Έγκριση 835 προσλήψεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ

yp-es

yp-esΤρεις Αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκου Βούτση, με τις οποίες εγκρίνει συνολικά 835 προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ).

ΑΔΑ: ΩΕΜ7465ΦΘΕ-ΗΛΕ / Έγκριση σύναψης πενήντα δύο (52) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ της χώρας για το έτος 2015.

ΑΔΑ: 7Α5Ψ465ΦΘΕ-ΧΓΗ / Έγκριση σύναψης εξακοσίων σαράντα μίας (641) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α ́ βαθμού της χώρας για το έτος 2015.

ΑΔΑ: Ω3ΕΜ465ΦΘΕ-6ΟΡ / Έγκριση σύναψης εκατόν δεκατεσσάρων (114) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είκοσι οκτώ (28) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΝΠΙΔ της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.