Επιθεώρηση Εργασίας: Οδηγία για την εργασία σε συνθήκες θερμικής καταπόνησης

thermiki-kataponisi-ergaz

thermiki-kataponisi-ergazΟδηγία έχει ήδη σταλεί σε εργοδοτικές οργανώσεις και συνδικάτα, για τις συνθήκες θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων από την Επιθεώρηση Εργασίας. Με την οδηγία, ζητεί προληπτικούς ελέγχους και ανακοινώνει και έκδοση νέας εγκυκλίου, καθώς η ισχύουσα είναι του 2013.

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος
Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. Οικ. 10462 / 25-06-2013 Εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΔΑ: ΒΕΖ8Λ-ΑΗΣ)

Για τις περιόδους του θέρους κατά τις οποίες επικρατούν δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες -υψηλές θερμοκρασίες αέρα σε συνδυασμό με άπνοια ή υψηλή σχετική υγρασία- με αποτέλεσμα να προκαλείται θερμική καταπόνηση σε πολλές ομάδες εργαζομένων λόγω της συνέργειας του εξωτερικού περιβαλλοντικού παράγοντα και του μικροκλίματος του χώρου εργασίας, θα ακολουθούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες της ως άνω εγκυκλίου του 2013, με την οποία:

• Καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ όπως επικεντρωθούν σε προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής μέτρων με στόχο τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, προπάντων εκείνων που είναι εκτεθειμένοι σε δυσμενές θερμοκρασιακά περιβάλλον λόγω της φύσης της ασκούμενης δραστηριότητας (π.χ. σε οικοδομές-τεχνικά έργα, χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία). 

• Επισημαίνονται οι βάσει της κειμένης νομοθεσίας υποχρεώσεις των εργοδοτών, αναφορικά με το σχεδιασμό και τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για την οργάνωση υποδομής παροχής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

• Προτείνονται τεχνικά μέτρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων εργασίας, καθώς και οργανωτικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε θερμικά επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου αυτά τα μέτρα να καθορίζονται σε ορθή βάση, θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις των βασικών παραμέτρων του τοπικού μικροκλίματος και συνεκτίμησή τους με τις παραμέτρους τις σχετικές με τη φύση της εργασίας και τον ίδιο τον εργαζόμενο, στο πλαίσιο εφαρμογής μιας έγκυρης μεθόδου παρακολούθησης της θερμικής καταπόνησης. 

• Αποτυπώνονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων εξαιτίας της θερμικής καταπόνησης, καθώς και οι κατηγορίες εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στις σχετικές καταγγελίες εργαζομένων ή συλλογικών τους φορέων, καθώς και ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών παραβάσεων ή μη συμμόρφωσης των εργοδοτών προς γενόμενες υποδείξεις πρέπει να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επιπλέον, ειδικά για τις περιπτώσεις ερωτημάτων ή καταγγελιών που αφορούν στην εφαρμογή σχετικών με την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διατάξεων που περιέχονται ή περιέχονταν σε συλλογικές, επιχειρησιακές ή άλλες συμβάσεις, ιδίως σε οικοδομικά έργα και  ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, καλείστε να ζητάτε τη συνδρομή των αρμοδίων Διευθύνσεων ή Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

Με το πέρας της θερινής περιόδου θα πρέπει να αποστείλετε στη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης στοιχεία σχετικά με την ελεγκτική δράση των υπηρεσιών σας και τις επιβληθείσες κυρώσεις, με βάση πίνακα που θα σας αποσταλεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι αναμένεται και η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το τρέχον έτος, την οποία και θα σας αποστείλουμε προς ενημέρωσή σας.