28.9 C
Athens
Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Μη νόμιμη η παράλληλη εφαρμογή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και εκλογικής αποζημίωσης

Πρόσφατα

ekloges-sakos-proetoimasiaΕλεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 170/2015 Κλιμ. Τμ. 1

Η δαπάνη για την καταβολή αμοιβής δημοτικών υπάλληλων που απασχολήθηκαν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους ως μέλη ειδικών εκλογικών συνεργείων κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο και Κυριακή και τις νυχτερινές ώρες, με σκοπό την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 των π.δ. 26/2012 και 96/2007, οι οποίες ως ειδικές αποκλείουν την παράλληλη εφαρμογή των γενικών διατάξεων που ρυθμίζουν την υπερωριακή απασχόληση των δημοτικών υπαλλήλων. Μη νόμιμη δαπάνη.

Πηγή: dimosnet.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 170/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο και τις Παρέδρους Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια) και Ελένη Νικολάου.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 11 Ιουνίου 2015, με την παρουσία της  δικαστικής υπαλλήλου Σταυρούλας Κοιλάκου, η οποία αναπληρώνει νόμιμα την ελλείπουσα Γραμματέα.
Για να αποφασίσει ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, ως προ τη θεώρηση ή μη των 946, 947, 982 και 983, οικονομικού έτους 2015, χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του ως άνω Δήμου.

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Αφού έλαβε υπόψη

Την 134/20.5.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνεται η μη θεώρηση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο ΧΧΧ, με την 11/3.4.2015 πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει τα 946, 947, 982 και 983, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, που αφορούν στην καταβολή ποσών 610,64, 462,36, 12.167,59 και  9.564,43 ευρώ, αντίστοιχα, σε υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (946 και 947) καθώς και μόνιμους υπαλλήλους  του ως άνω Δήμου (982 και 983), ως αποζημίωση λόγω υπερωριακής απασχόλησης για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. Ως αιτιολογία της μη θεώρησης η  Επίτροπος προέβαλε ότι: 1) Μη νομίμως εκκαθαρίστηκαν οι εντελλόμενες δαπάνες για παρεχόμενη υπερωριακή εργασία των ανωτέρω υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014, καθόσον οι υπάλληλοι αυτοί πρόκειται να λάβουν  σύμφωνα με τις 747/14.1.2015 (Β΄ 76) και 2763/20.1.2015 (Β΄ 125) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, την ειδική εκλογική αποζημίωση, ως μέλη των  εκλογικών συνεργείων που συγκροτήθηκαν κατά το από 5.1. έως 1.2.2015 ορισθέν με τις οικείες Κ.Υ.Α. χρονικό διάστημα, για την πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησή τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο και Κυριακή και τις νυχτερινές ώρες, με σκοπό την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 2) Οι 814/12.1.2015 και 820/12.1.2015 αποφάσεις του Δημάρχου ΧΧΧ, με τις οποίες καθιερώθηκε υπερωριακή απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες, για το με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το μόνιμο προσωπικό του Δήμου δεν αποτελούν νόμιμο έρεισμα για την καταβολή υπερωριακής εργασίας, αφού στις ως άνω αποφάσεις δεν καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του Τμήματος Εκλογών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4024/2011. 3) Κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3861/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 και το άρθρο τρίτο παρ. 4 του ν. 4057/2012,  οι 661/9.1.2015 και 83/21.1.2015 αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες συγκροτήθηκαν τα εν λόγω συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα αφού δεν αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο Δήμος ΧΧΧ επανυπέβαλε τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα πληρωμής προς θεώρηση με το 1616/15.4.2015 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα των εντελλόμενων με αυτά δαπανών για τους διαλαμβανόμενους σε αυτά λόγους. Η  Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην σχετική άρνηση, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 6.5.2015 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ορίζει στο άρθρο 48 ότι: «1. (…) 2. Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους (…) 3. Η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα». Εξάλλου, ο ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ορίζει, στο άρθρο 20 με τίτλο «Υπερωριακή εργασία», όπως αυτό ισχύει μετά το άρθρο 176 του ν. 4261/2014 (Α΄ 76), ότι: «1. Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο (…). Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120)  ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο. (…) Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ` υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση (…). Για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (…)»
Β. Στο άρθρο 31 του π.δ/τος 26/2012 (Α΄ 57/15.3.2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ορίζεται ότι: «1 … 3. Από τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής αρχίζει η προεκλογική περίοδος», στο άρθρο 42 ότι: «Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές αρχίζει κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 31», και στο άρθρο 131 ότι: «1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους (…) και δήμων με καταβολή ειδικής αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας. 2. Η συγκρότηση των συνεργείων, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (…)». Με το π.δ. 173/2014 (Α΄ 277/31.12.2014) διαλύθηκε η Βουλή της ΙΕ΄ Βουλευτικής Περιόδου και κλήθηκαν οι εκλογείς να εκλέξουν τους Βουλευτές στις 25 Ιανουαρίου 2015. Περαιτέρω, το π.δ/γμα 96/2007 (Α΄116) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ορίζει στο άρθρο 131, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 του ν. 4051/2012 ( Α΄40/29.2.2012), 19 παρ. 10 του ν. 4071/2012 (Α΄85/11.4.2012), 58 παρ. 10 εδ. α και β του ν. 4075/2012 (Α΄ 89/11.4.2012) και 49 παρ. 1 περ. γ και 2 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114/10.5.2014), ότι «Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης (…) των Περιφερειών και των Δήμων, (…) που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών (…) εκλογών, (…) τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. (…) Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά. (…)».
Γ. Με την 747/14.1.2015  (Β΄ 76) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015», η οποία εκδόθηκε όπως αναφέρεται στο προοίμιο αυτής λόγω  του εξαιρετικά μεγάλο όγκου εργασιών, που απαιτείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων καθώς και του γεγονότος ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, ορίσθηκαν τα ακόλουθα: «1. Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα από 5-1-2015, έως 1-2-2015, ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο – Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών,  κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι (…)των Δήμων (…).  Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής: (…) Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο (…). Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Δήμο ορίζεται ως ακολούθως … Δήμος ΧΧΧ 452». Περαιτέρω, με την 2763/20.1.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄ 125) «Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015» η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίσθηκε στο ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ ανά υπάλληλο».
Δ. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις των άρθρων 48 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) καθώς και του άρθρου 20 του ν. 4024/2011, όπως αυτό ισχύει μετά το άρθρο 176 του ν. 4261/2014 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης μεταξύ άλλων και από υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, κατόπιν προηγούμενης έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης από το αρμόδιο για το διορισμό τους όργανο των Ο.Τ.Α. (Δήμαρχο, βλ. άρθρα 86 παρ. 1 εδ. δ΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 58 παρ. 1 εδ. δ΄ του ν. 3852/2010) επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών και μέχρι του ορίου των 120 ωρών το εξάμηνο για κάθε υπάλληλο. Ομοίως κατόπιν έκδοσης απόφασης καθιέρωσης του Δημάρχου επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ υπέρβαση αυτής, υπαλλήλων που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου ή μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις προκειμένου η απόφαση καθιέρωσης του Δημάρχου να αποτελεί νόμιμο έρεισμα της καταβολής της σχετικής αποζημίωσης  πρέπει να ορίζει τον αριθμό των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και τις ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους εντός των ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού (βλ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ.  Ι Τμ. 319/2014). Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 131 του π.δ./τος 46/2012 και 96/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων Κ.Υ.Α. 747/14.2015 (Β΄ 76) και 2763/20.1.2015 (Β΄ 125) προβλέπεται η συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων με καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Ειδικότερα, για το Δήμο ΧΧΧ με την 747/14.1.2015 απόφαση προβλέφθηκε η συγκρότηση για το χρονικό διάστημα από 5.1. έως 1.2.2015 ειδικού εκλογικού συνεργείου αποτελούμενο από 452 άτομα, το οποίο θα παρείχε έκτακτη εκλογική εργασία, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο – Κυριακή, καθώς και τις νυχτερινές ώρες, ενώ περαιτέρω, με την 2763/20.1.2015 απόφαση η εκλογική αποζημίωση για  το ως άνω χρονικό διάστημα απασχόλησης  καθορίσθηκε στο ποσό των 130 ευρώ ανά υπάλληλο. Εξάλλου, η  σχετική πράξη συγκρότησης των ως  άνω εκλογικών συνεργείων εκδίδεται από το Δήμαρχο ΧΧΧ στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως προϊσταμένου των υπηρεσιών του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες ανάγκες που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των εκλογών εντός των ορίων της επικράτειάς του (βλ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. Ι Τμ. 7/2015 και 264/2013). Επομένως, η δαπάνη για την καταβολή αμοιβής δημοτικών υπάλληλων που απασχολήθηκαν πέραν του κανονικού  ωραρίου εργασίας τους κατά το χρονικό διάστημα από 5.1. έως 1.2.2015 ως μέλη ειδικών εκλογικών συνεργείων κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο και Κυριακή και τις νυχτερινές ώρες με σκοπό την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, για την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου,   εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 131 των π.δ. 26/2012 και 96/2007, οι οποίες  ως ειδικές αποκλείουν την παράλληλη εφαρμογή των γενικών διατάξεων που ρυθμίζουν την υπερωριακή απασχόληση των δημοτικών υπαλλήλων.   
 
ΙΙΙ. Α. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΧΧΧ (Β’ ΧΧΧ/2011), όπως αυτός ισχύει, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται, μεταξύ άλλων, και από τη Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα της οποίας αποτελεί το Τμήμα Εκλογών. Εξάλλου, με την 16213/15003/2012 (Β΄ 1908)  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ προβλέφθηκε η λειτουργία σε 24ωρη βάση (με βάρδιες 7:00 – 15:00, 15:00- 23:00, 23:00 – 7:00) του Τμήματος Εκλογών της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης κατά την περίοδο των εκλογών, λόγω των έκτακτων αναγκών προετοιμασίας, διενέργειας γνωστοποίησης και αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων της εκλογικής αναμέτρησης. Περαιτέρω, με τις 811/12.1.2015 και 814/12.1.2015 αποφάσεις του Δημάρχου ΧΧΧ καθιερώθηκε, για το οικονομικό έτος 2015, διαφορετικό ωράριο εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου ΧΧΧ (νυχτερινή εργασία, εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) για το μόνιμο καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Δήμου. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές οι λόγοι που επέβαλαν την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ήταν, όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η εφαρμογή των διατάξεων του προγράμματος Καλλικράτη, οι πρόσθετες αρμοδιότητες που περιήλθαν στο Δήμο, η συντήρηση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, η σύνταξη απολογισμού – ισολογισμού, το κλείσιμο βιβλίων ταμειακής διαχείρισης, η υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, η λειτουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α., η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η εποπτεία νοσοκομειακών μονάδων, η οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων για τη σωστή λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, η επιστημονική ταξινόμηση και καταλογράφηση εντύπων υλικών, ο έλεγχος υγειονομικού ενδιαφέροντος του υπαίθριου εμπορίου, η απομαγνητοφώνηση και σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και η ηλεκτρονική καταχώρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. Με την 811/12.1.2015 απόφαση του Δημάρχου οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τη Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Εκλογών κατανεμήθηκαν ως εξής: 49 υπάλληλοι, νυχτερινές ώρες: 49 υπάλληλοι Χ 160 ώρες = 7.840 ώρες, εργασία κατά την Κυριακή ώρες: 49 υπάλληλοι Χ 45 ώρες = 2.205 ώρες. Ομοίως με την 820/12.1.2015 απόφαση του ιδίου οργάνου οι ώρες απασχόλησης κατανεμήθηκαν ως εξής: Για τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες: 72 υπάλληλοι νυχτερινές ώρες: 10 υπάλληλοι Χ 180 ώρες = 1.800 ώρες, εργασία κατά την Κυριακή: 10 υπάλληλοι Χ 250 ώρες= 2.500 ώρες, απογευματινές ώρες:  30 υπάλληλοι Χ 150 ώρες = 4.500 ώρες. Περαιτέρω, με την 82/2.1.2015 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της από την 2730/12.1.2015 απόφασή του, ορίσθηκαν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, 47 υπάλληλοι οι οποίοι θα εργάζονταν για την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών.  Στη συνέχεια εκδόθηκε η 661/9.1.2015 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ με την οποία συγκροτήθηκε συνεργείο με μέλη δύο υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης του Τμήματος Εκλογών, φερόμενους ως δικαιούχους των 946 και 947, οικονομικού έτους 2015, χρηματικών ενταλμάτων, για την παροχή υπερωριακής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου  κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες κατά τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2015 για την προετοιμασία και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών. Για την παροχή νυχτερινής εργασίας  εργασίμων ημερών διάρκειας 192 ωρών καθώς και  ημερήσιας ή νυχτερινής εργασίας Κυριακών και αργιών διάρκειας 32 ωρών των ως άνω δύο υπαλλήλων κατά τον ως άνω μήνα εγκρίθηκε με την 11540/15.3.2015 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ η καταβολή αποζημίωσης για την προετοιμασία και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών του έτους 2015 (βλ. και το από 19.3.2016 έγγραφο του Δημάρχου ΧΧΧ με το οποίο βεβαιώνεται η πραγματοποίηση εργασίας των υπαλλήλων αυτών). Ακολούθως εκδόθηκαν τα 946 και 947 οικονομικού έτους 2015 χρηματικά εντάλματα ποσών 610,64 και 462,36 ευρώ αντίστοιχα. Ομοίως, με την 83/2.1.2015 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ και προκειμένου να λειτουργήσει το Τμήμα Εκλογών πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των καθημερινών κατά τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2015 για την προετοιμασία και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, συγκροτήθηκε συνεργείο αποτελούμενο από 45 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης – Τμήμα Εκλογών του Δήμου για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των καθημερινών  καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την προετοιμασία και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών του έτους 2015. Στη συνέχεια με την 11538/13.3.2015 απόφαση του ιδίου οργάνου εγκρίθηκε η καταβολή αποζημίωσης  για την εργασία  (4.064 ώρες κατά τις Κυριακές, αργίες και πρωινά καθώς και 680 ώρες καθημερινής απογευματινής εργασίας)  που αυτοί προσέφεραν κατά τον ως άνω μήνα Ιανουάριο του έτους 2015.  Ακολούθως, εκδόθηκαν τα 982 και 983, οικονομικού έτους 2015 χρηματικά εντάλματα, ποσών 12.167,59 και 9.564,43 ευρώ, αντίστοιχα. Όπως, τέλος προκύπτει από την επισυναπτόμενη στα δικαιολογητικά των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων κατάσταση δικαιουμένων εκλογικού επιδόματος υπαλλήλων, όλοι οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων συμμετείχαν στο αποτελούμενο από 452 άτομα ειδικό εκλογικό συνεργείο του Δήμου ΧΧΧ.
Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, μη νομίμως εκκαθαρίστηκαν οι εντελλόμενες δαπάνες που αφορούν στην παροχή πρόσθετης εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου κατά το χρονικό διάστημα από 5.1. έως 31.1.2015 για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθώς και του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011 όπως αυτό ισχύει, καθόσον οι δαπάνες αυτές εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  131 των π.δ. 46/2012 και 96/2007 καθώς και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες Κ.Υ.Α. Συγκεκριμένα, κατά τις  διατάξεις αυτές έκαστος δημοτικός υπάλληλος που απασχολήθηκε το χρονικό διάστημα από 5.1.2015 έως 1.2.2015 για την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, δικαιούται να λάβει μόνο την ειδική εκλογική αποζημίωση ποσού 130,00 ευρώ, χωρίς παράλληλα να δικαιούται για την ίδια αιτία και την καταβολή αποζημίωσης λόγω υπερωριακής απασχόλησης. Ακολούθως, οι ισχυρισμοί του Δήμου περί μη προγραμματισμένης διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, υποστελέχωσης του Τμήματος Εκλογών της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, ανάγκης πλήρους στελέχωσης του Τμήματος Εκλογών, κατά την περίοδο των εκλογών προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, 24ωρη λειτουργία του ως άνω Τμήματος κατά την περίοδο των εκλογών σύμφωνα με την 16213/15003/2012 (Β΄ ΧΧΧ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, καθόσον το αντικείμενο των παρασχεθεισών εργασιών κατά τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2015 από τους φερόμενους ως δικαιούχους των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων, οι οποίες ως ειδικές αποκλείουν την εφαρμογή των άρθρων 48 του ν. 3584/2007 και 20 του ν. 4023/2011. Άλλωστε, εφόσον στο Δήμο ΧΧΧ, είχε προβλεφθεί με την 747/14.1.2015 Κ.Υ.Α. η απασχόληση για τη διεκπεραίωση της εκλογικής εργασίας 452 ατόμων, ο Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του (βλ. άρθρ. 86 παρ. 1 εδ. δ΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 58 παρ. 1 εδ. δ΄ του ν. 3852/2010), όφειλε να κατανείμει το ως άνω προσωπικό στις διάφορες υπηρεσίες κατά τρόπον, ώστε να καλυφθούν όλες οι δημιουργούμενες ένεκα των βουλευτικών εκλογών ανάγκες. Ομοίως ως αβάσιμος πρέπει να απορριφθεί και ο ισχυρισμός του Δήμου ότι τα ειδικά εκλογικά συνεργεία που συγκροτούνται σύμφωνα με τις 747/14.1.2015 και 2763/20.1.2015 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών  είναι επιφορτισμένα μόνο με την μεταφορά των αποτελεσμάτων και όχι με την οργάνωση της όλης διαδικασίας των εκλογών, αφού οι ως άνω Κ.Υ.Α. αφορούν το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεκπεραίωση των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.  Επομένως, είναι βάσιμος ο πρώτος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου. O δεύτερος καθώς και ο τρίτος λόγος διαφωνίας πρέπει να απορριφθούν ως αλυσιτελείς, δεδομένου ότι με αυτούς προβάλλονται περαιτέρω ελαττώματα των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για το οικονομικό έτος 2015, καθώς και των αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων για την παροχή πρόσθετης εργασίας λόγω εκλογών, οι οποίες όμως, όπως προεκτέθηκε, δεν δύνανται να αποτελέσουν νόμιμο έρεισμα για την καταβολή των επίμαχων δαπανών.

ΙV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν. 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα  946, 947, 982 και 983, χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2015, του Δήμου ΧΧΧ, που αφορούν στην καταβολή ποσών 610,64, 462,36, 12.167,59 και  9.564,43 ευρώ, αντίστοιχα,  δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις