29.3 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Μη διατήρηση προσωπικής διαφοράς έπειτα από μετάταξη μέσω διαδημοτικής κινητικότητας

Πρόσφατα

elegktiko-simaΜε την Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ1 Πράξη 135/2015 κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι οι υπάλληλοι, που λαμβάνουν την υπερβάλλουσα μείωση μετά την 1.11.2011, λόγω της απομείωσης των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, δεν δύναται να διατηρήσουν το δικαίωμα στην παροχή αυτή στην περίπτωση στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, καθόσον η εν λόγω παροχή, που αποτελεί μέρος των αποδοχών της (παλαιάς) θέσης, κατά τη ρητή επιταγή της διάταξης της παρ. 22 του άρθρου 33 του ν. 3845/2010, αφενός μεν δεν διατηρείται ως προσωπική διαφορά, αφετέρου δε ουδόλως συνδέεται με τις αποδοχές της νέας οργανικής θέσης στην οποία καταλήγουν, τις οποίες και μόνο δικαιούνται να λαμβάνουν.

Εξάλλου, η κατάργηση της ανωτέρω προσωπικής διαφοράς για τους μεταταγέντες, δεν δημιουργεί αθέμιτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής (οι λοιποί υπάλληλοι του οποίου εξακολουθούν να λαμβάνουν την ειδική αυτή παροχή, με βάση τη μείωση των προσωπικών αποδοχών τους, σε σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο), διότι το μεταταγέν προσωπικό, πέραν του ότι μετατάχθηκε οικειοθελώς και γνωρίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις της μετάταξης, δεν βρίσκεται στις ίδιες συνθήκες με τους λοιπούς υπαλλήλους, καθόσον κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, απολαμβάνει προνομιακής μεταχείρισης στο νέο φορέα, στον οποίο «δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως πλεονάζον [προσωπικό] και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας». Συνεπώς, η παροχή του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 αποτελεί μέρος των αποδοχών της θέσης προέλευσης των μετατασσόμενων υπαλλήλων, η οποία, ως προσωπική διαφορά, δεν διατηρείται στις αποδοχές της θέσης τους στον φορέα υποδοχής τους

Υπενθυμίζουμε ότι την ίδια άποψη για την τύχη της προσωπικής διαφοράς μετά από μετατάξη υπαλλήλου είχε εκφράσει και το Υπ. Οικονομικών με το υπ’ αριθ. 2/3057/ΔΕΠ/23.03.2015 έγγραφό του. Αντιθέτως, το Κλιμ. Τμ. 1 με την υπ΄αριθ. 211/2013 παλαιότερη πράξη του (η οποία μάλιστα μνημονεύεται στην άποψη της μειοψηφίας της νέας πράξης), είχε κρίνει ότι η  υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση, άποψη που δέχτηκε και το Υπουργείο Εσωτερικών με το οικ. 36871/26.09.2014 έγγραφό του.

Πηγή: dimosnet.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 135/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Σύμβουλο Γεωργία Μαραγκού, και τους Παρέδρους Αριστοτέλη Σακελλαρίου και Αγγελική Κέντρου.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματος του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 15 Μαΐου 2015, με την παρουσία της δικαστικής υπαλλήλου Σταυρούλας Κοιλάκου, η οποία αναπληρώνει νόμιμα την ελλείπουσα Γραμματέα.
Για να αποφασίσει επί της από 10.3.2015 έκθεσης διαφωνίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ σχετικά με τη θεώρηση ή μη των 38 και 39, οικονομικού έτους 2015, χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Αριστοτέλη Σακελλαρίου

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Αφού έλαβε υπόψη

Την 53/20.3.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ευαγγέλου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνει τη θεώρηση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, με την 12/13.2.2015 πράξη του, αρνήθηκε να θεωρήσει τα 38 και 39, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ που αφορούν στην καταβολή σε
υπαλλήλους του ανωτέρω Δήμου, αναλογίας της παροχής του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011 (ήτοι της διαφοράς από τη μείωση των αποδοχών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, λόγω της εφαρμογής του νέου μισθολογίου – «υπερβάλλουσα μείωση») συνολικού ποσού 191,06 ευρώ. Ως αιτιολογία για την άρνηση του, ο Επίτροπος προέβαλε ότι η καταβολή της ανωτέρω διαφοράς στους συγκεκριμένους υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάχθηκαν στο Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 22 του ν. 3845/2010, οι οποίες απαγορεύουν στους μετατασσόμενους υπαλλήλους να διατηρήσουν στη νέα τους θέση, ως προσωπική διαφορά, τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν. Ο Δήμος XXX  με το 2/15605/25.2.2015 έγγραφο του, επανυπέβαλε για θεώρηση τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα των εντελλομένων δαπανών για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό και στα συνημμένα έγγραφα και εγκυκλίους. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του να τα θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 10.3.2015 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο.

II. Α. Ο ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α’ 65), ορίζει στο άρθρο τρίτο με τίτλο «Μέτρα για τη μείωση των δημοσίων δαπανών» και ειδικότερα στην παρ. 22 αυτού, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3899/2010 (Α’ 212) και ισχύει από 1.1.2011, ότι «Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται (…)».
Β. Περαιτέρω, ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226), στο Κεφάλαιο Δεύτερο υπό τον τίτλο «Σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα (…)» ορίζει, στο άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε αναδρομικώς με το άρθρο 9 παρ. 10 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), ότι «Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 17, 18, 19 και 29 του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους» και στο άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε αναδρομικώς με την παρ.3 του άρθρου 3 της από 16.12.2011 Π.Ν.Π. (Α’ 262) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α’ 31), ότι «1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού (…) 2. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, η προκαλούμενη αύξη¬ση καταβάλλεται ως εξής: α) (…) . Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης, η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής: α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου». Ακολούθως, με την παρ. 2 της υποπαρ. Γ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) ορίζεται ότι: «Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων (…) της περίπτωσης β’ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012».
Γ. Στο ν. 4223/2013 (Α’287), στο άρθρο 30 με τίτλο «Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας», όπως αντικαταστάθηκε στο σύνολο του με το άρθρο 51 παρ. 8 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), ορίζεται ότι «1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (…) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α και β’ βαθμού (…) 2. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση σε έναν μόνο φορέα της προτίμησης τους (…) 3. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την πράξη μετάταξης (…) και την αποστέλλει αμελλητί για έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (…) Η απόφαση μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του εποπτεύοντος οργάνου (…) 5. Το προσωπικό που μετατάσσεται κατά τις διατάξεις του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχόμενης από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως μετά την πάροδο του μηνός (…) Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας».
Δ. Από το συνδυασμό των προπαρατεθεισών διατάξεων, συνάγονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010, οι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που μετατάσσονται από οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα, δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται, χωρίς να διατηρούν, ως προσωπική διαφορά, τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν. Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν προκειμένου αφενός να αποτραπεί η καταβολή υψηλών αποδοχών, ως προσωπική διαφορά, σε υπαλλήλους που μετατάσσονται σε θέσεις που δεν δικαιολογούν αντίστοιχου επιπέδου απολαβές, αφετέρου για να διασφαλιστεί η ίση μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία, κατά τρόπο ώστε όταν παρέχουν ίσης αξίας εργασία, να αμείβονται με ίσες απολαβές. Στην ίδια κατεύθυνση, με το ν. 4024/2011 θεσπίστηκε ενιαίο μισθολόγιο για τους υπαλλήλους όλων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εξάλειψη των ανισοτήτων στις αποδοχές του προσωπικού διαφορετικών φορέων ή υπηρεσιών που, κατά το προϊσχύσαν μισθολογικό καθεστώς, αν και παρείχε όμοια ή ίσης αξίας εργασία, αμειβόταν διαφορετικά, σύμφωνα με τις ειδικές ή εξαιρετικές μισθολογικές διατάξεις που διείπαν τον εκάστοτε φορέα (πρβλ. αιτιολογική έκθεση σελ. 5). Στις περιπτώσεις, ωστόσο, μεγάλης μείωσης των συνολικών αποδοχών των υπαλλήλων και προς ομαλοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από τη μείωση αυτή, προβλέφθηκε μεταβατικό καθεστώς σταδιακής μισθολογικής προσαρμογής των αποδοχών, αρχικής διάρκειας δύο ετών, το οποίο έχει ήδη παραταθεί έως 31.12.2016. Ειδικότερα, στους υπαλλήλους στους οποίους οι αποδοχές μειώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% λόγω της ένταξής τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του νέου μισθολογίου, καταβάλλεται από 1.11.2011, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, ως παροχή, η υπερβάλλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, η παροχή δε αυτή αποτελεί, για όσο χρόνο καταβάλλεται, τμήμα των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων, μαζί με το βασικό μισθό και τις λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 14 του ίδιου νόμου παροχές και επιδόματα. Συνεπώς, η κατά τα ανωτέρω παροχή συνδέεται σαφώς με τις αποδοχές που ελάμβανε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, και για τον λόγο αυτόν, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου τρίτου παρ. 22 του ν. 3845/2010, δεν συνυπολογίζεται στις αποδοχές της θέσης του μετατασσόμενου στον φορέα υποδοχής, αφού αυτό θα οδηγούσε στην έμμεση διατήρηση των μισθολογικών δεδομένων του προηγούμενου φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάλληλοι που προέρχονται από φορείς με υψηλότερες (πριν από την ισχύ του ν. 4024/2011) συνολικές απολαβές, θα απολάμβαναν στη νέα τους υπηρεσία αποδοχές υψηλότερες από εκείνες των παλαιών υπαλλήλων του ίδιου φορέα, με αντίστοιχα προσόντα και θέση. Εξάλλου, στο μέτρο που ο νόμος δεν διακρίνει, η εφαρμογή των κρίσιμων διατάξεων εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το ύψος στο οποίο έχει διαμορφωθεί η κατά τα ανωτέρω παροχή, συνεπώς, ακόμη και σε μετατάξεις μεταξύ φορέων που, πριν από την εφαρμογή του νέου μισθολογικού νόμου, διέπονταν από όμοιο μισθολογικό καθεστώς (όπως στην περίπτωση των μετατάξεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013). Συμπερασματικά, υπάλληλοι, που λαμβάνουν την υπερβάλλουσα μείωση μετά την 1.11.2011, λόγω της απομείωσης των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, δεν δύναται να διατηρήσουν το δικαίωμα στην παροχή αυτή στην περίπτωση στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, καθόσον η εν λόγω παροχή, που αποτελεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέρος των αποδοχών της (παλαιάς) θέσης, κατά τη ρητή επιταγή της διάταξης της παρ. 22 του άρθρου 33 του ν. 3845/2010, αφενός μεν δεν διατηρείται ως προσωπική διαφορά, αφετέρου δε ουδόλως συνδέεται με τις αποδοχές της νέας οργανικής θέσης στην οποία καταλήγουν, τις οποίες και μόνο δικαιούνται να λαμβάνουν. Εξάλλου, η κατάργηση της ανωτέρω προσωπικής διαφοράς για τους μεταταγέντες, δεν δημιουργεί αθέμιτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής (οι λοιποί υπάλληλοι του οποίου εξακολουθούν να λαμβάνουν την ειδική αυτή παροχή, με βάση τη μείωση των προσωπικών αποδοχών τους, σε σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο), διότι το μεταταγέν προσωπικό, πέραν του ότι μετατάχθηκε οικειοθελώς και γνωρίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις της μετάταξης, δεν βρίσκεται στις ίδιες συνθήκες με τους λοιπούς υπαλλήλους, καθόσον κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, απολαμβάνει προνομιακής μεταχείρισης στο νέο φορέα, στον οποίο «δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως πλεονάζον [προσωπικό] και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας».
Η Πάρεδρος Αγγελική Κέντρου διατύπωσε την ακόλουθη άποψη: Από τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3899/2010, συνάγεται ότι από 1.1.2010 μόνιμοι υπάλληλοι που μετατάσσονται από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε άλλον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από τον οποίο μετατάχθηκαν. Τέτοιες επιπλέον αποδοχές, τις οποίες δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά οι ανωτέρω υπάλληλοι, δεν αποτελεί η υπερβάλλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του ν. 4024/2011 (βλ. άρθρο 28 αυτού), σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που ελάμβαναν ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, βάσει του προϊσχύσαντος μισθολογικού νόμου 3205/2003. Και τούτο διότι η εν λόγω διαφορά μείωσης – η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των παροχών που συνθέτουν την έννοια των μηνιαίων αποδοχών του ν. 4024/2011 – δεν καταβάλλεται στους εν λόγω υπαλλήλους ως διαφορά που προέκυψε από τις τυχόν επιπλέον αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν λόγω της θέσης που κατείχαν στο φορέα από τον οποίο μετατάσσονται σε σχέση με τις αποδοχές που δικαιούνται να λάβουν από τη θέση του φορέα στον οποίο μετετάγησαν, δεν συναρτώνται δηλαδή με την κατοχή της θέσης αυτής, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου (Ε.Σ. Κλ.Προλ.Ελ.Δαπ. 211/2013). Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, κατά την οποία μόνιμοι υπάλληλοι που μετατάσσονται από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε άλλον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2012 υπερβάλλουσα μείωση, θα αντέβαινε τόσο στις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010, καθόσον οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα ελάμβαναν το σύνολο των αποδοχών που δικαιούνται οι υπάλληλοι αντίστοιχης θέσης του Ο.Τ.Α. υποδοχής – στις οποίες περιλαμβάνεται η υπερβάλλουσα μείωση -, με περαιτέρω συνέπεια την άνιση μισθολογική μεταχείρισή τους έναντι των υπαλλήλων αυτών, όσο και στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, με τις οποίες προβλέφθηκε μεταβατικό καθεστώς σταδιακής μισθολογικής προσαρμογής των αποδοχών των υπαλλήλων προς ομαλοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από τη μεγάλη μείωση των αποδοχών τους. Εξάλλου, η, κατά την ανωτέρω ερμηνευτική εκδοχή, άνιση μισθολογική μεταχείριση των μεταταγέντων υπαλλήλων έναντι των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής δεν παρίσταται δικαιολογημένη, ούτε στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 «Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας», σύμφωνα με τις οποίες «το μεταταγέν, βάσει των διατάξεων αυτών προσωπικό, δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας», καθόσον σκοπός των διατάξεων αυτών ήταν η κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, μέσω εξορθολογισμού της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της (βλ. την επί του ως άνω άρθρου εισηγητική έκθεση του νόμου), οι δε υπάλληλοι που μετατάχθηκαν, βάσει των διατάξεων αυτών, δεν τελούν σε διαφορετικές συνθήκες, έναντι των λοιπών υπαλλήλων του φορέα υποδοχής, ώστε να δικαιολογείται η δυσμενέστερη μισθολογική τους μεταχείριση.

III. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Με τις 691 και 692/03.04.2014 αποφάσεις του Δημάρχου (ΦΕΚ ΧΧΧ), οι οποίες εκδόθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύουν, μετατάχθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις στο Δήμο ΧΧΧ οι πρώην υπάλληλος του Δήμου ΧΧΧ , κλάδου ΥΕ “Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Ε’, και ΧΧΧ, πρώην υπάλληλος του Δήμου ΧΧΧ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό ΣΤ. Οι ανωτέρω εμφανίστηκαν στην νέα υπηρεσία τους στις 10.6.2014, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα ενός μηνός, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Από την προηγούμενη υπηρεσία τους, οι ανωτέρω ελάμβαναν την παροχή του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (διαφορά μείωσης αποδοχών υπερβάλλουσα του 25%), ανερχόμενο για τον πρώτο σε ποσό 110,50 ευρώ και για τον δεύτερο σε 225,67 ευρώ. Ήδη, με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής εντέλλεται η καταβολή στους ανωτέρω της αναλογίας του ποσού της κατά τα ανωτέρω διαφοράς και συγκεκριμένα, στον ΧΧΧ ποσό 89,34 ευρώ (ΧΕ 39/2015) και στο ΧΧΧ, ποσό 101,72 ευρώ (ΧΕ 38/2015).

IV. Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα κατά πλειοψηφία έγιναν δεκτά ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, αφού η παροχή του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 αποτελεί μέρος των αποδοχών της θέσης προέλευσης των μετατασσόμενων υπαλλήλων, η οποία, ως προσωπική διαφορά, δεν διατηρείται στις αποδοχές της θέσης τους στον φορέα υποδοχής τους. Συνεπώς, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αποφαίνεται ότι τα 38 και 39, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, συνολικού ποσού 191,06 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις