6.4 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Ελεγκτικό περί υπηρεσιών ιατρού εργασίας και αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών θεατρολόγου

Πρόσφατα

theatriko-paixnidiΕλεγκτικό Συνέδριο, Κλιμάκιο Τμ.7 – Πράξεις, Πράξη 178/2014 Κλιμ. Τμ. 7 (α) / Πράξη 298/2014 Κλιμ. Τμ. 7 (β)

Περιλήψεις:

(α) Νομίμως ο Δήμος ανέθεσε την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στον ως άνω ιατρό καθόσον, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 4071/2012, παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Παρίσταται αιτιολογημένη η ανάθεση 400 ωρών ετησίως, καθώς υπολογίστηκε, κατά προσέγγιση, ο μέγιστος δυνατός χρόνος απασχόλησης του ιατρού, ενώ, επιπροσθέτως, οι μεν διατάξεις του άρθρ. 21 του ν. 3850/2010 καθορίζουν τις ελάχιστες ώρες απασχόλησης ιατρού εργασίας ανά εργαζόμενο και ειδικότητα, η δε πληρωμή της αμοιβής του ιατρού διενεργείται, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση, αλλά και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα, απολογιστικά, έναντι των ωρών που πράγματι παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει με τον τρόπο αυτό υπέρμετρη δημοσιονομική επιβάρυνση του Δήμου. Νόμιμη δαπάνη.

(β) Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών θεατρολόγου στο πλαίσιο θεατρικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια του δήμου. Η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, δεδομένου ότι αφορά σε παροχή υπηρεσιών θεατρολόγου απολύτως σχετικών και απαραίτητων για την οργάνωση καλλιτεχνικής δράσης (θεατρική αγωγή και οργάνωση μαθητικής θεατρικής παράστασης) που προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα, τόσο των συμμετεχόντων μαθητών, όσο και των κατοίκων του δήμου, προς τους οποίους επίσης απευθύνεται, και ως τέτοια εμπίπτει στις κατά το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αρμοδιότητες του Δήμου στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού. Εξάλλου, η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σε ιδιώτη κρίνεται επιβεβλημένη, διότι η οργάνωση της ως άνω δραστηριότητας απαιτεί, κατ’ αντικειμενική κρίση, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, τις οποίες δεν προκύπτει ότι διέθεταν οι υπηρετούντες στο δήμο υπάλληλοι. Τέλος, η επίμαχη δαπάνη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 243 παρ. 4 του ν. 3463/2006, οι διατιθέμενες στις σχολικές επιτροπές πιστώσεις προορίζονται μόνο για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, την επισκευή, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τους καθώς και  τη στήριξη της εν γένει διοικητικής λειτουργίας αυτών και όχι για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Νόμιμη δαπάνη.

Πηγή: dimosnet.gr


(α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 178/2014

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλο και τα μέλη Γεωργία Παπαναγοπούλου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, τον Εισηγητή Κωνσταντίνο Δήμου (εισηγητή).
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 26 Ιουνίου 2014, με την παρουσία της Γραμματέως Μαρίας Εξαρχουλάκου, υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βαθμό Γ΄ της κατηγορίας ΤΕ.
Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 62, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου αυτού.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Και
έλαβε υπόψη

Την 143/30.5.2014 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε σύμφωνα με τον νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 31/24.4.2014 πράξη της, να θεωρήσει το 62, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ, το οποίο αφορούσε στην καταβολή αμοιβής στο φερόμενο ως δικαιούχο αυτού ιατρό ΧΧΧ, ποσού 8.333,33 ευρώ, για την παροχή, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης, υπηρεσιών ιατρού εργασίας στον ως άνω Δήμο, για το χρονικό διάστημα από 12.7.2013 έως 11.12.2013. Ως αιτιολογία για την άρνησή της, η Επίτροπος προέβαλε ότι: α) η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι τα ως άνω καθήκοντα ανατέθηκαν με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ενώ κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, εφαρμοστέα τυγχάνει εν προκειμένω μόνον η διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου, κατ’ άρθρο 6 του ν. 2527/1997, β) μη νομίμως καθορίστηκε ο χρόνος απασχόλησης του ιατρού σε 400 ώρες ετησίως, καθώς από τα στοιχεία του φακέλου προέκυπτε ότι το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου ανερχόταν κατά τον χρόνο ανάθεσης σε 637 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 358 ήταν διοικητικό προσωπικό και οι 279 εργατοτεχνικό προσωπικό και συνεπώς ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ιατρού δεν μπορούσε να υπερβαίνει, σύμφωνα με τα άρθα 8, 10 και 21 του ν. 3850/2010, τις 310,6 ώρες και γ) η συμφωνηθείσα αμοιβή του ιατρού, η οποία καθορίστηκε στο ανώτατο επιτρεπτό όριο της απευθείας ανάθεσης και της ψηφισθείσας πίστωσης, υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Ο Δήμος ΧΧΧ επανυπέβαλε προς θεώρηση το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα με το 27724/9.5.2014 έγγραφο του Δημάρχου του, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης, και συγκεκριμένα ότι: α) από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 4071/2012 παρέχεται διαζευκτικά στους Ο.Τ.Α. η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων ιατρού εργασίας είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου είτε με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, β) η πρόβλεψη των 400 ωρών παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας παρίστατο  επιβεβλημένη, λόγω των αυξομοιώσεων του αριθμού των εργαζομένων του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους, ενδεικτικά, με τις συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού, τις απολύσεις, καθώς και τις προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια εκ των προτέρων και γ) ο τρόπος καταβολής της αμοιβής διενεργείται βάσει τμηματικής παράδοσης των υπηρεσιών και μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών, με τρόπο που διασφαλίζει τον ακριβή αριθμό ωρών απασχόλησης ανά εργαζόμενο. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης του ως άνω χρηματικού εντάλματος, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 23.5.2014 έκθεσή της, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 του ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ.2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.

ΙΙ. Ο ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85/11.4.2012) ορίζει, στο άρθρο 12 παρ. 10,  ότι: «Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής. (…)». Εξάλλου, ο ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα» στο άρθρο 6, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει ότι: «Για τη σύναψη μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 681 κ.ε., του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του». Περαιτέρω δε ο κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (εφεξής: «Κ.Δ.Κ.») ορίζει στο άρθρο 209 ότι: «1. Οι προμήθειες των Δήμων (…) διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α΄) και των αντίστοιχων του π.δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α΄). 2. Η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. (…)» και στο άρθρο 273 ότι: «1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209 οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του  π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του  π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (…)». Ειδικότερα, στο ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84), στον οποίο κωδικοποιήθηκαν, κατά βάση, οι προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 177) και του π.δ/τος 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (Α΄ 11), ορίζεται στο άρθρο 8 ότι: «1. (…) 2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β` του παρόντος. 3 (…)», στο άρθρο 10 ότι: «Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας, οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες κατατάσσονται σε κατηγορίες, των οποίων οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται με κωδικό αριθμό, με βάση τη στατιστική ταξινόμηση, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, έτους 1980, ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α` (…), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β`.  Στην κατηγορία Β` υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α` και Γ` του παρόντος άρθρου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ` 1. (…) 5. Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (..)» και στο άρθρο 21 ότι: «1. Καθορίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας για κάθε μια από τις κατηγορίες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών του άρθρου 10, σε ώρες ανά εργαζόμενο ως εξής: α) Κατηγορία Α (…), β) Κατηγορία Β Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο: Αριθμός εργαζομένων έως 1000 – Τεχνικός ασφάλειας (…) Ιατρός εργασίας (0,6), γ) Κατηγορία Γ Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο: Αριθμός εργαζομένων – Τεχνικός ασφάλειας (…) Ιατρός εργασίας (0,4).». Με τις τελευταίες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση, μεταξύ άλλων, και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού να απασχολούν, για την ασφάλεια των εργαζομένων τους, τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, οι ώρες απασχόλησης των οποίων καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων στον κάθε Ο.Τ.Α. και την ειδικότητα αυτών. Με τις προπαρατεθείσες δε διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 4071/2012, σύμφωνα και με την οικεία αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της πρόσληψης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας από τους Ο.Τ.Α και της ανάγκης «για τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων» σ’ αυτούς, ενόψει του ότι «βάσει των εργαζομένων που απασχολούνται ανά ΟΤΑ, οι ώρες απασχόλησης που προκύπτουν για τον ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας συνήθως είναι λιγότερες από το πλήρες ωράριο των εργαζομένων στους φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ (40 ώρες)» σε συνδυασμό με «το δραστικό περιορισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα έτη, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας», παρέχεται στους Ο.Τ.Α. η δυνατότητα, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό της ως άνω ειδικότητας, να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η παραπομπή δε από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που αφορούν στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη διαδικασία πρόσληψης τεχνικού ασφαλείας, δεν συνεπάγεται τη δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων της ως άνω ειδικότητας μόνο με σύμβαση έργου ή σε κάθε περίπτωση, κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία, καθώς στην περίπτωση αυτή ο νομοθέτης δεν θα παρείχε τη δυνατότητα ανάθεσης των καθηκόντων αυτών και με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/2997, αλλά ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. διαδικασία (βλ. Πρακτικά 5ης Συν. /12.3.2013 Ι Τμ. Ε.Σ.).

ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 352/4.7.2013 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ και κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. και του π.δ/τος 28/1980, ανατέθηκε απευθείας, κατόπιν της 46055/26.6.2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα προς την 826/2013 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην ειδικό ιατρό εργασίας ΧΧΧ, η παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου και στις 11.7.2013 υπεγράφη η σχετική  σύμβαση παροχής υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, έναντι συμβατικού τιμήματος 50,00 ευρώ ανά ώρα και για 400 ώρες ετησίως. Κατόπιν δε των από 14.10.2013 και 18.12.2013 βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης τμήματος των υπηρεσιών της ως άνω σύμβασης, από 12.7.2013 έως 11.12.2013, και για την καταβολή του αντιστοιχούντος στις πραγματοποιηθείσες ώρες ιατρικής παρακολούθησης του προσωπικού του Δήμου, μέρους της αμοιβής του ως άνω ιατρού, εκδόθηκε, βάσει των 27/14.10.2013 και 34/18.12.2013 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη (ΙΙ) της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως ο Δήμος ΧΧΧ ανέθεσε με την από 11.7.2013 σύμβαση την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στον ως άνω ιατρό καθόσον, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 4071/2012, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε νομικό πρόσωπο με σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ., η δυνατότητα δε αυτή ισχύει εναλλακτικά με αυτήν της ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατ’ άρθρο 6 του ν. 2527/1997. Παρίσταται δε αιτιολογημένη η ανάθεση 400 ωρών ετησίως, καθώς υπολογίστηκε, κατά προσέγγιση, ο μέγιστος δυνατός χρόνος απασχόλησης του ιατρού, ενώ, επιπροσθέτως, οι μεν διατάξεις του άρθρ. 21 του ν. 3850/2010 καθορίζουν τις ελάχιστες ώρες απασχόλησης ιατρού εργασίας ανά εργαζόμενο και ειδικότητα, η δε πληρωμή της αμοιβής του ιατρού διενεργείται, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση, αλλά και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα, απολογιστικά, έναντι των ωρών που πράγματι παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει με τον τρόπο αυτό υπέρμετρη δημοσιονομική επιβάρυνση του Δήμου. Τέλος, αναφορικά με τον προβαλλόμενο λόγο διαφωνίας της Επιτρόπου ότι το ύψος της επίμαχης παροχής  υπερβαίνει το προσήκον και αναγκαίο μέτρο, το Κλιμάκιο κρίνει ότι προβάλλεται αορίστως, καθώς δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για συμβάσεις παρόμοιου ή συναφούς αντικειμένου και δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια οριοθέτησης του προσήκοντος μέτρου, ώστε να τεκμηριώνεται ότι η αμοιβή του ιατρού εργασίας υπερβαίνει το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο (βλ. πράξεις Κλιμ. VII Τμημ. 117,148, 172/2013, 68/2012).  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και αυτό πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 62, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ, ποσού 8.333,33 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.


(β)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 298/2014

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλο και τα μέλη Γεωργία Παπαναγοπούλου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, τον Εισηγητή Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη (εισηγητή).
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 460, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του εν λόγω Δήμου.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
και
Έλαβε υπόψη

Την 349/29.10.2014 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ αρνήθηκε, με τη 19/22.7.2014 πράξη του, να θεωρήσει το 460, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 6.780 ευρώ, το οποίο αφορά στην καταβολή στη φερόμενη ως δικαιούχο ΧΧΧ αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών θεατρολόγου στο πλαίσιο θεατρικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια του δήμου κατά το έτος 2014. Ως αιτιολογία της άρνησής του ο Επίτροπος προέβαλε ότι α) η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών σε θεατρολόγο δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και β) η δαπάνη έπρεπε να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών τους. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 30364/29.7.2014 έγγραφο του Δημάρχου του, επανυπέβαλε το ως άνω χρηματικό ένταλμα για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 8.8.2014 έκθεση διαφωνίας, η οποία παραπέμφθηκε με τα πρακτικά της 21ης Συν/σης της 29.9.2014 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013) και 139 παρ. 1 του π.δ. 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄ 304), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1620) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 62/25.1.2007) και ΦΓ8/22043/4.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1213/11.4.2012) όμοιες.

ΙΙ. Ο ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52) ορίζει στο άρθρο 33 ότι: «1. (…) 2. α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της (…)». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, που αποτυπώνουν προϊσχύουσα γενική αρχή του δημοσιονομικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται από βασικές διατάξεις αυτού (άρθρα 3, 13 και 40 του ν.δ. 496/1974, 1 παρ. 2 εδ. α΄ του π.δ. 465/1975, 1 παρ. 1 του ν.δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 968/1979, και 22, 26, 28 και 79 του ν. 2362/1995), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι Ο.Τ.Α., όπως αυτές ενδεικτικώς περιγράφονται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και οριοθετούνται με το άρθρο 102 του Συντάγματος, δύνανται νομίμως να προβαίνουν στη διάθεση πιστώσεων και την συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου, όμως: α) είναι λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α., συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του, υπό την έννοια ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών του, β) σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών του ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. και γ) ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησης τους (πρβλ. Πράξεις 52/2011, 10, 358/2010 VII Τμήματος).
Περαιτέρω, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), στο μεν άρθρο 75 παρ. 1 ορίζει ότι: «Οι δημοτικές (…) αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) (…) στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. (…) 8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά (…) 21. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές (…)», στο δε άρθρο 158 ότι: «1. (…) 3. Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του (…)». Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών με τις προαναφερόμενες του άρθρου 33 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 4129/2013, συνάγεται ότι δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, να διατίθενται πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος και δεν προβλέπονται, μεν, ειδικώς από διάταξη νόμου, σχετίζονται όμως με την εδαφική περιφέρειά του, συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του και έχουν, ως εκ τούτου, λειτουργικό χαρακτήρα για τον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο, που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, προβάλλει κάθε μορφής τέχνη, συνιστά το ίδιο καλλιτεχνική δράση και αναδεικνύει την πολιτιστική ευαισθησία των τοπικών φορέων, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική συνείδηση και τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Μεταξύ δε των δράσεων αυτών συγκαταλέγεται και η διοργάνωση πολιτιστικών – θεατρικών παραστάσεων με τη συμμετοχή μαθητών (πρβλ. Πράξεις 52/2011, 10, 107/2010 VII Τμήματος).

ΙΙΙ. Στο άρθρο 243 του ως άνω ν. 3463/2006, υπό τον τίτλο «Σχολικές Επιτροπές», ορίζεται ότι: «1. Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Σχολικές Επιτροπές”, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει (…) 4. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η Διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων (…)».

IV. Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη 19/29.1.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ ανατέθηκε, κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, στη ΧΧΧ, θεατρολόγο-ηθοποιό, η παροχή της υπηρεσίας «Θεατρικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2013-2014» στο 1ο δημοτικό σχολείο, το 1ο γυμνάσιο και το 1ο και 3ο λύκειο στην περιφέρεια  του παραπάνω δήμου, έναντι αμοιβής 6.780 ευρώ (με ΦΠΑ), και στις 6.2.2014 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση μεταξύ του δήμου και της παραπάνω αναδόχου, η δαπάνη της οποίας θα καλυπτόταν από εγκεκριμένη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.03 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Σύμφωνα δε με τη 42/2013 σχετική μελέτη που είχε συνταχθεί από το Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του ως άνω δήμου, αντικείμενο της ανατεθείσας υπηρεσίας ήταν η συγκρότηση θεατρικών ομάδων με μέλη μαθητές και μαθήτριες των παραπάνω σχολείων, η παροχή θεατρικής παιδείας και η οργάνωση (προσαρμογή, σκηνοθεσία, επιμέλεια σκηνικών και κοστουμιών) και παρουσίαση μαθητικής θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του ετήσιου μαθητικού φεστιβάλ που απευθύνεται προς τη σχολική κοινότητα και τους δημότες. Για την καταβολή της αμοιβής της ως άνω αναδόχου μετά την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας εκδόθηκε το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, στο οποίο επισυνάπτεται, η από 4.6.2014, βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών και το 2/4.6.2014 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της φερόμενης ως δικαιούχου. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη, δεδομένου ότι αφορά σε παροχή υπηρεσιών θεατρολόγου απολύτως σχετικών και απαραίτητων για την οργάνωση καλλιτεχνικής δράσης (θεατρική αγωγή και οργάνωση μαθητικής θεατρικής παράστασης) που προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα, τόσο των συμμετεχόντων μαθητών, όσο και των κατοίκων του δήμου, προς τους οποίους επίσης απευθύνεται, και ως τέτοια εμπίπτει στις κατά το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αρμοδιότητες του Δήμου στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού. Εξάλλου, η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σε ιδιώτη κρίνεται επιβεβλημένη, διότι η οργάνωση της ως άνω δραστηριότητας απαιτεί, κατ’ αντικειμενική κρίση, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, τις οποίες δεν προκύπτει ότι διέθεταν οι υπηρετούντες στο δήμο υπάλληλοι, αφού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω δήμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την 58098/50865/15.1.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ (ΦΕΚ Β΄ ΧΧΧ), δεν προβλέπονται θέσεις προσωπικού με την ειδικότητα του θεατρολόγου ή άλλη συναφή ειδικότητα. Τέλος, η επίμαχη δαπάνη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 243 παρ. 4 του ν. 3463/2006, οι διατιθέμενες στις σχολικές επιτροπές πιστώσεις προορίζονται μόνο για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, την επισκευή, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τους καθώς και τη στήριξη της εν γένει διοικητικής λειτουργίας αυτών και όχι για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (βλ. Πράξη 421/2006 VII Τμήματος). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 460, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 6.780 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις