37 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Ανάλυση και παραδείγματα για το πώς θα φορολογηθούν οι μισθωτοί με μπλοκάκι

Πρόσφατα

forologiko-aplo-dikaioΤο παρόν άρθρο ενημερώθηκε σε μερικά σημεία του την 19η Φεβρουαρίου 2015, μετά την κοινοποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1047/12.2.2015ρχική ανάρτηση: 20.1.2015 – ημερομηνία ενημέρωσης: 19.2.2015)

Ι. Πρόλογος

Ξετυλίγοντας το κουβάρι των διατάξεων θα αναφερθούμε στο εν λόγω θέμα της φορολόγησης των αμειβόμενων με μπλοκάκι για το φορολογικό έτος 2014 (για εισοδήματα που αφορούν στην περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014). Σχετικά με το ζήτημα του τέλους επιτηδεύματος δεν θα αναφερθούμε εκ νέου, μιας και πριν λίγο καιρό το είχαμε αναλύσει διεξοδικά στο άρθρο μας με τίτλο «Το τέλος επιτηδεύματος του έτους 2014 για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι»» (σ.σ. 19.12.2004). Στο άρθρο αυτό, εκτός των άλλων είχαμε τονίσει ότι και για το έτος 2014 τα μειωμένα ποσά του τέλους επιτηδεύματος πρέπει να εφαρμοστούν και φέτος (2014) γι΄ αυτούς τους φορολογούμενους, παρόλο που ο ν.3986/2011 αναφέρεται σε όσα ίσχυαν με τον ν.2238/1994. Προς επίρρωσιν των ισχυρισμών μας, το υπ. Οικ. με σχετικό δελτίο που κοινοποίησε στις 2.1.2015 αποσαφήνισε ότι, το τέλος επιτηδεύματος για την ανωτέρω κατηγορία φορολογουμένων θα παραμείνει και για το φορολογικό έτος 2014 όπως είχε, ήτοι στα 500,00 ευρώ. Παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα διαβάζουμε άρθρα που αναφέρουν ότι το τέλος επιτηδεύματος για τη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται στα 650,00!

Το θέμα που αναλύεται σήμερα δεν είναι απλό όπως ήταν πέρυσι, αφού οι διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. έφεραν τα πάνω κάτω σε όσα γνωρίζαμε και έχουν δημιουργήσει ερμηνευτικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς δεν επιλύονται όσο καθυστερεί η κοινοποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου. Ας ξεκινήσουμε την προσπάθεια αποκωδικοποίησης των εν λόγω διατάξεων.

ΙΙ. Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε.

 1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν τα ακόλουθα:

«[…] 2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α” έως ε” του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης […]».

Σημείωση: Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1047/12.2.2015 έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

 Ι. Φιλοξενούμενοι: Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ούτως ώστε, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων από τις κείμενες διατάξεις, για να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη και να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, πρέπει η επαγγελματική τους εγκατάσταση να είναι ίδια με την κατοικία τους(τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 χρησιμοποιούσαν ως έδρα την κατοικία τους χωρίς να δηλώσουν την εν λόγω μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν μεταβολή της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι και 20.02.2015 χωρίς την επιβολή κυρώσεων του ν.4174/2013). Η υπαγωγή στην ανωτέρω διάταξη καλύπτει και τις περιπτώσεις φιλοξενουμένων στους οποίους έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.
ΙΙ. Ποιοι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα: Περαιτέρω, και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ” της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.
 ΙΙΙ. Για ποια εισοδήματα θεωρείται ότι συντρέχει η ανωτέρω εργασιακή σχέση, λόγω της φύσης των εργασιών των αντίστοιχων δικαιούχων:

α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,

β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,

γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,

δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),

ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.

 1. Ερμηνεία της περίπτωσης στ”

Για το φορολογικό έτος 2014, προκειμένου το εισόδημα των αμειβόμενων με μπλοκάκι να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στα εισοδήματα του άρθρου 12, πρέπει να πληροί σωρρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία, β) σε περίπτωση που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, γ) να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα, δ) να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα) στην κατοικία τους και ε) να μην αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις περιπτώσεις α” έως ε΄του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.1

Σημείωση: Το εδάφιο που μνημονεύεται στην ανωτέρω περίπτωση ε” «να μην αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις περιπτώσεις α” έως ε΄του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.» είναι πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά ξεχωρίζει τους αμιγώς μισθωτούς από αυτούς που έχουν ταυτόχρονα διπλή ιδιότητα (μισθωτός και αμοιβές από μπλοκάκια). Στην τελευταία περίπτωση, όταν ένας φορολογούμενος είναι μισθωτός αλλά παράλληλα εκδίδει και Τ.Π.Υ. σε διάφορους εργοδότες (ακόμη κι αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. στ”), τότε για τα έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί ως μισθωτός και για έσοδα από μπλοκάκι θα φορολογηθεί ως επιχειρηματίας, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες του (ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές δαπάνες που έχουν αναγραφεί στα βιβλία του). Αυτή είναι η δική μου ερμηνευτική προσέγγιση του εδαφίου αυτού η οποία μάλιστα ενισχύεται και από τη θέση που πήρε του υπ. Οικ. σε σχέση με το επίμαχο αυτό θέμα.

Σ΄αυτό το σημείο θεωρώ απαραίτητο να παραθέσω το δελτίο τύπου του υπ. Οικ. σχετικά με τη φορολόγηση αυτής της κατηγορίας των πολιτών που κοινοποιήθηκε στις 2.1.2015 με θέμα: Σχετικά με δημοσιεύματα για φορολογική επιβάρυνση όσων αμείβονται με «μπλοκάκι»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2015

Δελτίο Τύπου

Σε σχέση με δημοσιεύματα για φορολογική επιβάρυνση όσων αμείβονται με «μπλοκάκι», το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:

1. Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα φυσικά πρόσωπα που αμείβονται αποκλειστικά με «μπλοκάκια» εξακολουθούν να φορολογούνται ως μισθωτοί (με φορολογικό συντελεστή 22% για φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ) και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, ακόμη και αν υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, εφόσον ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες (όπως άλλωστε ακριβώς ίσχυε και για τα εισοδήματα του 2013 με τον προϊσχύσαντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

β. Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία.

2. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που είναι μισθωτοί λόγω ύπαρξης έμμισθης σχέσης εργασίας, αλλά παράλληλα έχουν αμοιβές και με «μπλοκάκι», φορολογούνταν για τα εισοδήματα του 2013 ως μισθωτοί για το σύνολο του εισοδήματός τους. Δεν είχαν έτσι τη δυνατότητα να εκπέσουν τις επιχειρηματικές τους δαπάνες, με αποτέλεσμα η άθροιση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και του συνόλου του εισοδήματος από «μπλοκάκια» να οδηγεί σε φορολογική επιβάρυνση. Όπως είχε επισημανθεί και σε σχετικά δημοσιεύματα στις αρχές του 2014, ο τρόπος αυτός φορολόγησης συνεπαγόταν επιβάρυνση για όσους είχαν και εισοδήματα ως μισθωτοί.

Αντίθετα, με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δίνεται η δυνατότητα και στους φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία και απασχολούνται επιπλέον με «μπλοκάκια» να εκπίπτουν τις επιχειρηματικές τους δαπάνες, όπως και όλοι οι άλλοι που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αποφεύγεται επίσης η ενδεχόμενη υπαγωγή σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, στην οποία θα μπορούσε να οδηγήσει η αθροιστική φορολόγηση του εισοδήματος από «μπλοκάκια» μαζί με εισόδημα από μισθούς.

3. Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκια» υποχρεούνται σε καταβολή μειωμένου τέλους επιτηδεύματος πεντακοσίων ευρώ (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 ν. 3986/2011 που διατηρείται σε ισχύ και με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) και δεν τίθεται κανένα ζήτημα αύξησης του ποσού αυτού για το 2015.

Σημείωση: Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1047/12.2.2015, επιβεβαιωθήκαμε ως προς τους ανωτέρω ισχυρισμούς μας, αφού στην παράγραφο 7 αυτής αναφέρονται τα ακόλουθα:

 Τέλος, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α” έως ε” της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 και παράλληλα αποκτά εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ” της παρ.2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, φορολογείται για το μεν εισόδημα από μισθωτή εργασία των περ.α” έως ε” της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, ενώ για το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας της περ.στ” της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 29 του νόμου αυτού.
 Σχετικά με την παρακράτηση φόρου: Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ. 1047/12.2.2015 έγινε γνωστό ότι, όσον αφορά την υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις περιπτώσεις της περ.στ” της παρ.2 του άρθρου 12 τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1120/25.4.2014.

iii. Μείωση φόρου λόγω αποδείξεων

Σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 ισχύουν τα ακόλουθα:

«[…] 25. Κατά τον υπολογισμό του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 16, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φορολογητέου εισοδήματός του. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων, ο τρόπος επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αποκλειστικά για το φορολογικό έτος 2014[…]».

 1. Φορολογικός συντελεστής κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν τα ακόλουθα:

«[…] 1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
< 50.000 26%
> 50.000 33%
 1. Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
 2. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
 3. Το εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 21 φορολογείται με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%).
 4. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.
  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
 5. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3468/2006 (Α” 8), απαλλάσσονται του φόρου[…]».

ΙΙΙ. Σχετικές διατάξεις για το τέλος επιτηδεύματος (ν. 3986/2011)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα:

«[…] Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012 […]».

Συνεπώς, το τέλος επιτηδεύματος για την ανωτέρω κατηγορία φορολογουμένων ανέρχεται και για το φορολογικό έτος 2014 στα 500,00 ευρώ.  Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το μειωμένο τέλος επιτηδεύματος θα εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει διπλή ιδιότητα (μισθωτός και αμειβόμενος με μπλοκάκι).

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα:

«[…] 3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας […]».

ΙV. Παραδείγματα

Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουμε μία σειρά από παραδείγματα προκειμένου να καλύψουμε τις περισσότερες περιπτώσεις. Μέσα από τα παραδείγματα αυτά θα παρουσιάζονται σε δυο στήλες οι επιβαρύνσεις σε φόρους κ.λπ. τόσο για το χρήση 2013, όσο και για το φορ. έτος 2014 έτσι ώστε να υπάρχει σύγκριση.

Θέλω να τονίσω ότι μέσω των παραδειγμάτων αυτών εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις που στηρίζονται στη δική μου ερμηνευτική προσέγγιση. Σε καμία περίπτωση δεν διεκδικώ το αλάθητο, γι΄αυτό και θα δεχθώ τις όποιες επισημάνσεις ή παρατηρήσεις σας. Επίσης, όσοι μελετήσουν τα παραδείγματα που παραθέτω, ας ελέγξουν τα αριθμητικά δεδομένα διότι πολλές φορές καραδοκεί ο δαίμων του πληκτρολογίου. Να σημειώσω επίσης ότι στα παραδείγματα που ακολουθούν οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (παρ. 2 περ. στ΄του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.).

Ι. Αμειβόμενος αποκλειστικά με μπλοκάκι (έναρξη εργασιών 2008)
Δεδομένα Χρήση 2013 Φορ. έτος 2014
Αμοιβές από παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι 9.000,00 9.000,00
Εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. 2.000,00 2.000,00
Λοιπές δαπάνες βιβλίων 1.500,00 1.500.00
Συνολικό εισόδημα 9.000,00 9.000,00
Δαπάνες που αφαιρούνται 2.000,00 2.000,00
Φορολογητέο εισόδημα 7.000,00 7.000,00
Φόρος 1.540,00 1.540,00
Μείωση φόρου λόγω αποδείξεων 1.540,00 1.540,00
Τελικό ποσό φόρου 0,00 0,00
Τέλος επιτηδεύματος 500,00 500,00
Τελική επιβάρυνση 500,00 500,00

Επεξηγήσεις πίνακα:

 1. Για τη χρήση 2013: Στη χρήση αυτή για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι από τα ακαθάριστα έσοδά τους αφαιρούνταν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές (βλ. παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 σύμφωνα με την οποία ίσχυε το ακόλουθο: «[…] Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: […]». Οι λοιπές δαπάνες των βιβλίων τους δεν εξέπιπταν. Ο φόρος υπολογίστηκε με συντελεστή 22% και στη συνέχεια υπήρξε η μείωση του φόρου λόγω αποδείξεων. Το τέλος επιτηδεύματος ήταν -όπως είναι γνωστό- 500,00 ευρώ.
 2. Για το φορολογικό έτος 2014:Στο έτος αυτό για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 στ” του άρθρου 12 του ν.4172/2013, θα αφαιρεθούν κατά την άποψή μου οι ασφαλιστικές εισφορές, αφού σύμφωνα με την παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι «[…] από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται: δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο, […]». Οι λοιπές δαπάνες δεν εκπίπτουν. Ο φόρος υπολογίστηκε με συντελεστή 22% και στη συνέχεια υπήρξε η μείωση του φόρου λόγω αποδείξεων. Το τέλος επιτηδεύματος είναι -όπως είναι γνωστό- και για το έτος αυτό 500,00 ευρώ.
ΙΙ. Αμειβόμενος αποκλειστικά με μπλοκάκι (έναρξη εργασιών μετά την 1.1.2012)
Δεδομένα Χρήση 2013 Φορ. έτος 2014
Αμοιβές από παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι 9.000,00 9.000,00
Εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. 2.000,00 2.000,00
Λοιπές δαπάνες βιβλίων 1.500,00 1.500.00
Συνολικό εισόδημα 9.000,00 9.000,00
Δαπάνες που αφαιρούνται 2.000,00 2.000,00
Φορολογητέο εισόδημα 7.000,00 7.000,00
Φόρος 1.540,00 1.540,00
Μείωση φόρου λόγω αποδείξεων 1.540,00 1.540,00
Τελικό ποσό φόρου 0,00 0,00
Τέλος επιτηδεύματος 0,00 0,00
Τελική επιβάρυνση 0,00 0,00

Επεξηγήσεις πίνακα:

Οι υπ΄ αριθμ. i και ii επεξηγήσεις του ανωτέρω παραδείγματος ( Ι ) ισχύουν και για το παράδειγμα ( ΙΙ ).

iii. Σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος να σημειώσουμε ότι είναι μηδενικό αφού σύμφωνε με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 ισχύουν τα ακόλουθα: «[…] 3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας […]».

III. Μισθωτός σε εταιρεία και ταυτόχρονα αμειβόμενος με μπλοκάκι στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες (έναρξη εργασιών 2008) – έσοδα από μισθωτές μεγαλύτερα από αυτά με το μπλοκάκι
Δεδομένα Χρήση 2013 Φορ. έτος 2014
Αμοιβές από μισθωτή εργασία (υπάλληλος σε εταιρεία) 23.000,00 23.000,00
Αμοιβές από παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι 9.000,00 9.000,00
Εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. 2.000,00 2.000,00
Λοιπές δαπάνες βιβλίων 2.000,00 2.000.00
Συνολικό εισόδημα 32.000,00 32.000,00
Δαπάνες που αφαιρούνται 2.000,00 4.000,00
Φορολογητέο εισόδημα 30.000,00 28.000,00
Φόρος 7.100,00 6.360,00
Μείωση φόρου λόγω αποδείξεων 1.200,00 1.900,00
Τελικό ποσό φόρου 5.900,00 4.460,00
Εισφορά αλληλεγγύης 600.00 560,00
Τέλος επιτηδεύματος 500,00 500,00
Προκαταβολή φόρου 0,00 715,00
Τελική επιβάρυνση 7.000,00 6.235,00

Επεξηγήσεις πίνακα:

 1. Για τη χρήση 2013: Στη χρήση αυτή για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι από τα ακαθάριστα έσοδά τους αφαιρούνταν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές (βλ. παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 σύμφωνα με την οποία ίσχυε το ακόλουθο: «[…] Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: […]». Οι λοιπές δαπάνες των βιβλίων τους δεν εξέπιπταν. Ο φόρος υπολογίστηκε με συντελεστή 22% και στη συνέχεια υπήρξε η μείωση του φόρου λόγω αποδείξεων. Το τέλος επιτηδεύματος ήταν -όπως είναι γνωστό- 500,00 ευρώ.
 2. Για το φορολογικό έτος 2014: Στο έτος αυτό έχουμε δύο περιπτώσεις:
  α) Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με βάση την κλίμακα των μισθωτών. Έτσι έχουμε 23.000,00 Χ 22% = 5.060,00 ποσό φόρου. Το ποσό φόρου θα μειωθεί λόγω αποδείξεων κατά 1.900,00 (2.100,00 – 200,00), οπότε θα έχουμε φόρο βάσει της κλίμακας του άρθρου 15 που θα ανέρχεται σε 3.160,00 (5.060,00 – 1.900,00).
  β) Το εισόδημα από το μπλοκάκι θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 29 (επιχειρηματική δραστηριότητα), αλλά θα αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες (ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές δαπάνες βιβλίων), ήτοι ποσό 4.000,00 (2.000,00 + 2.000,00). Συνεπώς το εισόδημα που θα φορολογηθεί με την κλίμακα αυτή ανέρχεται στα 5.000,00 (9.000,00 – 4.000,00), οπότε θα έχουμε 5.000,00 Χ 26% =1.300,00 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στα 715,00 (1.300,00 Χ 55%). Σημείωση: Η προκαταβολή υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  γ) Η εισφορά αλληλεγγύης έχει υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.
  δ) Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 500,00 ευρώ.
IV. Μισθωτός σε εταιρεία και ταυτόχρονα αμειβόμενος με μπλοκάκι στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες (έναρξη εργασιών 2008) – Έσοδα από μισθωτές είναι μικρότερα από αυτά με το μπλοκάκι
Δεδομένα Χρήση 2013 Φορ. έτος 2014
Αμοιβές από μισθωτή εργασία (υπάλληλος σε εταιρεία) 7.000,00 7.000,00
Αμοιβές από παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι 25.000,00 25.000,00
Εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. 2.000,00 2.000,00
Λοιπές δαπάνες βιβλίων 2.000,00 2.000.00
Συνολικό εισόδημα 32.000,00 32.000,00
Δαπάνες που αφαιρούνται 2.000,00 4.000,00
Φορολογητέο εισόδημα 30.000,00 28.000,00
Φόρος 7.100,00 7.070,00
Μείωση φόρου λόγω αποδείξεων 1.200,00 1.610,00
Τελικό ποσό φόρου 5.900,00 5.460,00
Εισφορά αλληλεγγύης 600.00 560,00
Τέλος επιτηδεύματος 500,00 500,00
Προκαταβολή φόρου 0,00 3.003,00
Τελική επιβάρυνση 7.000,00 9.523,00

Επεξηγήσεις πίνακα:

 1. Για τη χρήση 2013: Στη χρήση αυτή για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι από τα ακαθάριστα έσοδά τους αφαιρούνταν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές (βλ. παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 σύμφωνα με την οποία ίσχυε το ακόλουθο: «[…] Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: […]». Οι λοιπές δαπάνες των βιβλίων τους δεν εξέπιπταν. Ο φόρος υπολογίστηκε με συντελεστή 22% και στη συνέχεια υπήρξε η μείωση του φόρου λόγω αποδείξεων. Το τέλος επιτηδεύματος ήταν -όπως είναι γνωστό- 500,00 ευρώ.
 2. Για το φορολογικό έτος 2014: Στο έτος αυτό έχουμε δύο περιπτώσεις:
  α) Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με βάση την κλίμακα των μισθωτών. Έτσι έχουμε 7.000,00 Χ 22% = 1.610,00 ποσό φόρου. Το ποσό φόρου θα μειωθεί λόγω αποδείξεων κατά το ίδιο ποσό ήτοι κατά 1.610,00, οπότε δεν θα έχουμε φόρο βάσει της κλίμακας του άρθρου 15.
  β) Το εισόδημα από το μπλοκάκι θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 29 (επιχειρηματική δραστηριότητα), αλλά θα αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες (ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές δαπάνες βιβλίων), ήτοι ποσό 4.000,00 (2.000,00 + 2.000,00). Συνεπώς το εισόδημα που θα φορολογηθεί με την κλίμακα αυτή ανέρχεται στα 21.000,00 (25.000,00 – 4.000,00), οπότε θα έχουμε 21.000,00 Χ 26% =5.460,00 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στα 3.003,00 (5.460,00 Χ 55%). Σημείωση: Η προκαταβολή υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  γ) Η εισφορά αλληλεγγύης έχει υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.
  δ) Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 500,00 ευρώ.
V. Μισθωτός σε εταιρεία και ταυτόχρονα αμειβόμενος με μπλοκάκι στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες (έναρξη εργασιών 2008) – Έσοδα από μισθωτές μικρότερα από αυτά με το μπλοκάκι και συνάμα μεγάλες δαπάνες στα βιβλία
Δεδομένα Χρήση 2013 Φορ. έτος 2014
Αμοιβές από μισθωτή εργασία (υπάλληλος σε εταιρεία) 7.000,00 7.000,00
Αμοιβές από παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι 25.000,00 25.000,00
Εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. 2.000,00 2.000,00
Λοιπές δαπάνες βιβλίων 9.000,00 9.000.00
Συνολικό εισόδημα 32.000,00 32.000,00
Δαπάνες που αφαιρούνται 2.000,00 11.000,00
Φορολογητέο εισόδημα 30.000,00 21.000,00
Φόρος 7.100,00 5.250,00
Μείωση φόρου λόγω αποδείξεων 1.200,00 1.610,00
Τελικό ποσό φόρου 5.900,00 3.640,00
Εισφορά αλληλεγγύης 600.00 420,00
Τέλος επιτηδεύματος 500,00 500,00
Προκαταβολή φόρου 0,00 2.002,00
Τελική επιβάρυνση 7.000,00 6.562,00

Επεξηγήσεις πίνακα:

 1. Για τη χρήση 2013: Στη χρήση αυτή για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι από τα ακαθάριστα έσοδά τους αφαιρούνταν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές (βλ. παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 σύμφωνα με την οποία ίσχυε το ακόλουθο: «[…] Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: […]». Οι λοιπές δαπάνες των βιβλίων τους δεν εξέπιπταν. Ο φόρος υπολογίστηκε με συντελεστή 22% και στη συνέχεια υπήρξε η μείωση του φόρου λόγω αποδείξεων. Το τέλος επιτηδεύματος ήταν -όπως είναι γνωστό- 500,00 ευρώ.
 2. Για το φορολογικό έτος 2014: Στο έτος αυτό έχουμε δύο περιπτώσεις:
  α) Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με βάση την κλίμακα των μισθωτών. Έτσι έχουμε 7.000,00 Χ 22% = 1.610,00 ποσό φόρου. Το ποσό φόρου θα μειωθεί λόγω αποδείξεων κατά το ίδιο ποσό ήτοι κατά 1.610,00, οπότε δεν θα έχουμε φόρο βάσει της κλίμακας του άρθρου 15.
  β) Το εισόδημα από το μπλοκάκι θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 29 (επιχειρηματική δραστηριότητα), αλλά θα αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες (ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές δαπάνες), ήτοι ποσό 11.000,00 (9.000,00 + 2.000,00). Συνεπώς το εισόδημα που θα φορολογηθεί με την κλίμακα αυτή ανέρχεται στα 14.000,00 (25.000,00 – 11.000,00), οπότε θα έχουμε 14.000,00 Χ 26% =3.640,00 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στα 2.002,00 (3.640,00 Χ 55%). Σημείωση: Η προκαταβολή υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  γ) Δεν υπολογίστηκε εισφορά αλληλεγγύης βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (εισόδημα < 12.000,00).
  δ) Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 500,00 ευρώ.
VΙ. Μισθωτός σε εταιρεία και ταυτόχρονα αμειβόμενος με μπλοκάκι στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες (έναρξη εργασιών 2008) – Έσοδα από μισθωτές ίσα με αυτά με το μπλοκάκι
Δεδομένα Χρήση 2013 Φορ. έτος 2014
Αμοιβές από μισθωτή εργασία (υπάλληλος σε εταιρεία) 5.000,00 5.000,00
Αμοιβές από παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι 5.000,00 5.000,00
Εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. 2.000,00 2.000,00
Λοιπές δαπάνες βιβλίων 500,00 500.00
Συνολικό εισόδημα 10.000,00 10.000,00
Δαπάνες που αφαιρούνται 2.000,00 2.500,00
Φορολογητέο εισόδημα 8.000,00 7.500,00
Φόρος 1.760,00 2.410,00
Μείωση φόρου λόγω αποδείξεων 1.760,00 1.760,00
Τελικό ποσό φόρου 0,00 650,00
Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00
Τέλος επιτηδεύματος 500,00 500,00
Προκαταβολή φόρου 0,00 357,50
Τελική επιβάρυνση 500,00 1.507,50

Επεξηγήσεις πίνακα:

 1. Για τη χρήση 2013: Στη χρήση αυτή για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι από τα ακαθάριστα έσοδά τους αφαιρούνταν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές (βλ. παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 σύμφωνα με την οποία ίσχυε το ακόλουθο: «[…] Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: […]». Οι λοιπές δαπάνες των βιβλίων τους δεν εξέπιπταν. Ο φόρος υπολογίστηκε με συντελεστή 22% και στη συνέχεια υπήρξε η μείωση του φόρου λόγω αποδείξεων. Το τέλος επιτηδεύματος ήταν -όπως είναι γνωστό- 500,00 ευρώ.
 2. Για το φορολογικό έτος 2014: Στο έτος αυτό έχουμε δύο περιπτώσεις:
  α) Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με βάση την κλίμακα των μισθωτών. Έτσι έχουμε 5.000,00 Χ 22% = 1.760,00 ποσό φόρου. Το ποσό φόρου θα μειωθεί λόγω αποδείξεων κατά το ίδιο ποσό ήτοι κατά 1.760,00, οπότε δεν θα έχουμε φόρο βάσει της κλίμακας του άρθρου 15.
  β) Το εισόδημα από το μπλοκάκι θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 29 (επιχειρηματική δραστηριότητα), αλλά θα αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες (ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές δαπάνες), ήτοι ποσό 2.500,00 (2.000,00 + 500,00). Συνεπώς το εισόδημα που θα φορολογηθεί με την κλίμακα αυτή ανέρχεται στα 2.500,00 (5.000,00 – 2.500,00), οπότε θα έχουμε 2.500,00 Χ 26% =650,00 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στα 357,50 (650,00 Χ 55%). Σημείωση: Η προκαταβολή υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  γ) Δεν υπολογίστηκε εισφορά αλληλεγγύης βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (εισόδημα < 12.000,00).
  δ) Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 500,00 ευρώ.
VΙΙ. Μισθωτός σε εταιρεία για το πρώτο εξάμηνο του 2014 και στη συνέχεια αμειβόμενος με μπλοκάκι στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες (έναρξη εργασιών 1/7/2014) – Έσοδα από μισθωτές ίσα με αυτά με το μπλοκάκι
Δεδομένα Φορ. έτος 2014
Αμοιβές από μισθωτή εργασία (υπάλληλος σε εταιρεία) 5.000,00
Αμοιβές από παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι 5.000,00
Εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. 2.000,00
Λοιπές δαπάνες βιβλίων 500.00
Συνολικό εισόδημα 10.000,00
Δαπάνες που αφαιρούνται 2.500,00
Φορολογητέο εισόδημα 7.500,00
Φόρος 2.085,00
Μείωση φόρου λόγω αποδείξεων 1.760,00
Τελικό ποσό φόρου 325,00
Εισφορά αλληλεγγύης 0,00
Τέλος επιτηδεύματος 0,00
Προκαταβολή φόρου 178,75
Τελική επιβάρυνση 503,75

Επεξηγήσεις πίνακα:

 1. Για το φορολογικό έτος 2014: Στο έτος αυτό έχουμε δύο περιπτώσεις:
  α) Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με βάση την κλίμακα των μισθωτών. Έτσι έχουμε 5.000,00 Χ 22% = 1.760,00 ποσό φόρου. Το ποσό φόρου θα μειωθεί λόγω αποδείξεων κατά το ίδιο ποσό ήτοι κατά 1.760,00, οπότε δεν θα έχουμε φόρο βάσει της κλίμακας του άρθρου 15.
  β) Το εισόδημα από το μπλοκάκι θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 29 (επιχειρηματική δραστηριότητα), αλλά θα αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες (ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές δαπάνες), ήτοι ποσό 2.500,00 (2.000,00 + 500,00). Συνεπώς το εισόδημα που θα φορολογηθεί με την κλίμακα αυτή ανέρχεται στα 2.500,00 (5.000,00 – 2.500,00). Λόγω όμως της παρ. 2 του άρθρου 29, ο συντελεστής φόρου που θα εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή είναι 13%2, οπότε θα έχουμε 2.500,00 Χ 13% = 325,00 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στα 178,75 (325,00 Χ 55%).

Σημείωση: Η προκαταβολή υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
γ) Δεν υπολογίστηκε εισφορά αλληλεγγύης βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (εισόδημα < 12.000,00).
δ) Δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος λόγω νέας έναρξης.

 1. Επίλογος

Μετά την παράθεση των ανωτέρω βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις με τον νέο νόμο δεν έχουμε επιβαρύνσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ αντίθετα σε άλλες έχουμε και μάλιστα σημαντική. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση για τις φετινές δηλώσεις αφορά σε πρόσωπα με μικρά εισοδήματα από τη διπλή ιδιότητά τους (μισθωτοί και ταυτόχρονα αμειβόμενοι με μπλοκάκι). Βέβαια, όλα τα ανωτέρω καθώς και οι επισημάνσεις των παραδειγμάτων τελούν υπό την αίρεση της ενδεχόμενης διαφορετικής αντιμετώπισης που έχει αποφασίσει το υπ. Οικ. και την οποία προφανώς θα πληροφορηθούμε μέσα από την πολυπόθητη ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 4172/2013.

Το θέμα γενικότερα της φορολόγησης με μπλοκάκι ή όχι μας είχε απασχολήσει και πέρυσι και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές είχε χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ευνοϊκότερη φορολόγηση ή γενικότερα για τη φοροαποφυγή3.

Πολλά από τα προβλήματα του νέου νόμου και ειδικότερα για το θέμα που αναλύθηκε σήμερα δεν θα υπήρχαν, αν είχε καθοριστεί μείωση φόρου αποδείξεων όχι μόνο για τους μισθωτούς αλλά σε όλες τις κατηγορίες των φορολογουμένων, με τις ίδιες φυσικά προϋποθέσεις. Ποτέ δεν κατάλαβα αυτή τη λογική της «τιμωρίας» όλων των επαγγελματιών που ενώ δαπανούν ποσά για καταναλωτικές δαπάνες κ.λπ., εντούτοις δεν μπορούν να μειώσουν το φόρο τους όπως και οι μισθωτοί ή συνταξιούχοι. Θεωρώ αδιανόητο σε μία ευνομούμενη πολιτεία να υπάρχουν τέτοια μέτρα για μια μερίδα φορολογούμενων που ουσιαστικά θεωρούνται εκ προοιμίου φοροφυγάδες από το κράτος και γι΄ αυτό τιμωρούνται με τον τρόπο αυτό. Η φοροδιαφυγή δε λύνεται με τέτοια οριζόντια μέτρα, αλλά μόνο με σωστούς και στοχευμένους ελέγχους. Σε διαφορετική περίπτωση πάντα μαζί με τα ξερά θα καίγονται και τα χλωρά.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN

Αναδημοσίευση από artion.gr


 

[1] Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12, ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:
α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα,
β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου,
γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,
δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,
ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης.

[2] «[…] 2. Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.[…]».

[3] Δεν πρέπει να λησμονούμε και το άρθρο 38 του Κ.Φ.Δ., σύμφωνα με το οποίο εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο, γενικός κανόνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με καταχρηστική χρήση της νομοθεσίας, προκειμένου να μην καταλύεται από τους φορολογούμενους το πνεύμα της φορολογικής νομοθεσίας.

 

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις