21.9 C
Athens
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

To ΦΕΚ του Ν. 4257/2014 για μετατάξεις, μετακινήσεις, διορισμό προσωπικού στους ΟΤΑ

Πρόσφατα

Ο νόμος 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014).

 

Απόσπασμα του νόμου (η ανάλυση από το dimosnet.gr)

ΙI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. Θέματα προσωπικού
1. Διορισμός υπηρετούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε άλλη θέση Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 11)
Αντικαθίσταται η παρ. 34 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 και η διάταξη επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. οι οποίοι πλέον, µπορούν να διοριστούν, εφόσον επιλεγούν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέση του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισµός τους εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης µε το διορισµό παραίτησής τους από τη θέση που κατέχουν.

2. Υπό πρόσληψη δημοτικοί αστυνόμοι (άρθρο 70)
Με την εν λόγω διάταξη διεκπεραιώνονται εκκρεμότητες υποψηφίων για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας, οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν ως προς την αναμόρφωση των τελικών πινάκων επιτυχόντων στους Δήμους. Όμως μετά την κατάργηση της υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, για λόγους ίσης μεταχείρισης και εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς τη Διοίκηση απαιτείται να υπάρξει ειδική ρύθμιση για αυτή την κατηγορία των δικαστικώς δικαιωθέντων υποψηφίων. Έτσι, ρυθμίζεται ότι εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/2006, διορίζονται στους οικείους Δήµους και τίθενται σε διαθεσιµότητα από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.

3. Κανονική άδεια προσωπικού ΙΔΟΧ με διακοπές εργασίας (άρθρο 27)
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε διακοπές εργασίας µπορεί να λάβει κανονική άδεια µε αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι (άρθρο 55 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ), στο οποίο εφαρµόζεται η εργατική νοµοθεσία (αρ.177 του ΚΚΔΚΥ), µε αποτέλεσµα το προσωπικό αυτό των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών να δικαιούται, πέραν των διαστηµάτων που είναι κλειστοί οι σταθµοί βάσει του κανονισµού λειτουργίας τους, επιπλέον δύο (2) ηµέρες ανά µήνα απασχόλησης.
Το καθεστώς αυτό των αδειών προκαλεί προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία των σταθµών, ενώ εγείρει και θέµα άνισης µεταχείρισης εργαζοµένων, υπό παρόµοιες συνθήκες εργασίας, ιδίως µετά την επέκταση της χρονικής διάρκειας των συµβάσεων ΙΔΟΧ στους έντεκα µήνες για την κάλυψη της σχολικής περιόδου (άρθρο 9 του ν. 3812/2009) αλλά και την κάλυψη των αναγκών του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» του ΕΣΠΑ µε συµβάσεις δωδεκάµηνης διάρκειας.
Για την επίλυση του θέµατος, συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 3584/2007 και εναρµονίζεται το καθεστώς κανονικής άδειας του προσωπικού ΙΔΟΧ µε το αντίστοιχο του µονίµου και µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού των Ο.Τ.Α..

4. Υπηρεσιακά/ Πειθαρχικά Συμβούλια βοηθητικού προσωπικού ΙΔΑΧ (άρθρο 12)
Καταργείται η παρ.4 του άρθρου 230 του Ν. 3584/07 στην οποία προβλεπόταν ότι ειδικά για το βοηθητικό προσωπικό ΙΔΑΧ, χρέη Υπηρεσιακών -Πειθαρχικών Συμβουλίων ασκούν οι οικείες εκτελεστικές επιτροπές και, εάν αυτές δεν υπάρχουν, οι οικείες οικονοµικές επιτροπές.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 230 το βοηθητικό προσωπικό ΙΔΑΧ των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού περιέρχεται στην αρµοδιότητα των υπηρεσιακών συµβουλίων, όπως και το λοιπό τακτικό προσωπικό.

5. Συνυπολογισμός προϋπηρεσίας μεταφερόμενου προσωπικού από Δηµοτικές Επιχειρήσεις Δήµων σε Δήµους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για την καταβολή αποζημίωσης (άρθρο 29)
Για το προσωπικό που µεταφέρθηκε από Δηµοτικές Επιχειρήσεις Δήµων σε Δήµους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, µε ειδικές διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ρητά ότι το προσωπικό αυτό µεταφέρεται στους νέους φορείς λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται και για την καταβολή της αποζηµίωσης του άρθρου 204 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση µε το άρθρο 204 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει, υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. που απολύονται από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης ή καταγγελίας της σχέσης εργασίας, δικαιούνται αποζηµίωση η οποία καθορίζεται βάσει των ετών συνεχούς υπηρεσίας τους. Ως γνωστό, πολλοί υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., µεταφέρθηκαν σε Ο.Τ.Α. (σε δήµους και σε νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου) µε τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (όπως αυτός κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006), όπως ισχύει, αλλά και µε τις σχετικές διατάξεις του Προγράµµατος «Καλλικράτης», διατάξεις οι οποίες θεωρούνται «ειδικές» και προβλέπουν ότι το προσωπικό µεταφέρεται στους νέους φορείς, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους.
Επειδή το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την υπ’ αριθµ. 177/2012 Πράξη του (συνεδρίαση 11η 22.5.2012) απέρριψε αίτηµα υπαλλήλου, ο οποίος µεταφέρθηκε από επιχείρηση σε δήµο, να λάβει αποζηµίωση υπολογίζοντας στο ποσό και τα έτη υπηρεσίας που είχε διανύσει ο υπάλληλος στην δηµοτική επιχείρηση, θεωρώντας ότι η αναγνώριση αυτή αφορά µόνο τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και όχι εν γένει την υπηρεσιακή τους κατάσταση, το Υπουργείο προέβη σε νοµοθετική ρύθµιση προκειµένου να επιλυθεί το ζήτηµα αυτό.
Επισηµαίνεται ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει διατυπώσει την άποψη ότι ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρθηκε από Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α., µε ειδικές διατάξεις, και διανύθηκε στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών, εφόσον αναγνωρίζεται µέσω των ειδικών διατάξεων ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, λαµβάνεται υπόψη και για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του άρθρου 204 του ν. 3584/2007.

6. Προστασία αποδοχών υπαλλήλων από κατασχέσεις (άρθρο 49)
Με την εν λόγω διάταξη απαγορεύεται να υποθηκευτούν ή ενεχυριαστούν ή κατασχεθούν οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές που κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό, που τηρείται από τους υπόχρεους Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στο προσωπικό τους µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής. Στον ανωτέρω λογαριασµό, δύναται να κατατίθεται από τους υπόχρεους φορείς το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, αµοιβών, αποζηµιώσεων και απολαβών του προσωπικού τους, το οποίο καλύπτει διάστηµα έως δύο µηνών.

7. Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και συμβασιούχων έργου σε ΝΠΙΔ των Ο.Τ.Α. (άρθρο 10)
Αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την αντικατάσταση της υφιστάµενης διάταξης του άρθρου 12 παρ.14 του ν. 4071/2012 παρέχεται η δυνατότητα και σε λοιπούς φορείς της αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της Αυτοδιοίκησης) να προσλαµβάνουν προσωπικό ορισµένου χρόνου και συµβασιούχους έργου, των οποίων οι αποδοχές δεν επιφέρουν δηµοσιονοµική επιβάρυνση, κατά παρέκκλιση των κοινών διατάξεων περί έγκρισης των συµβάσεων και του ποσοστιαίου περιορισµού τους κατ’ έτος. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 12 παρ.14 κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς πολλά Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. δραστηριοποιούνται στους ίδιους τοµείς µε τους Ο.Τ.Α. (π.χ. Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης αντί για υπηρεσίες ύδρευσης δήµων, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων υπό τη µορφή ανωνύµων εταιρειών αντί Συνδέσµων, δηµοτικά ωδεία υπό τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.) και ως εκ τούτου τα αιτήµατά τους για την πρόσληψη προσωπικού θα πρέπει να αντιµετωπίζονται στο ίδιο πλαίσιο. Επίσης µε την παρούσα διάταξη διασαφηνίζεται ότι τα αιτήµατα αυτά υπόκεινται σε διακριτή διαδικασία έγκρισης και δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

8. Κατάργηση σχολών δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 71)
Με την εν λόγω διάταξη καταργούνται οι σχολές δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίζεται η τύχη του προσωπικού τους.

Β. Μετακινήσεις προσωπικού
1. Απόσπαση υπαλλήλου Δήμου ή ΝΠΔΔ σε άλλο Δήμο ή ΝΠΔΔ (άρθρο 14)
Αντικαθίσταται η παρ.3 του άρθρου 73 του Ν.3584/07 και απαλείφεται ο περιορισµός της δυνατότητας απόσπασης υπαλλήλου δήµου ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού προς άλλο Δήµο ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού µόνο για λόγους συνυπηρέτησης µε σύζυγο δηµόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, ενώ παράλληλα αυξάνεται το χρονικό διάστηµα της απόσπασης από το ένα (1) στα δύο (2) έτη, µε δυνατότητας παράτασης για ένα (1) ακόµη.

2. Μετακίνηση υπαλλήλων από δήµο σε νοµικά πρόσωπα ή ιδρύµατα του ιδίου δήµου, ή σε σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο δήµος, και αντίστροφα (άρθρο 15)
Δίνεται η δυνατότητα στο δήµαρχο να µετακινεί το προσωπικό του δήµου αλλά και των δηµοτικών ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δήµου, συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσµων που συµµετέχει ο δήµος, καθώς και των δηµοτικών επιχειρήσεων και να το διαθέτει για την κάλυψη άµεσων υπηρεσιακών αναγκών των φορέων αυτών, αξιοποιώντας την εµπειρία του στα θέµατα των Ο.Τ.Α., σε όποια υπηρεσία κρίνεται αναγκαίο. Η µετακίνηση του υπαλλήλου µπορεί να διαρκεί έως δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη, µε διατήρηση της σχέσης εργασίας του µετακινούµενου υπαλλήλου και του υπηρεσιακού, συνταξιοδοτικού, ασφαλιστικού και µισθολογικού καθεστώτος του, ανεξαρτήτως φορέα µετακίνησης. Οι σχετικές αποφάσεις των δηµάρχων υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας των κείµενων διατάξεων περί εποπτείας των δηµοτικών οργάνων.

3. Απόσπαση υπαλλήλων υπουργείων, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. β’ βαθμού σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (παρ.1 άρθρο 28)
Συμπληρώνεται η παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 (Α΄143) παρέχοντας τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου υπηρεσιών υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, για χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών, ύστερα από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, µε δικαίωµα παράτασης για ένα (1) ακόµη κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου.

To ΦΕΚ 93Α/14-4-2014.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις