28.2 C
Athens
Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

Η τροπολογία για τα διαθέσιμα των δημόσιων φορέων, ΟΤΑ – Εξαιρέσεις

Πρόσφατα

evro-toublaΗ υπουργική τροπολογία που προστατεύει τους φορείς από πιθανή θετική ζημία (penalties) που θα υποστούν από την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών τους διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδας κατέθεσε η κυβέρνηση στην Βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου. Ακολουθεί η τροπολογία:

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Από τη μεταφορά των κεφαλαίων των προθεσμιακών καταθέσεων που τηρούν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δύναται να προκύψει θετική ζημία λόγω ενεργοποίησης ειδικών ρητρών των δανειακών τους συμβάσεων . Η ζημία αυτή θα αποκατασταθεί από το ΕΔ. Ο τρόπος και η διαδικασία αποκατάστασης της ζημίας θα ορισθούν με υπουργική απόφαση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων υπερβαίνει την προσφερόμενη από την ΤτΕ τότε θα εφαρμόζεται για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού η δυνητικότητα και όχι η υποχρεωτικότητα μεταφοράς των προθεσμιακών τους καταθέσεων.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ 2462/1999 649, 950/1981) αλλά και βάσει της δημοσιονομικής θεωρίας, το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί αναγκαστική παροχή που καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας προς την οποία μάλιστα τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, καθώς αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους παροχής της. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες των ΟΤΑ (ΣΧΕΤ. υπ’ αριθμ. 69/2008 γν ΝΣΚ).

Ενόψει των ανωτέρω παρίσταται αναγκαία η πρόταση της παρούσας ρύθμισης περί εξαίρεσης των ανταποδοτικών τελών από την υποχρέωση μεταφοράς τους στην Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να παραμείνουν στα Ταμεία των Δήμων και να καλύψουν τις δημόσιες υπηρεσίες για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των οποίων εισπράττονται.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 1 του νόμου 4323/2015 (ΦΕΚ 43 Α/27-4-2013) προστίθεται νέο άρθρο 2 και αναριθμείται το άρθρο 2 σε 3 ως εξής:

Άρθρο 2
1. α)Το ΕΔ υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που δύναται να προκύψει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του παρόντος νόμου που κύρωσε την ΠΝΠ (ΦΕΚ 41 Α ) σε βάρος των φορέων Γ ενικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζημίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζημίας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα υπερβαίνουν την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου πρώτου της από 20.4.2015 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου.

2. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της από 20.4.2015 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του παρόντος (τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, τα τέλη ύδρευσης, υπηρεσία αρδεύσεως, δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 19 του ΒΔ/τος 24/1958, το τέλος απαλλοτρίωσης όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010, τα έσοδα της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/1968, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές, το κόμιστρο ανταποδοτικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 του άρθρου 83 και το πολιτιστικό τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.


ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Α. Με την προς ψήφιση τροπολογία συμπληρώνεται η από 20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το ν.4323/2015 σχετικά με την υποχρέωση των μνημονευόμενων Φορέων να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα κ.λπ. σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), στα εξής σημεία:

1. Υποχρεούται το Ελληνικό Δημόσιο σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που δύναται να προκύψει σε βάρος των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και OTA α και β’ βαθμού από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζημίας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των εν λόγω κεφαλαίων.

2. Παρέχεται η δυνατότητα και όχι η υποχρέωση μεταφοράς των σχετικών κεφαλαίων των παραπάνω φορέων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα υπερβαίνουν την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ.

3. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων και μεταφοράς των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ τα ποσά που προέρχονται από τα οριζόμενα ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητας και φωτισμού, ύδρευσης, απαλλοτρίωσης κ.λπ.).

Β. Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, από την αποκατάσταση της θετικής ζημιάς που δύναται να προκύψει σε βάρος των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη, από την αποκατάσταση της θετικής ζημιάς που δύναται να προκύψει σε βάρος των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Πηγή: taxheaven.gr


ΕΔΩ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις