xeiristis-mixanimatos

xeiristis-mixanimatosΕλεγκτικό Συνέδριο, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα 1, Πράξη 216/2014 Κλιμ. Τμ. 1

Περίληψη: Mη νόμιμη η απασχόληση του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Α κατά το χρονικό διάστημα από 4.7.2014 έως 31.7.2014, διότι ο φερόμενος ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής είχε προσληφθεί και κατείχε δύο θέσεις στο δημόσιο τομέα κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα (εργαζόταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσέφερε τις ίδιες υπηρεσίες στο Δήμο Β). Μη νόμιμη δαπάνη.

Πηγή: dimosnet.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 216/2014

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, και τα μέλη Αθανάσιο Καρακόιδα, Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, Δήμητρα Δαρέλλη, Εισηγήτρια (εισηγήτρια).

Συνεδρίασε, με την παρουσία και της Γραμματέως του, Ευδοξίας Στυλιανίδου, στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 30 Οκτωβρίου 2014, για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 2909, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του εν λόγω Δήμου.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Έλαβε υπ’ όψιν

Την 214/7.10.2014 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ αρνήθηκε με την 76/18.8.2014 πράξη επιστροφής τη θεώρηση του 2909, οικονομικού έτους 2014, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, που αφορά στην καταβολή ποσού 1.243,08 ευρώ στον ΧΧΧ, ως αποδοχές μηνός Ιουλίου σε εκτέλεση της  από 3.7.2014 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνης διάρκειας). Ως αιτιολογία της άρνησης θεώρησης η Επίτροπος προβάλλει ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος μη νόμιμα κατείχε και προσέφερε υπηρεσίες ως «χειριστής μηχανημάτων έργων» στο Δήμο ΧΧΧ από 4.7.2014 έως 31.7.2014, καθώς κατά το ως άνω χρονικό διάστημα εργαζόταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσέφερε τις ίδιες υπηρεσίες στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ενώ δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη ειδικότητα ούτε στις εξαιρέσεις του άρθρου 16 του ν. 1256/1982. Ο Δήμος ΧΧΧ επανέφερε με το από 18.9.2014 έγγραφό του στην Επίτροπο το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης για τους λόγους που εκτίθενται στο συνημμένο 37438/16.9.2014 έγγραφο απόψεων του ως άνω φερόμενου ως δικαιούχου. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της να το θεωρήσει, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας, νομίμως, με την 66442/29.9.2014 έκθεσή της, απευθύνεται στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ισχύοντος Συντάγματος 1975/1986/2001/2008, προβλέπεται ότι «1. […] 2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 3. […] 8. Νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. […] 9. […]». Περαιτέρω, με το άρθρο 104 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν μπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός και σε δεύτερη θέση […]». Εξ άλλου, στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 65), όπως η παράγραφος 2 αυτού προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1400/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 156), προβλέπονται τα ακόλουθα: «1. Απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα κρατική νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 για την ‘επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις’ και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.» και στο άρθρο 16 παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «5. Στους περιορισμούς των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος δεν περιλαμβάνονται: α) Οι Εφημέριοι εκπαιδευτικοί […] β) Οι Ιερείς εκπαιδευτικοί […] γ) Οι μουσικοί και καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων δ) Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι […] ε) Οι απολυθέντες στη δικτατορία ή εξαναγκασθέντες σε παραίτηση στ) Οι ανάπηροι της πολεμικής και ειρηνικής περιόδου ζ) Οι μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής».
Β. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι ο περιορισμός που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 104 του Συντάγματος και υλοποιεί ο ν. 1256/1982, αποβλέπει στην καταπολέμηση της πολυθεσίας, η οποία αντίκειται στην κοινωνική δικαιοσύνη και το συμφέρον της διοίκησης και αφορά όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στο δημόσιο με σχέση είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου, είτε είναι μόνιμοι, είτε έκτακτοι, είτε καλύπτουν οργανικές θέσεις ειδικού προσωπικού είτε τέτοιες θέσεις πέραν των οργανικών, αφού με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 104 του Συντάγματος γίνεται αναφορά όχι μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά σε όλους τους υπαλλήλους τους οποίους αφορά το προηγούμενο άρθρο, αντιστοίχως δε, στο μέτρο που αναφέρεται στην κατ’ εξαίρεση κατάληψη δεύτερης θέσης, εννοεί όχι μόνο τη δημοσιοϋπαλληλική θέση, αλλά και το διορισμό ή την πρόσληψη σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο υπό οποιαδήποτε σχέση και μορφή, με ρητή πάντως πρόβλεψη ειδικού νόμου (πρβλ. ΕΣ Πρ. Ι Τμ. 275/2010, 179/2008, 105/2003, ΑΠ 1319/2013, 892/1992).

ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο Δήμος ΧΧΧ, ανακοίνωσε στις 6.6.2014 την πρόθεσή του να προσλάβει, μεταξύ άλλων δεκαπέντε (15) εργαζομένους ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Δήμου ΧΧΧ (βλ. ΣΟΧ1/2014 ανακοίνωση). Μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο ΧΧΧ, ο οποίος με την από 3.7.2014 υπεύθυνη δήλωσή του (άρθρου 8 παρ. 4 ν. 1599/1986), δήλωσε στο Δήμο ΧΧΧ ότι απασχολείτο στο Δήμο ΧΧΧ από τις 18.2.2014 ως την ημέρα υποβολής της αιτήσεως πρόσληψης (3.7.2014). Στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων καθώς και κατάταξης προσλαμβανόμενου προσωπικού συμπεριελήφθη και ο ανωτέρω, παρά το κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης, καθόσον δεν ήταν δυνατή η κάλυψη των θέσεων από άλλους υποψηφίους, ελλείψει άλλων αιτήσεων (βλ. παράρτημα ΣΟΧ1/2014 ανακοίνωσης). Δυνάμει της 284415/2488/3.7.2014 απόφασης του Δημάρχου ΧΧΧ προσελήφθη, μεταξύ άλλων, ο ΧΧΧ του ΧΧΧ για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 205 του ν. 3584/2007) με την ειδικότητα Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Ομάδα Β΄, Τάξη Δ΄), ακολούθως, δε, υπεγράφη η από 3.7.2014 σύμβαση εργασίας προσωπικού ορισμένου χρόνου μεταξύ αυτού και του Δήμου ΧΧΧ , της οποίας η διάρκεια ορίστηκε από τις 4.7.2014 έως τις 3.3.2015, οπότε και θα λυθεί αυτοδίκαια. Εξ άλλου, σύμφωνα με την από 1.8.2014 βεβαίωση του Προϊσταμένου Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου ΧΧΧ ο ΧΧΧ εργαζόταν από 20.2.2014 έως και 1.8.2014 στο Δήμο ΧΧΧ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως χειριστής μηχανημάτων έργων, ενώ με την 49847/6.8.2014 αίτησή του προς τον Δήμο ΧΧΧ, ο φερόμενος ως δικαιούχος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ως χειριστή μηχανημάτων έργων. Για την καταβολή δε των αποδοχών του ως άνω υπαλλήλου μηνός Ιουλίου 2014 εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.

IV. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη IIΒ, το Κλιμάκιο κρίνει ότι είναι μη νόμιμη, όπως βασίμως υποστηρίζει η Επίτροπος, η απασχόληση του ΧΧΧ ως χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο ΧΧΧ κατά το χρονικό διάστημα από 4.7.2014 έως 31.7.2014, διότι ο φερόμενος ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής είχε προσληφθεί και κατείχε δύο θέσεις στο δημόσιο τομέα κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ο εν λόγω εργαζόμενος δεν δικαιούται αποδοχών κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και συνεπώς η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 2909, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 1.243,08 ευρώ, του Δήμου ΧΧΧ δεν πρέπει να θεωρηθεί.