3.6 C
Athens
Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

Έκθεση του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων για τις παρανομίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Πρόσφατα

eldoradoΣτη Μεγάλη Παναγιά, στις 2 Ιανουαρίου, έγινε η πρώτη δημόσια παρουσίαση της μεγάλης έρευνας του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήγων, τα ευρήματα της οποίας κατατέθηκαν πρόσφατα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη. Η έρευνα αποτύπωσε φωτογραφικά, με τη χρήση ειδικού εναέριου και επίγειου εξοπλισμού και ακρίβεια ±10 εκ., την ευρύτερη περιοχή έκτασης 8.000 στρεμμάτων εντός της οποίας αναπτύσσεται το Υποέργο Σκουριών της Ελληνικός Χρυσός.

Στην εκδήλωση, δόθηκε ο τίτλος «Σκουριές: τρία χρόνια μετά. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ».Τρία χρόνια μετά την έναρξη της υλοτόμησης του δάσους στις Σκουριές, η έκθεση κάνει μια συγκριτική παρουσίαση των πεπραγμένων της εταιρείας στις Σκουριές, σε σχέση με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τους όρους της ΑΕΠΟ και των λοιπών εγκρίσεων. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αποκαλυπτικά για την εταιρεία αυτή που επικαλείται τη νομιμότητα, επιδεικνύοντας παράλληλα την απόλυτη περιφρόνηση της γι’ αυτήν. Είναι αποκαλυπτικά για τις δημόσιες υπηρεσίες που επέτρεψαν και ανέχτηκαν τη δημιουργία ενός «κράτους εν κράτει» στη Χαλκιδική. Κυρίως, είναι αποκαλυπτικά για το μέλλον αυτού του τόπου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από την ΕΡΕΥΝΑ, σε συνδυασμό με το νομικό και αδειοδοτικό πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός, προέκυψε ότι στις Σκουριές η Ελληνικός Χρυσός έχει προβεί σε πολλαπλές παραβιάσεις της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) 201745/2011, της Απόφασης Παραχώρησης του δάσους στις Σκουριές, των Εγκρίσεων Τεχνικών Μελετών, των Πρωτοκόλλων Υλοτόμησης, του Μεταλλευτικού Κώδικα, του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), του Δασικού Νόμου, της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και των προδιαγραφών δασικής οδοποιίας. Συνοπτικά:

1. Kατά τη Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011, το σύνολο των εγκαταστάσεων του Υποέργου Σκουριών θα καταλάβει έκταση 1.788 στρεμμάτων, πλέον 790 στρεμμάτων για έργα εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας. Τελικά στην εταιρεία παραχωρήθηκε κατά χρήση και κυριότητα διπλάσια έκταση δημόσιου δάσους, ενώ αν προστεθούν η εξωτερική οδοποιία και η προς απαλλοτρίωση ιδιωτική έκταση δάσους, η συνολική επιφάνεια κατάληψης του Υποέργου Σκουριών ανέρχεται σε 5.379 στρέμματα.

2. Με την ανοχή και κάλυψη της Διοίκησης και κατά παράβαση του δασικού νόμου, επετράπη στην Ελληνικός Χρυσός να κατασκευάσει μέρος των ΜΟΝΙΜΩΝ εγκαταστάσεων του μεταλλείου Σκουριών στην έκταση δημόσιου δάσους που της παραχωρήθηκε μόνο κατά χρήση. Η παραβίαση της νομιμότητας ήταν η “λύση” που βρέθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί ένα μεταλλευτικό έργο που στην πραγματικότητα απαιτούσε διπλάσια έκταση εγκαταστάσεων από αυτήν που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά, ΧΩΡΙΣ τροποποίηση της ΚΥΑ ΕΠΟ. Η ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι το “Υποέργο Σκουριών” θα καταλάβει επιφάνεια 1.788 στρεμμάτων διατρέχει ολόκληρη τη ΜΠΕ. Ως εκ τούτου απουσιάζουν από την εγκριθείσα ΜΠΕ οι κατά πολύ βαρύτερες περιβαλλοντικέ επιπτώσεις που συνεπάγεται αυτή η σημαντικότατη υπέρβαση ως προς την επιφάνεια κατάληψης.

3. Μέχρι στιγμής έχουν εκχερσωθεί 1.430 στρέμματα δάσους ενώ, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υλοτόμησης, άλλα 2.364 στρέμματα πρόκειται να εκχερσωθούν για τους χώρους απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων και την ολοκλήρωση της οδοποιίας του έργου. Σύνολο 3.794 στρέμματα.

4. Κατασκευάστηκαν εγκαταστάσεις σε θέσεις μη προβλεπόμενες από τους χάρτες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της ΜΠΕ, κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ και της απόφασης παραχώρησης δάσους.

5. Κατασκευάστηκαν νέοι δρόμοι παράνομα – χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση –– οι οποίοι ανεβάζουν την οδοποιία εξυπηρέτησης του έργου στα 37,6 χιλιόμετρα και 889 στρέμματα. Σε όλους τους δρόμους της Ελληνικός Χρυσός έχει γίνει καταφανής παραβίαση των θεσμοθετημένων προδιαγραφών της δασικής οδοποιίας.

6. Έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου εμπλουτισμού και πλήθος άλλων έργων με σκοπό τη δόμηση, χωρίς Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης. Για τη “νομιμότητα” αυτών των έργων η εταιρεία επικαλείται την Άδεια Εγκατάστασης Η/Μ Εξοπλισμού, η οποία όμως είναι άκυρη διότι βασίζεται σε ψευδή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού.

7. Έχουν κατασκευαστεί 27 μεγάλα κτήρια, συνολικού εμβαδού 3.309 τ.μ. πάνω σε έκταση δημόσιου δάσους, χωρίς Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης. Τα κτήρια αυτά είναι συνολικά αυθαίρετα, παράνομα και κατεδαφιστέα.

8. Το φράγμα αποβλήτων Καρατζά, ύψους 150 μ, κατασκευάζεται με ταχύτατους ρυθμούς χωρίς να έχει ακόμα εκδοθεί άδεια εγκατάστασης που είναι αναγκαία συνθήκη για την κατασκευή του.

9. Ένα πλήθος φωτογραφημένων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων πέριξ και εντός του ορύγματος παραπέμπουν σε πολύ πιθανή απόληψη μετάλλων (χαλκού και χρυσού) με τη χρήση της μη αδειοδοτημένης μεθόδου της εκχύλισης (leaching). Εάν αυτό διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα αποτελεί σοβαρή παράβαση των όρων αδειοδότησης και εν κρυπτώ σοβαρή επίσης περιβαλλοντική επιβάρυνση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από όλα τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι από μέρους της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και σε ό,τι αφορά ειδικότερα το υποέργο Σκουριών, έχουν ήδη συντελεστεί και εξακολουθούν να συντελούνται μια σειρά από σοβαρές παραλείψεις και παρανομίες. Αυτές εκκινούν μεν από ανακριβή και ελλιπή – και κατά την άποψή μας με σκοπό την παραπλάνηση της Διοίκησης – στοιχεία και συμπεράσματα που εμπεριέχονται στην αδειοδοτηθείσα ΜΠΕ, ακολουθούνται όμως και από μια σειρά άστοχων εγκριτικών αποφάσεων, ελεγκτικών παραλείψεων έως και παρανομιών της Διοίκησης, όπως λεπτομερώς έχουμε εκθέσει.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η “επένδυση” της Ελληνικός Χρυσός έχει δομηθεί με επάλληλα επίπεδα παρανομίας, που ξεκινούν από την ίδια τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων το 2003, η οποία στις 9.12.2015 κρίθηκε εμμέσως για μια ακόμα φορά παράνομη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που επιβεβαίωσε παλαιότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζονται με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία κρίθηκε μεν νόμιμη με την απόφαση 1492/2013 του ΣτΕ, αλλά τα σοβαρά της προβλήματα μόλις τώρα έρχονται στο φως – με κυριότερο αυτό της μεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαίας τήξης (flash smelting) που εγκρίθηκε περιβαλλοντικά χωρίς να ελεγχθεί αν μπορεί να εφαρμοστεί σε αρσενοπυρίτες με περιεκτικότητα 12% σε αρσενικό. Η ανεπάρκεια της ΑΕΠΟ και η σοβαρή αναντιστοιχία της με το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη προκύπτει τόσο από την παρούσα έκθεση όσο και από τις πρόσφατες εκθέσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τα δυο άλλα Υποέργα της Ελληνικός Χρυσός, την Ολυμπιάδα και τις Μαύρες Πέτρες.

Η εστίαση μόνο στην τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ζήτημα της νομιμότητας της “επένδυσης” και τελικά λειτουργεί υπέρ της εταιρείας, αφού δέχεται ως έγκυρη την ΑΕΠΟ που είναι η ρίζα του προβλήματος. Προκύπτει λοιπόν επιτακτική ανάγκη συνολικού επανέλεγχου των στοιχείων βάσει των οποίων εγκρίθηκε η ΜΠΕ και χορηγήθηκε η σχετική ΑΕΠΟ, που κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην ανάκλησή της.

ΕΔΩ Η ΕΚΘΕΣΗ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις