3 C
Athens
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023

Εξαίρεση σχολικού φύλακα από τη διαθεσιμότητα

Πρόσφατα

Ελεγκτικό Συνέδριο, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα 1, Πράξη 244/2014 Κλιμ. Τμ. 1

Από την από 7.9.2010 προσωρινή κάρτα αναπηρίας του τέκνου, η οποία συνιστά νόμιμο αποδεικτικό αναπηρίας, ισχύον κατά τον κρίσιμο χρόνο, προκύπτει ότι ο δικαιούχος υπάλληλος έχει τέκνο με αναπηρία 67% και ως εκ τούτου εμπίπτει στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα και συνεπώς νόμιμα είχε μεταταγεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Διοικητικού, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4172/2013. Νόμιμη δαπάνη.

Πηγή: dimosnet.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 244/2014

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, και τα μέλη Λήδα Χαραλαμπίδου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, Δήμητρα Δαρέλλη, Εισηγήτρια (εισηγήτρια).
Συνεδρίασε, στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου 2014, με την παρουσία της Γραμματέα του Ευδοξίας Στυλιανίδου, για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της αναπληρώτριας Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 329Π, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του εν λόγω Δήμου.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Έλαβε υπ’ όψιν

Την 231/27.10.2014 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η αναπληρώτρια Επίτροπος της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 24/3.4.2014 πράξη της, να θεωρήσει το 136Π, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, που αφορά στην καταβολή ποσού 1.530,04 ευρώ  στον ΧΧΧ, ο οποίος, μετά την κατάργηση των θέσεων της ειδικότητας σχολικών φυλάκων, μετατάχθηκε αυτοδικαίως σε συνιστώμενη στον ως άνω Δήμο προσωποπαγή θέση της ειδικότητας Διοικητικού ως αποδοχών του μηνός Μαρτίου 2014. Ως αιτιολογία της άρνησής της, η αναπληρώτρια Επίτροπος προέβαλε ότι μη νομίμως ο ανωτέρω υπάλληλος εξαιρέθηκε αναδρομικά από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 80 του ν. 4172/2013, καθόσον για την εξαίρεση από την αυτοδίκαιη διαθεσιμότητα και την υπαγωγή των υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων στις περιπτώσεις α΄ έως και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4172/2013 απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικώς εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, οι αναφερόμενες προϋποθέσεις να συντρέχουν κατά την 23.7.2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου, ενώ από τη γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής Κ.Ε.Π.Α., την οποία προσκόμισε ο δικαιούχος υπάλληλος σχετικά με την αναπηρία του τέκνου του, που εκδόθηκε την 15.6.2010, με τριετή ισχύ, δεν προκύπτει ότι κατά την 23.7.2013 συνέτρεχε γι’ αυτόν η προϋπόθεση υπαγωγής του στην ως άνω εξαίρεση. Ακολούθως, ο Δήμος ΧΧΧ προέβη σε αντικατάσταση του 136Π, οικονομικού έτους 2014, χρηματικού εντάλματος πληρωμής και εξέδωσε τα: α) 376Θ, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, με το οποίο καταβλήθηκε στο φερόμενο ως δικαιούχο ποσό 2.280,06 ευρώ, που αφορούσε στη μισθοδοσία μηνών Μαρτίου – Απριλίου αυτού, λόγω διαθεσιμότητας (σύμφωνα με την 1092/31.7.2013 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ) και β) 329Π, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 380,01 ευρώ, που αφορά στη διαφορά αποδοχών διαθεσιμότητας και μετάταξης μηνός Μαρτίου και αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 25% των αποδοχών μηνός Μαρτίου 2014, που εντέλλεται λόγω μετάταξης σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού του Δήμου (διαπιστωτική πράξη 115644/7.10.2013 του Δημάρχου ΧΧΧ, Φ.Ε.Κ. ΧΧΧ) και το οποίο υποβλήθηκε για θεώρηση με το 89459/18.9.2014 έγγραφο του ως άνω Δήμου. Η αναπληρώτρια Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της , με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Ο ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167/23.7.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 254), ορίζει στο άρθρο 80 αυτού ότι: «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει. […]. 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει: α) […], β) Τον υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, […]. Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως η΄ […], μετατάσσονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Διοικητικού με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της με την παράγραφο 1 […]» και στο άρθρο 112 αυτού ότι: «Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 72 ή αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού».
Β. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται, πλην άλλων, τα ακόλουθα: Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (23.7.2013) καταργήθηκαν στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι δε υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9.7.2013 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Εξαιρέθηκαν ωστόσο, με την παρ. 2 του άρθρου 80 του προαναφερόμενου νόμου, από την ως άνω διάταξη, μεταξύ άλλων, οι υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος, ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτούς, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, για τους οποίους προβλέφθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 μετατάσσονται αυτοδικαίως σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Διοικητικού με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν στο δήμο, στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της.
Γ. Στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2430/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 156) προβλέπεται ότι «2. Καθιερώνεται η ισόβια ή προσωρινή κάρτα αναπηρίας, ανάλογα με την αναπηρία και το βαθμό αυτής, που χρησιμεύει ως αποδεικτικό της αναπηρίας και η οποία χορηγείται μετά από πιστοποίηση της αναπηρίας από τις επιτροπές της επόμενης παραγράφου […]». Σύμφωνα δε, με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ/τος 210/1998 «Καθορισμός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 169), «Η πιστοποίηση της αναπηρίας του ατόμου και του βαθμού αυτής, εκτός του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Σε κάθε άτομο για το οποίο πιστοποιείται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία ότι έχει αναπηρία 67% και άνω, χορηγείται προσωρινή ή ισόβια Κάρτα Αναπηρίας. […]», ενώ στο άρθρο 2 του ίδιου ως άνω π.δ/τος προβλέπεται ότι: «1. Σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953, συγκροτούνται κάθε έτος […] Τριμελείς Επιτροπές Ιατρών, […] ονομαζόμενες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας. […]. 2. Έργο των ανωτέρω Επιτροπών είναι η επανεξέταση όλων των ατόμων με μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, καθώς και η εξέταση νέων αιτήσεων. […] Σε περίπτωση προσωρινής αναπηρίας θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως της ισχύος. Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται στις οικείες Διευθύνσεις ή Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) που εκδίδουν σχετικές αποφάσεις για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας». Περαιτέρω, στην Π3α/Φ80/ΟΙΚ.907 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Ρύθμιση διαδικασιών χορήγησης κάρτας αναπηρίας (Κ.Α.) στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το Π.Δ. 210/1998, Φ.Ε.Κ. Α΄ 169. Προκαταρκτική εφαρμογή στην Ν.Α. ΧΧΧ» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 284/19.3.2001), προβλέπεται, στο άρθρο 2 παρ. 1 αυτής, ότι «1. Προσωρινή ή Ισόβια Κάρτα Αναπηρίας χορηγείται σε κάθε άτομο που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ν.Α. ΧΧΧ. […]» και, στο άρθρο 3 αυτής, τα ακόλουθα: «1. Προσωρινή ή Ισόβια Κάρτα Αναπηρίας χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Γ4γ/Φ80/οικ.314 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 63) όσον αφορά το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας για μία ή δύο παθήσεις ή βλάβες. 2. Προσωρινή Κάρτα Αναπηρίας (Π.Κ.Α.) λαμβάνουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Κ.Υ.Α. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για χρονική περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης […] και για ανάλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.) (Φ21/2361, Φ.Ε.Κ. Β΄ 819/1993). Α) […] Β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον Κ.Ε.Β.Α. ρητή αναφορά για τη χρονική διάρκεια που υφίσταται η αναπηρία, τότε οι Π.Ε.Π.Α. και οι Δ.Ε.Π.Α. εκτιμούν τη χορήγηση Π.Κ.Α.: α. Ανάλογα με τη χρονική διάρκεια άλλων συναφών παθήσεων ή βλαβών ελαφρύτερης ή βαρύτερης μορφής (ίδιας κατηγορίας) συγκριτικά και β. Ανάλογα με την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψή τους κρίνοντας από την κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα του περιστατικού […]. Στις περιπτώσεις αυτές η διάρκεια της ισχύος της Π.Κ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Η Π.Κ.Α. αναγράφει ρητά την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. […]».
Δ. Επιπροσθέτως, ο ν.  3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115), ορίζει στο άρθρο 6, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 63) ότι: «1. Από 1.1.2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. 2. […] 3. […].  Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών είναι: α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας, β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ, γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία. 4. Οι Υγειονομικές Επιτροπές προσδιορίζουν τα ποσοστά αναπηρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά. […]. 7. Από 1.9.2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους ΦΚΑ, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τις Επιτροπές Απαλλαγών και τις Τριμελείς εξ ιατρών Επιτροπές, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. […].» και στο άρθρο 7, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το  άρθρο 28 παρ.1 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14), ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής […]  προκαθορίζεται με εκατοστιαία αναλογία για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. […]». Με τις διατάξεις αυτές συστήνεται και λειτουργεί από 1.9.2011 Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, (ΚΕ.Π.Α.) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία υγειονομική κρίση στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και των ανασφάλιστων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι από 1.9.2011 οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. είναι αρμόδιες, μεταξύ άλλων, για τη χορήγηση ποσοστών αναπηρίας και  τον χαρακτηρισμό ατόμων ως Α.μ.ε.Α. Οι αποφάσεις ωστόσο χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την ημεροχρονολογία αυτή από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Γενικών Νοσοκομείων, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.9.2011, και μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση, επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (βλ. σχετικά τις Φ80000/οίκ.30002/1896/14.12.2011, Φ80000/οίκ.23067/1307/7.11.2011 εγκυκλίους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πρβλ. ΕΣ Πρ. Κλ. Προλ. Ελ Δαπ. στο VII Τμ. 93/2014, 207/2013, βλ.Κλιμ  Προλ. Ελ. Δαπ. στο I Τμ. 98, 97, 44/2014).

ΙΙΙ. Α. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 1092/31.7.2013 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ ο υπάλληλος του Δήμου ΧΧΧ, ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.7.2013, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4172/2013, λόγω κατάργησης της θέσης του. Με την 87538/29.7.2013 αίτησή του, ο ως άνω υπάλληλος ζήτησε να εξαιρεθεί από το καθεστώς της διαθεσιμότητας κατ’ εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 2 της ως άνω διάταξης, λόγω βαριάς αναπηρίας του τέκνου του. Με την 11564/7.10.2013 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, η οποία εγκρίθηκε με την 18912/98149/16.10.2013 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. ΧΧΧ) διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξη του φερόμενου ως δικαιούχου του εντάλματος, ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με βαθμό Ε΄ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Δήμου, ειδικότητας Διοικητικού, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και με βαθμό Ε΄ από 23.7.2013, διότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις της περίπτωσης ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4172/2013. Στα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο φερόμενος ως δικαιούχος, προκειμένου να υπαχθεί στις προαναφερόμενες εξαιρέσεις, περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, η από 7.9.2010 προσωρινή κάρτα αναπηρίας του τέταρτου τέκνου του ανωτέρω, ΧΧΧ (βλ. σχετ. και 84531/24.7.2013 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ΧΧΧ), με ισχύ μέχρι 6.9.2013, για τη χορήγηση της οποίας ελήφθη υπ’ όψιν η 1083/15.6.2010/8η γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας του Γενικού Νοσοκομείου ΧΧΧ, σύμφωνα με την οποία το ως άνω τέκνο πάσχει από σύνδρομο IVEMARK, μόνιμη ειλεοστομία και από την κατάσταση της υγείας της το ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται σε 67%.
Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη  δαπάνη είναι νόμιμη. Τούτο, δε, διότι από την από 7.9.2010 προσωρινή κάρτα αναπηρίας του ως άνω τέκνου, η οποία συνιστά νόμιμο αποδεικτικό αναπηρίας (βλ. προαναφερθέν άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2430/1996), ισχύον κατά τον κρίσιμο χρόνο (ημερομηνία ισχύος μέχρι 6.9.2013), προκύπτει ότι ο δικαιούχος υπάλληλος έχει τέκνο με αναπηρία 67% και ως εκ τούτου εμπίπτει στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα και συνεπώς νόμιμα είχε μεταταγεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Διοικητικού, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4172/2013. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 329Π, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 380,01 ευρώ, του Δήμου ΧΧΧ πρέπει να θεωρηθεί.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις