ρι­ζο­σπα­στι­κή πο­λι­τι­κή στην υγεία.

Τα ιστο­ρι­κά αυτά κα­θή­κο­ντα μόνο η κοινή δράση και συ­σπεί­ρω­ση ευ­ρύ­τε­ρων  αγω­νι­στι­κών και αρι­στε­ρών δυ­νά­με­ων που θα  αγω­νί­ζο­νται μέσα από τις γραμ­μές του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος για την ανα­τρο­πή όλων των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών και για την επα­να­φο­ρά και διεύ­ρυν­ση των ερ­γα­σια­κών, ασφα­λι­στι­κών και δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των και κα­τα­κτή­σε­ων , μπο­ρεί να φέρει σε πέρας.

Οι πλειο­ψη­φί­ες ΠΑ­ΣΚΕ-ΔΑ­ΚΕ στην ΑΔΕΔΥ, στην ΕΙΝΑΠ και την ΠΟ­Ε­ΔΗΝ, δη­λώ­νουν στις ανα­κοι­νώ­σεις τους “αντι­μνη­μο­νια­κοί” αλλά όταν κρί­νε­ται η απο­φα­σι­στι­κή σύ­γκρου­ση, ο κλο­νι­σμός των κυ­βερ­νή­σε­ων, η ανα­τρο­πή αντερ­γα­τι­κών νόμων και η πι­θα­νό­τη­τα κα­τα­κτή­σε­ων κά­νουν πίσω, μπλο­κά­ρουν τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις  όπως για πα­ρά­δειγ­μα στον κλάδο μας οι επι­σχέ­σεις των ει­δι­κευο­μέ­νων τον Απρί­λιο του 2015. Το συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα πρέ­πει να τους ξε­πε­ρά­σει με την  ενερ­γό συμ­με­το­χή των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη βάση, με τη δη­μο­κρα­τία των γε­νι­κών συ­νε­λεύ­σε­ων, τον ορι­ζό­ντιο συ­ντο­νι­σμό των πρω­το­βάθ­μιων σω­μα­τεί­ων και των επι­τρο­πών αγώνα.

Η πα­ρά­τα­ξη του “Με­τώ­που” στην οποία πολ­λοί από εμάς συμ­με­τεί­χα­με στις εκλο­γές του 2013, γιατί πι­στεύ­α­με ότι θα μπο­ρού­σε  να συμ­βά­λει κα­θο­ρι­στι­κά στην ανα­τρο­πή της ηγε­μο­νί­ας της ΔΗΚΝΙ και της ΠΑΣΚ και την συ­γκρό­τη­ση προ­ε­δρεί­ου αρι­στε­ρής-αγω­νι­στι­κής πλειο­ψη­φί­ας στην ΕΙΝΑΠ, σή­με­ρα δεν μπο­ρεί να παί­ξει ένα τέ­τοιο ρόλο.

Το “Μέ­τω­πο” έχει με­ταλ­λα­χτεί πλέον σε ανοι­χτά  φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κή  πα­ρά­τα­ξη: με την τα­κτι­κή της πλή­ρους  αφω­νί­ας και αδρά­νειας στις ενώ­σεις και την ομο­σπον­δία, με  την αραιή έως ανύ­παρ­κτη λει­τουρ­γία με επι­λε­κτι­κά κα­λέ­σμα­τα και συ­νε­δριά­σεις που δεν αφο­ρούν το κί­νη­μα αλλά προ­τά­σεις προς το υπουρ­γείο ή τις εκλο­γές, με τον πε­ριο­ρι­σμό  στις εν­δο­συ­νεν­νο­ή­σεις και τις δια­με­σο­λα­βή­σεις των στε­λε­χών του με τους πα­ρά­γο­ντες του υπουρ­γεί­ου για να λυ­θούν στοι­χειώ­δης υπη­ρε­σια­κές υπο­χρε­ώ­σεις, με τις δη­μό­σιες το­πο­θε­τή­σεις υπέρ της κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής στην υγεία και γε­νι­κό­τε­ρα όπως στο Ασφα­λι­στι­κό, με τον διο­ρι­σμό εκλεγ­μέ­νου στην ΕΙΝΑΠ  συν­δι­κα­λι­στι­κού του στε­λέ­χους σε κρα­τι­κή-διοι­κη­τι­κή θέση χωρίς πα­ραί­τη­ση από την συν­δι­κα­λι­στι­κή ιδιό­τη­τα.

Απευ­θυ­νό­μα­στε  σε όλες τις αντι­μνη­μο­νια­κές και αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές δυ­νά­μεις  για την συ­γκρό­τη­ση ενός πλα­τιού ενω­τι­κού ψη­φο­δελ­τί­ου με στόχο  μια νέα ΕΙΝΑΠ με αρι­στε­ρή-αγω­νι­στι­κή πλειο­ψη­φία καθώς επεί­γει πε­ρισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλη φορά η ύπαρ­ξη ενός μα­ζι­κού με­τώ­που της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς και των αγω­νι­στι­κών δυ­νά­με­ων που θα ορ­γα­νώ­νει τους αγώ­νες των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών «από τα  κάτω» και θα δίνει την εναλ­λα­κτι­κή  απά­ντη­ση στη μνη­μο­νια­κή συ­ναί­νε­ση. Δε­σμευό­μα­στε ότι με τέ­τοιες ρι­ζο­σπα­στι­κές θέ­σεις, προ­τά­σεις και πρω­το­βου­λί­ες θα συ­νε­χί­σου­με να πα­λεύ­ου­με σε όλα τα συν­δι­κα­λι­στι­κά όρ­γα­να στην ΕΙΝΑΠ, την ΟΕΝΓΕ, την ΑΔΕΔΥ.

Στις ση­με­ρι­νές συν­θή­κες, πε­ρισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλη φορά, απαι­τεί­ται η σύν­δε­ση της πάλης των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών και του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος για:

Την ικα­νο­ποί­η­ση των άμε­σων αι­τη­μά­των και διεκ­δι­κή­σε­ών του, με την πάλη για την ορι­στι­κή απαλ­λα­γή της χώρας μας από τα μνη­μό­νια, τη ρήξη με τις πο­λι­τι­κές της ΕΕ και των δα­νει­στών και της πάσει θυσία πα­ρα­μο­νής της χώρας μας στο ευρώ, που ακυ­ρώ­νει κάθε προ­σπά­θεια χά­ρα­ξης και υλο­ποί­η­σης μιας ανε­ξάρ­τη­της, προ­ο­δευ­τι­κής, φι­λο­λαϊ­κής, ρι­ζο­σπα­στι­κής και δη­μο­κρα­τι­κής προ­ο­πτι­κής για τη χώρα μας.

Τη στάση πλη­ρω­μής του δη­μο­σί­ου χρέ­ους, μέχρι τη δια­γρα­φή του­λά­χι­στον του με­γα­λύ­τε­ρου μέ­ρους του, τη φο­ρο­λό­γη­ση του πλού­του και τη φο­ρο­ε­λά­φρυν­ση των φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των.

Την επα­νά­κτη­ση της δη­μό­σιας ιδιο­κτη­σί­ας των τρα­πε­ζών, την εθνι­κο­ποί­η­ση – κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση και τον ερ­γα­τι­κό έλεγ­χό τους.

Το στα­μά­τη­μα όλων των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και την άμεση κα­τάρ­γη­ση του αμαρ­τω­λού ΤΑΙ­ΠΕΔ, που λει­τουρ­γεί ως με­σί­της στο ξε­πού­λη­μα της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας.

Την πα­ρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση της χώρας σε όφε­λος του λαού και τη στα­δια­κή επα­νά­κτη­ση από το δη­μό­σιο στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας επι­χει­ρή­σε­ων και άλλων το­μέ­ων της οι­κο­νο­μί­ας και

Την αύ­ξη­ση των μι­σθών και στην άμεση επα­να­φο­ρά του κα­τώ­τα­του μι­σθού στα 751 ευρώ και των ΣΣΕ, στην κα­τάρ­γη­ση της ελα­στι­κής και ενοι­κια­ζό­με­νης ερ­γα­σί­ας, στην επα­να­φο­ρά του πεν­θή­με­ρου και στη μεί­ω­ση του εβδο­μα­διαί­ου χρό­νου ερ­γα­σί­ας, σε μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις στις υπη­ρε­σί­ες της υγεί­ας, της παι­δεί­ας, της πρό­νοιας και της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης και στη στε­λέ­χω­ση των ελεγ­κτι­κών μη­χα­νι­σμών και των ασφα­λι­στι­κών τα­μεί­ων.

Πα­λεύ­ου­με για:

Την γεν­ναία αύ­ξη­ση των κρα­τι­κών δα­πα­νών για την υγεία, με στόχο την πλήρη κά­λυ­ψη των ανα­γκών σε χρη­μα­το­δό­τη­ση των δομών της πρω­το­βάθ­μιας πε­ρί­θαλ­ψης και των Νο­σο­κο­μεί­ων. Θέ­λου­με ένα ΕΣΥ δω­ρε­άν, κα­θο­λι­κό και υψη­λού επι­πέ­δου για όλους ανε­ξαί­ρε­τα τους αν­θρώ­πους που βρί­σκο­νται στη χώρα και που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό από την άμεση, δί­καιη και ανα­λο­γι­κή φο­ρο­λο­γία.

Την στή­ρι­ξη των Νο­σο­κο­μεί­ων με προ­σω­πι­κό και Χρη­μα­το­δό­τη­ση. Την βελ­τί­ω­ση των υπο­δο­μών και του τε­χνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού. Την ανά­πτυ­ξη αυ­το­τε­λών Τμη­μά­των Επει­γό­ντων πε­ρι­στα­τι­κών. Την κα­τάρ­γη­ση των χα­ρα­τσιών και των ιδιω­τι­κών απο­γευ­μα­τι­νών ια­τρεί­ων. Την αύ­ξη­ση και την άμεση στε­λέ­χω­ση των μο­νά­δων Εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας. Ανά­πτυ­ξη μο­νά­δων απο­κα­τά­στα­σης σε όλη τη χώρα. Την υπε­ρά­σπι­ση και προ­α­γω­γή της ψυ­χι­κής υγεί­ας με την στή­ρι­ξη και ανά­πτυ­ξη των δη­μό­σιων δομών με προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού, δια­δι­κα­σί­ες ου­σια­στι­κής ψυ­χια­τρι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης και αποϊ­δρυ­μα­το­ποί­η­σης,

Τη στε­λέ­χω­ση των μο­νά­δων υγεί­ας (Κέ­ντρα Υγεί­ας – Νο­σο­κο­μεία – Μο­νά­δες απο­κα­τά­στα­σης) με το ανα­γκαίο μό­νι­μο προ­σω­πι­κό και  μό­νι­μους επι­με­λη­τές Β πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης. Για να στα­μα­τή­σει η κα­θη­με­ρι­νή εντα­τι­κο­ποί­η­ση της ερ­γα­σί­ας λόγω της μεί­ω­σης του ια­τρι­κού δυ­να­μι­κού λόγω μη προ­σλή­ψε­ων και η επι­σφα­λής άσκη­ση της ια­τρι­κής από τις ελ­λεί­ψεις σε ανα­λώ­σι­μα και μη ανα­νέ­ω­σης του ια­τρο­τε­χνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού καθώς δεν προ­βλέ­πο­νται κον­δύ­λια. Η κα­τά­στα­ση αυτή σε συν­δυα­σμό με την έλ­λει­ψη ασφά­λειας αστι­κής ευ­θύ­νης οδη­γεί τους για­τρούς σε αμυ­ντι­κή ια­τρι­κή με ότι δυ­σμε­νές συ­νε­πά­γε­ται για τους ασθε­νείς.

Την κα­τάρ­γη­ση των ελα­στι­κών μορ­φών ερ­γα­σί­ας (επι­κου­ρι­κοί για­τροί, μπλο­κά­κια, κλπ). Σή­με­ρα στο ΕΣΥ υφί­στα­νται 10 κα­τη­γο­ρί­ες ερ­γα­ζό­με­νων για­τρών! Πρέ­πει να στα­μα­τή­σουν τα ιδιαί­τε­ρα προ­νό­μια για Πα­νε­πι­στη­μια­κούς και Στρα­τιω­τι­κούς, να υλο­ποι­η­θεί η έντα­ξη των Στρα­τιω­τι­κών νο­σο­κο­μεί­ων στο ΕΣΥ και η κα­τάρ­γη­ση των προ­νο­μί­ων των συγ­γε­νών των στρα­τιω­τι­κών κλπ καθώς και να στα­μα­τή­σει η ύπαρ­ξη αμι­γώς Πα­νε­πι­στη­μια­κών Νο­σο­κο­μεί­ων που χρη­μα­το­δο­τού­νται από το ΕΣΥ. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά επί­σης είναι απα­ρά­δε­κτη η ύπαρ­ξη  πέρα από τους επι­κου­ρι­κούς ή με ερ­γό­ση­μο για­τρούς  και οι ει­δι­κευ­μέ­νοι σε κενή θέση ει­δι­κευό­με­νου για δύο χρό­νια χωρίς ευ­θύ­νες ει­δι­κευ­μέ­νου όμως.

Αυξή­σεις στους μι­σθούς και στο ωρο­μί­σθιο των εφη­με­ριών.

Να απο­συρ­θεί το νέο αντια­σφα­λι­στι­κό νο­μο­σχέ­διο Να κα­ταρ­γη­θούν όλοι οι προη­γού­με­νοι αντι-ασφα­λι­στι­κοί νόμοι Να μειω­θούν δρα­στι­κά οι ει­σφο­ρές για σύ­ντα­ξη. Η ανα­γνώ­ρι­ση των εφη­με­ριών σαν συ­ντά­ξι­μου χρό­νου είναι  δι­καί­ω­μα και ζή­τη­μα ηθι­κής τάξης

Μέτρα για την εκ­παι­δευ­τι­κή και επι­στη­μο­νι­κή εξέ­λι­ξη με απο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη και χρη­μα­το­δό­τη­ση του δη­μό­σιου τομέα υγεί­ας και παι­δεί­ας, με ει­δι­κή μέ­ρι­μνα για τους ει­δι­κευό­με­νους και νέους για­τρούς. Εφαρ­μο­γή ενιαί­ου εκ­παι­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος ει­δι­κευό­με­νων κα­θο­ρι­σμέ­νου από ανά­λο­γες επι­στη­μο­νι­κές ενώ­σεις προς τον σκοπό αυτό και ό έλεγ­χος εφαρ­μο­γής του ανά έτος από τους ίδιους τους εκ­παι­δευό­με­νους, η χρη­μα­το­δό­τη­ση της επι­στη­μο­νι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας (έρευ­να, συμ­με­το­χή σε συ­νέ­δρια κλπ) από το κρά­τος και όχι από εμπο­ρι­κές εται­ρεί­ες σε προ­σω­πι­κό επί­πε­δο οι οποί­ες να δί­νουν μέρος από τα κέρδη τους σε κοινό τα­μείο του ΕΣΥ για το σκοπό αυτό.

Την εφαρ­μο­γή της ια­τρι­κής δε­ο­ντο­λο­γί­ας που έγινε νόμος το 2005 και ορί­ζει την επι­στη­μο­νι­κή ανε­ξαρ­τη­σία του για­τρού, την από δε­κα­ε­τί­ες πρό­τα­ση του ΚΕΣΥ για λει­τουρ­γία του Συμ­βου­λί­ου της κλι­νι­κής ή του τμή­μα­τος, την εκλο­γή του διευ­θυ­ντή κλι­νι­κής από τον  τομέα και εκλο­γή  διευ­θυ­ντή  τομέα και ια­τρι­κής υπη­ρε­σί­ας από τους για­τρούς ανά τριε­τία όπως στο Πα­νε­πι­στή­μιο, τη συμ­με­το­χή κατά πλειο­ψη­φία στα διοι­κη­τι­κά συμ­βού­λια των νο­σο­κο­μεί­ων  αι­ρε­τών από ερ­γα­ζό­με­νους και το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση. Χρό­νιο πάγιο αί­τη­μα είναι το κα­θη­κο­ντο­λό­γιο για όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους και οι προ­δια­γρα­φές λει­τουρ­γί­ας των τμη­μά­των, η ασφά­λεια στον ερ­γα­σια­κό χώρο .

Έναν νέο σχε­δια­σμό και ορ­γά­νω­ση του συ­στή­μα­τος υγεί­ας που θα βα­σί­ζε­ται σε έναν Υγειο­νο­μι­κό Χάρτη της χώρας, στον οποίο θα κα­τα­γρά­φο­νται οι υπάρ­χου­σες δομές και ταυ­τό­χρο­να θα προ­βλέ­πε­ται η ανά­πτυ­ξη των ανα­γκαί­ων υπη­ρε­σιών για την πλήρη υγειο­νο­μι­κή κά­λυ­ψη των ανα­γκών όλου του πλη­θυ­σμού. Την ανα­μόρ­φω­ση των μνη­μο­νια­κών ορ­γα­νι­σμών των Νο­σο­κο­μεί­ων.

Πλήρη ανά­πτυ­ξη ενός Δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας-Πρό­νοιας, με την ανα-βάθ­μι­ση της λει­τουρ­γί­ας των υπαρ­χό­ντων Κέ­ντρων Υγεί­ας και δομών του ΠΕΔΥ και την ανά­πτυ­ξη νέων σε κάθε πε­ριο­χή. Η λει­τουρ­γία των μο­νά­δων αυτών  θα βα­σί­ζε­ται  στην ομάδα υγεί­ας και το θεσμό του Οι­κο­γε­νεια­κού Για­τρού και θα στο­χεύ­ει στην έγκαι­ρη ενη­μέ­ρω­ση και διά­γνω­ση πα­ράλ­λη­λα με την πε­ρί­θαλ­ψη και θε­ρα­πεία. Ανά­πτυ­ξη δρά­σε­ων και πο­λι­τι­κών πρό­λη­ψης στα σχο­λεία τους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους την κοι­νό­τη­τα. Μέτρα για την Δη­μό­σια Υγεία

Ανά­πτυ­ξη Κρα­τι­κής Φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας και Εθνι­κής Φαρ­μα­κα­πο­θή­κης. Υπα­γω­γή της επο­πτεί­ας της φαρ­μα­κευ­τι­κής πο­λι­τι­κής στο υπουρ­γείο Υγεί­ας. Αυ­στη­ρός έλεγ­χος της τι­μο­λο­για­κής πο­λι­τι­κής και της συ­ντα­γο­γρά­φη­σης φαρ­μά­κων και θε­ρα­πειών, ώστε να εξα­σφα­λί­ζε­ται η ποιό­τη­τα, η επάρ­κεια.

Αγω­νι­ζό­μα­στε για την κα­τάρ­γη­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην υγεία μέσα από την ανά­πτυ­ξη ενός κα­θο­λι­κού, ισό­τι­μου και σύγ­χρο­νου δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας. Υπο­στη­ρί­ζου­με σαν άμεσα μέτρα την ει­σα­γω­γή πλα­φόν ια­τρι­κών πρά­ξε­ων, τιμών  και αριθ­μού συμ­βά­σε­ων του ιδιω­τι­κού τομέα με τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία, την  εφαρ­μο­γή υπο­χρε­ω­τι­κών συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας για όλο το προ­σω­πι­κό

Υπα­γω­γή σε δη­μό­σιο και κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο των με­γά­λων ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών και μαιευ­τη­ρί­ων και στα­δια­κή έντα­ξη και σε δεύ­τε­ρη φάση των υπό­λοι­πων ιδιω­τι­κών φο­ρέ­ων πα­ρο­χής υγειο­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας με βάση τις προ­βλέ­ψεις του υγειο­νο­μι­κού χάρτη.

Το όραμα μας είναι η οι­κο­δό­μη­ση ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας και πρό­νοιας που θα πα­ρέ­χει άμεση, δω­ρε­άν, κα­θο­λι­κή και ισό­τι­μη πρό­σβα­ση σε όλους τους πο­λί­τες σε υπη­ρε­σί­ες υψη­λού επι­πέ­δου.

Επι­δί­ω­ξη μας είναι η πα­ρά­τα­ξή μας να μη απο­τε­λεί ένα μη­χα­νι­σμό εκλο­γής προ­σώ­πων που θα θυ­μά­ται τα μέλη της και θα «συ­να­πο­φα­σί­ζει» κάθε τρία χρό­νια, ως στις επό­με­νες εκλο­γές. Η συ­νυ­πο­γρα­φή πο­λι­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κει­μέ­νου δια­κή­ρυ­ξης χωρίς συ­νυ­πο­γρα­φή δη­μο­κρα­τι­κών κα­νό­νων εσω­τε­ρι­κής λει­τουρ­γί­ας για αυ­το­έ­λεγ­χο είναι κενό γράμ­μα, κάτι που το πλη­ρώ­σα­με στο πα­ρελ­θόν και δεν πρέ­πει να το επα­να­λά­βου­με στο μέλ­λον. Δε­σμευό­μα­στε για την κυ­κλι­κή  εναλ­λα­γή στις τυχόν θέ­σεις στο  ΔΣ της ΕΙΝΑΠ  από τα μέλη της πα­ρά­τα­ξης, για την τα­κτι­κή κα­θο­ρι­σμέ­νη συ­νε­δρί­α­ση της πα­ρά­τα­ξης που θα συ­να­πο­φα­σί­ζει και όχι τα μέλη μας  του ΔΣ από μόνοι τους και άλλες ασφα­λι­στι­κές δι­κλί­δες που είναι απα­ραί­τη­τες για να εμπνεύ­σου­με εμπι­στο­σύ­νη στους συ­να­δέλ­φους.

Υπο­γρά­φουν μέχρι τώρα:

ΓΙΑΝ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ ΚΩ­ΣΤΑΣ ΕΡΥ­ΘΡΟΣ

ΔΙΑΛ­ΛΥ­ΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΑΣ

ΚΑ­ΚΑ­ΡΗΣ ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΗΣ ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΑ

ΚΑ­ΡΑ­ΒΑΣ ΑΝΤΩ­ΝΗΣ ΓΕΝ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΑΣ

ΛΙΑ­ΠΙ­ΚΟΥ ΜΑΝΤΩ ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΑ

ΜΑ­ΝΤΑΙΟΥ ΜΕ­ΡΟ­ΠΗ ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΑ

ΜΑΥ­ΡΟΜ­ΜΑ­ΤΗ ΑΝΝΑ ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΑ

ΜΠΕΛ­ΤΣΙΟΣ ΜΙ­ΧΑ­ΛΗΣ ΘΡΙΑ­ΣΕΙΟ

ΝΙΑΚΑ ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΑ ΣΙ­ΣΜΑ­ΝΟ­ΓΛΕΙΟ

ΠΝΕΥ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΟΣ ΓΙΩΡ­ΓΟΣ ΘΡΙΑ­ΣΕΙΟ

ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΑ

ΣΚΑΡ­ΛΑ­ΤΟΣ ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒ­ΒΑΣ

ΣΤΡΑ­ΤΗ­ΓΑ­ΚΗ ΑΙ­ΜΙ­ΛΙΑ ΓΕΝ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΑΣ

ΤΖΑ­ΒΑ­ΡΑ ΒΑΝΑ ΕΡΥ­ΘΡΟΣ

ΤΟ­ΣΟ­ΝΙ­ΔΟΥ ΔΕ­ΣΠΟΙ­ΝΑ  ΑΣΚΛΗ­ΠΕΙΟ

ΤΣΕ­ΡΩ­ΤΑΣ ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΩ­ΤΗΣ ΕΥΑΓ­ΓΕ­ΛΙ­ΣΜΟΣ

ΦΑ­ΡΑ­ΝΤΟΣ ΜΠΑ­ΜΠΗΣ ΑΤ­ΤΙ­ΚΟ

ΦΟΡ­ΤΗΣ ΘΑ­ΝΑ­ΣΗΣ ΑΣΚΛΗ­ΠΕΙΟ

ΕΔΩ Η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf