28.9 C
Athens
Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Αποζημίωση πρακτικογράφου

Πρόσφατα

ergazomenos-grafeiΕλεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 86/2015 Κλιμ. Τμ. 1

Συνοπτική περιγραφή: Oι υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα πρακτικογράφου, επιτρέπεται παράλληλα να απασχολούνται με αμοιβή υπερωριακώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας θέσης τους, στο μέτρο που η απασχόλησή τους αυτή συναθροιζόμενη με τις πρόσθετες υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους δεν συμπίπτουν με τις ώρες απασχόλησής τους ως πρακτικογράφων, αφού δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης δύο φορές για την ίδια αιτία. Νόμιμη δαπάνη.

Πηγή: dimosnet.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 86/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Σύμβουλο Γεωργία Μαραγκού, και τους Παρέδρους Αριστοτέλη Σακελλαρίου και Αθηνά Σιγάλα 
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 31 Μαρτίου 2015, με την παρουσία της δικαστικής υπαλλήλου Σταυρούλας Κοιλάκου, η οποία αναπληρώνει νόμιμα την  ελλείπουσα Γραμματέα.
Για να αποφασίσει επί της από 13.10.2014 έκθεσης διαφωνίας του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, σχετικά με τη θεώρηση ή μη του 169, οικονομικού έτους 2014, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ. 
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Αριστοτέλη Σακελλαρίου

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Αφού έλαβε υπόψη

Την 35/19.2.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ευαγγέλου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνει τη μη θεώρηση του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι.  Ο Αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, με την 50/1.10.2014 πράξη του και σε συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στα Πρακτικά της 2ης Συν./21.1.2014 (θέμα Α΄) του Κλιμακίου τούτου, αρνήθηκε να θεωρήσει το 169, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, που αφορά στην καταβολή ποσού 373,43 ευρώ στον γραμματέα και πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου, ΧΧΧ, ως αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση αυτού σε ώρες νυχτερινές καθώς και σε Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά το χρονικό διάστημα από 19.4.2013 έως 30.6.2013.  Ως αιτιολογία για την άρνησή του, ο Αναπληρωτής Επίτροπος προβάλλει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι α) δεν αποδεικνύεται η απασχόληση του εν λόγω υπαλλήλου σε ώρες νυχτερινές ή σε Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, αφού κατά τους ισχυρισμούς του Δήμου απασχολήθηκε υπερωριακά κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε εργάσιμες ημέρες και σε ώρες απογευματινές και β) ο φερόμενος ως δικαιούχος του εντάλματος υπάλληλος έχει ήδη αποζημιωθεί για την υπερωριακή εργασία του κατά τις κρίσιμες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρακτικογράφος και για είκοσι ώρες κατά μήνα, με το 254, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής που έχει ήδη θεωρηθεί και εξοφληθεί.  Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 16497/6.10.2014 έγγραφο του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του, επανυπέβαλε για θεώρηση το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.  Ο Αναπληρωτής Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του να το θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνθηκε, με την 70470/13.10.2014 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο, στο οποίο ήδη επανεισάγεται προς οριστική κρίση, ύστερα από τη συμπλήρωση του φακέλου, σε εκτέλεση των Πρακτικών της 29ης Συν./ 19.12.2014 (θέμα Γ΄).

ΙΙ. Α. Στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), στο άρθρο 49 ορίζεται ότι «(…) 4. Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι οποίοι τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (…), πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους, δικαιούνται αποζημίωση.  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ανώτατο όριο των ωρών της απασχόλησης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής.  5. Η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι καθ` υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης (…)».  Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται η ανάθεση σε δημοτικούς υπαλλήλους της τήρησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου σε χρόνο πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους.  Η πρόσθετη αυτή απασχόληση αποζημιώνεται ως υπερωριακή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο, ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης των πρακτικογράφων, που, ύστερα από τις μεταρρυθμίσεις που επέφεραν οι ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και ν. 4024/2011 (Α΄226), δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά υπάλληλο που καθορίζεται στον ισχύοντα μισθολογικό νόμο (πρβλ. Ε.Σ. Τμ. Ι 58 και 237/2011, Κλ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 69, 146, 191/2014).  Η υπηρεσία πρακτικογράφου επιτρέπεται να παρέχεται και σε νυχτερινές ώρες, καθώς και σε Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, μέσα στο πλαίσιο των ανωτέρω ορίων, εφόσον συνδέεται άμεσα και σαφώς με τη διάρκεια των συνεδριάσεων του οργάνου διοίκησης για την εξυπηρέτηση του οποίου καθιερώνεται.  Τέλος, οι υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα πρακτικογράφου, επιτρέπεται παράλληλα να απασχολούνται με αμοιβή υπερωριακώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας θέσης τους, στο μέτρο που η απασχόλησή τους αυτή συναθροιζόμενη με τις πρόσθετες υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους δεν συμπίπτουν με τις ώρες απασχόλησής τους ως πρακτικογράφων, αφού δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης δύο φορές για την ίδια αιτία. 
Β.  Στο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο & βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012&2015» (Α΄226), στο άρθρο 20, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, η υπερωριακή εργασία καθιερώνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου (βλ. και άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4147/2013, ΦΕΚ Α΄98)  για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών αναγκών και ότι «1. (…) Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.  Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκάξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα (…)», σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ως νυχτερινή θεωρείται η εργασία που παρέχεται «από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή».

ΙΙΙ.  Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α.  Με την 20/4.1.2013 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, ανατέθηκαν στον ΧΧΧ, υπάλληλο του Δήμου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΠΕ Καθηγητών με βαθμό Δ΄, καθήκοντα τήρησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 31.8.2013, εργάστηκε υπερωριακά για την εκτέλεση της πρόσθετης αυτής υπηρεσίας συνολικά είκοσι (20) ώρες απογευματινής εργασίας κάθε μήνα (βλ. τις 11685/3.7.2013 και 16705/13.9.2013 βεβαιώσεις του Δημάρχου) μετέχοντας, μεταξύ άλλων, στις συνεδριάσεις της 23.4.2013, 28.5.2013, 26.6.2013 και 27.6.2013.  Η αποζημίωση για την εργασία του αυτή καταβλήθηκε με το 254, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 
Β. Με την 931/5.2.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ (Β΄496), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθιερώθηκε καθημερινό ωράριο εργασίας (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων) και εικοσιτετράωρη λειτουργία για μέρος των διοικητικών – οικονομικών – τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ΧΧΧ, «για να αντιμετωπιστούν ανάγκες αυτών (υποστήριξη συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου κατά τις νυχτερινές ώρες μετά την 22:00, παρουσία υπαλλήλων στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου πέραν του ωραρίου εργασίας, ειδικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, μετακινήσεις Δημάρχου, τελετές, απρόβλεπτες ανάγκες κ.λπ.) συνολικά (5) υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». Ακολούθως, με την 90/4.4.2013 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ (Β΄965), καθιερώθηκε «υπερωριακή εργασία (απογευματινή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων) προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής (…) πέντε (5) υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των διοικητικών –  οικονομικών – τεχνικών υπηρεσιών» για την εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών αναγκών και ειδικότερα, «για τη γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις νυχτερινές ώρες μετά την 22:00, παρουσία υπαλλήλων στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου πέραν του ωραρίου εργασίας (…)». 
Γ. Με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, εντέλλεται η καταβολή αποζημίωσης στον προαναφερθέντα υπάλληλο, ΧΧΧ, για υπερωριακή απασχόληση αυτού σε ώρες νυχτερινές καθώς και σε Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά το χρονικό διάστημα από 19.4.2013 έως 30.6.2013, και ειδικότερα τον μήνα Απρίλιο 2013 τέσσερις (4) νυχτερινές ώρες τις καθημερινές και δέκα (10) ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, τον μήνα Μάιο 2013 τέσσερις (4) νυχτερινές ώρες τις καθημερινές και δώδεκα (12) ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες και τον μήνα Ιούνιο 2013 οκτώ (8) νυχτερινές ώρες τις καθημερινές και οκτώ (8) ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (βλ. τις 11794, 11795 και 11796/4.7.2013 βεβαιώσεις του Δημάρχου).  Σε συμπλήρωση των ανωτέρω, ο Δήμαρχος, με το 1603/5.2.2015 έγγραφό του, βεβαιώνει ότι ο ανωτέρω υπάλληλος εργάστηκε νυχτερινές ώρες κατά τις ημέρες συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23.4.2013, 28.5.2013, 26.6.2013 και 27.6.2013, κατά τις οποίες η συνεδρίαση ξεκίνησε στις ύστερες απογευματινές ώρες (19:00 -20:00) και διήρκησε μετά την 22:00 βραδυνή. Με το ίδιο έγγραφο, βεβαιώνεται ότι ο ίδιος υπάλληλος εργάστηκε τις Κυριακές 21.4.2013, 28.4.2013, 19.5.2013, 26.5.2013 και 30.6.2013, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο σκοπός της υπερωριακής του απασχόλησης, παρότι κατά τις ημέρες αυτές δεν συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΙV. Με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης για τις οποίες καταβάλλεται αποζημίωση στον φερόμενο ως δικαιούχο του εντάλματος, δεν συμπίπτουν με εκείνες για τις οποίες έχει ήδη αποζημιωθεί, με το 254/2013 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αλλά αφορούν στην απασχόλησή του ως πρακτικογράφου, κατά τις ίδιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη διάρκεια της συνεδρίασης μετά τις 22:00, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη κατά το μέρος αυτό. Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των συνεδριάσεων και συνακόλουθα ο χρόνος νυχτερινής εργασίας του πρακτικογράφου δεν αναφέρεται σαφώς στο κείμενο των Πρακτικών των κρίσιμων συνεδριάσεων, εντούτοις η διάρκειά τους δύναται να συναχθεί από το χρόνο έναρξης αυτών σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό θεμάτων προς συζήτηση, σε κάθε συνεδρίαση.  Αντιθέτως, η δαπάνη για απασχόληση του ίδιου υπαλλήλου κατά τις αναφερόμενες στην 1603/5.2.2015 βεβαίωση Κυριακές δεν είναι νόμιμη. Και τούτο, διότι κατά την ημέρα αυτή δεν συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε η απασχόληση του πρακτικογράφου κατά τις ημέρες αυτές δεν δικαιολογείται. Άλλωστε, η απασχόληση αυτή δεν είναι νόμιμη ούτε ως υπερωριακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας θέσης του εν λόγω υπαλλήλου, ο οποίος φέρεται να υπηρετεί στις διοικητικές υπηρεσίες, αφού σύμφωνα με την αιτιολογία της 90/4.4.2013 απόφασης καθιέρωσης, η απασχόληση αυτή αποσκοπεί στην «παρουσία υπαλλήλων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πέραν του ωραρίου εργασίας, ειδικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, μετακινήσεις Δημάρχου, τελετές», και από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι συνέτρεχε κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Κατόπιν τούτων, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη κατά το μέρος που αφορά στην αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης σε Κυριακές, και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 169, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 373,43 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις