İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

27.2 C
Athens
Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

ΜΕ­ΣΑ για μια συν­δι­κα­λι­στι­κή α­να­τρο­πή

Πρόσφατα

Μί­λουν για το Μέ­τω­πο Εργα­ζο­μέ­νων για τη Συν­δι­κα­λι­στι­κή Αντε­πί­θε­ση οι: Γιώρ­γος Γα­βρί­λης, Λία Φρά­γκου και Γιώρ­γος Χα­ρί­σης.

Στη σύγ­χρο­νη ι­στο­ρία του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος αρ­κε­τές φο­ρές ε­πι­χει­ρή­θη­καν προ­σπά­θειες α­να­μόρ­φω­σης και α­πε­γκλω­βι­σμού του α­πό τις κα­τε­στη­μέ­νες νοο­τρο­πίες και συμ­φέ­ρο­ντα που α­πο­μά­κρυ­ναν τα συν­δι­κά­τα α­πό την κοι­νω­νία τις τε­λευ­ταίες δε­κα­ε­τίες. Ωστό­σο, εκ του α­πο­τε­λέ­σμα­τος κα­μιά δεν καρ­πο­φό­ρη­σε. Το συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα ε­ξα­κο­λού­θη­σε -και συ­νε­χί­ζει- να πα­ρα­μέ­νει «ά­βα­το» για έ­ναν πο­λύ με­γά­λο α­ριθ­μό ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Την α­να­τρο­πή στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα, τον πο­λυ­πό­θη­το α­πε­γκλω­βι­σμό του α­πό τις κα­τε­στη­μέ­νες νοο­τρο­πίες που το α­πο­μά­κρυ­ναν α­πό την κοι­νω­νία, φι­λο­δο­ξούν να φέ­ρουν μέ­σα α­πό έ­να ι­σχυ­ρό σοκ α­να­σύ­ντα­ξης υ­γιών δυ­νά­μεων -ε­ντός και ε­κτός των θε­σμο­θε­τη­μέ­νων ο­ρίω­ν- οι πρώ­τοι 81 που εί­ναι… «Μ.Ε.Σ.Α.» σε μια νέα συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια η ο­ποία πρό­κει­ται να λά­βει ε­πί­ση­μη μορ­φή το ε­πό­με­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, 15 και 16 Μαρ­τίου, (στο σι­νέ «Κε­ρα­μει­κός», στην Αθή­να).

Όπως α­νέ­φε­ραν στα μέ­σα της ε­βδο­μά­δας οι άν­θρω­ποι που μπαί­νουν μπρο­στά σε αυ­τό το εγ­χεί­ρη­μα, το Μέ­τω­πο Εργα­ζο­μέ­νων για τη Συν­δι­κα­λι­στι­κή Αντε­πί­θε­ση (ΜΕ­ΣΑ) α­πο­τε­λεί μια πρω­το­βου­λία συ­να­γω­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών α­πό δια­φο­ρε­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις, με δια­φο­ρε­τι­κές δια­δρο­μές και προέ­λευ­ση, οι ο­ποίοι, ό­μως, δο­κί­μα­σαν τις α­ντι­στά­σεις τους και τη στρά­τευ­ση τους με ρι­ζο­σπα­στι­σμό και τα­ξι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, χω­ρίς ι­διο­τέ­λεια, στο στό­χο της α­να­τρο­πής των πο­λι­τι­κών λι­τό­τη­τας τα τε­λευ­ταία πέ­τρι­να χρό­νια της μνη­μο­νια­κής λε­η­λα­σίας.

Τα πα­ρά­σι­τα αλ­λά και το γό­νι­μο έ­δα­φος

Φυ­σι­κά, το με­γά­λο στοί­χη­μα για αυ­τή τη νέα φι­λό­δο­ξη προ­σπά­θεια εί­ναι κα­τά πό­σο θα κα­τα­φέ­ρει να ξε­πε­ρά­σει τον «κα­κό ε­αυ­τό» του συν­δι­κα­λι­σμού, ό­πως αυ­τός ο­ριο­θε­τή­θη­κε την τε­λευ­ταία τρια­κο­ντα­ε­τία μέ­σα α­πό κομ­μα­τι­κούς διεμ­βο­λι­σμούς και πα­ρεμ­βά­σεις που κα­τέ­στη­σαν τους θε­σμο­θε­τη­μέ­νους φο­ρείς σε «κλει­στά λό­μπι». Το θε­τι­κό εί­ναι ό­τι οι πρώ­τοι 81 που εί­ναι ΜΕ­ΣΑ σε αυ­τή την προ­σπά­θεια έ­χουν ε­πί­γνω­ση των προ­βλη­μά­των τα ο­ποία κα­λού­νται να α­ντι­με­τω­πί­σουν για να φτά­σουν στον ε­πι­θυ­μη­τό στό­χο.
 

«Το ξέ­σπα­σμα της κρί­σης βρή­κε τα συν­δι­κά­τα να ε­γκλω­βί­ζο­νται α­νά­με­σα στις συ­μπλη­γά­δες των μνη­μο­νίων α­πό τη μια και των χρό­νιων πα­θο­γε­νειών τους α­πό την άλ­λη» α­νέ­φε­ραν χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κα­τά την πρό­σφα­τη συ­νέ­ντευ­ξη Τύ­που οι εκ­πρό­σω­ποι της πρω­το­βου­λίας για τη δη­μιουρ­γία του νέ­ου, ευ­ρύ συν­δι­κα­λι­στι­κού φο­ρέα ε­πι­ση­μαί­νο­ντας ό­τι «το συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα βρί­σκε­ται σε κρί­ση δια­πραγ­μα­τευ­τι­κής και πο­λι­τι­κής ι­κα­νό­τη­τας, κύ­ρους και ε­μπι­στο­σύ­νης». Με­τα­ξύ άλ­λων, συ­νό­ψι­σαν ο­ρι­σμέ­να α­πό τα αρ­νη­τι­κά του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος μέ­χρι σή­με­ρα στα ε­ξής:
 

-Τα συν­δι­κά­τα έ­χουν δυ­σκο­λίες να κι­νη­το­ποιούν τα μέ­λη τους, τους ερ­γα­ζό­με­νους ευ­ρύ­τε­ρα.

-Πα­ρου­σιά­ζουν χα­μη­λή συν­δι­κα­λι­στι­κή πυ­κνό­τη­τα, με ι­διαί­τε­ρα με­γά­λο πρό­βλη­μα στον ι­διω­τι­κό το­μέα.

-Εί­ναι α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κά στη διεκ­δί­κη­ση των αι­τη­μά­των τους, στην α­ντι­με­τώ­πι­ση κα­θη­με­ρι­νών προ­βλη­μά­των.

-Εχουν α­δυ­να­μίες να κα­θο­ρί­σουν την ατ­ζέ­ντα των αι­τη­μά­των και να συγ­χρο­νι­στούν με τις ση­με­ρι­νές α­νά­γκες των μι­σθω­τών και εί­ναι

-Αδύ­να­μα να α­ντι­στα­θούν στην προ­σπά­θεια θε­σμι­κής τους α­πο­νο­μι­μο­ποίη­σης.

Σύμ­φω­να με τους εκ­προ­σώ­πους της πρω­το­βου­λίας του ΜΕ­ΣΑ, ση­μα­ντι­κό στοι­χείο στην προ­σπά­θεια α­να­συ­γκρό­τη­σης του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος α­πο­τε­λεί το γε­γο­νός ό­τι τα συν­δι­κά­τα, πα­ρά τα προ­βλή­μα­τα και την κρί­ση τους, πα­ρέ­μει­ναν «δυ­να­τοί παί­χτες» και συ­νέ­βα­λαν με κα­θο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στις κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις στη χώ­ρα μας.

Σε αρ­κε­τές πε­ρι­πτώ­σεις κα­τά­φε­ραν και κι­νη­το­ποίη­σαν μα­ζι­κά τους ερ­γα­ζό­με­νους, δη­μιούρ­γη­σαν τις με­γά­λες α­περ­για­κές κι­νη­το­ποιή­σεις και δια­δη­λώ­σεις και, εν τέ­λει, ή­ταν αυ­τά που κα­τά δια­στή­μα­τα κα­τά­φε­ραν να α­πει­λή­σουν το μνη­μο­νια­κό κα­θε­στώς.

Νά­σος Χατ­ζη­τσά­κος

«Πρόκληση να φέρουμε νέο «αίμα»»

Γιώργος Γαβρίλης,
αντιπρόεδρος ΙΝΕ – ΓΣΕΕ

Η πρόκληση για όλους όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια είναι μεγάλη. Η κυριότερη αφορά στο εξής ζητούμενο: να φέρουμε στο συνδικαλιστικό κίνημα νέο «αίμα» και να ξεπεράσουμε κατεστημένες νοοτροπίες. Για αυτό και στην προσπάθεια συμμετέχουμε άνθρωποι από το χώρο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και όχι μόνο. Στην πρωτοβουλία είναι εξωκοινοβουλευτικοί, ανένταχτοι και άτομα από τον κεντροαριστερό χώρο που εξαρχής δήλωσαν την αντίθεση τους με το μνημόνιο.

Το συνδικαλιστικό κίνημα χρειάζεται επειγόντως ένα συνεκτικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Απαιτείται ένα ισχυρό σοκ ανασύνταξης. Η συγκρότηση της νέας συλλογικότητας είναι ένας κρίσιμος μεν, ενδιάμεσος δε, κόμβος στην προσπάθεια αυτή, είναι η αρχή του δρόμου που έχουμε να διανύσουμε.

Πραγματική αφετηρία αυτής της προσπάθειας είναι οι κοινοί αγώνες του λαού. Η ιδέα για τη συγκρότηση της νέας παράταξης, διαμορφώθηκε μέσα στους σκληρούς και δύσκολους κοινωνικούς αγώνες των πέτρινων μνημονιακών χρόνων. Επιθυμούμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα αυτόνομο, με βαθιά ταξική συνείδηση. Θέλουμε συνδικάτα μαζικά, κοινωνικά γειωμένα που θα ασχολούνται με το σύνολο των συμφερόντων και των αναγκών της εργατικής τάξης. Συνδικάτα μπολιασμένα με το όραμα και τη φρεσκάδα των νέων ανθρωπων, ικανά να αξιοποιούν την πείρα των παλαιότερων εργαζομένων.

«Τα συνδικάτα ισχυρός πόλος διεκδίκησης»

 Λία Φράγκου,οργανωτική γραμματέας Εργατικού Κέντρου Πειραιά

Η πρωτοβουλία για νέα συνδικαλιστική παράταξη στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας, δεν είναι κίνηση της στιγμής, είναι μια προσπάθεια, μια καταστάλαξη προβληματισμών και αγωνίας για το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας.

Ο χρόνος έχει αντιστραφεί και βρισκόμαστε ξανά στην εποχή του εργασιακού και κοινωνικού μεσαίωνα, η βαρβαρότητα του καπιταλισμού γκρεμίζει τα πάντα και χρειαζόμαστε επειγόντως συλλογικά εργαλεία που θα οργανώσουν τις αντιστάσεις όσων πλήττονται από τις μνημονιακές πολιτικές. Τα συνδικάτα μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, είναι οι φορείς των εργαζομένων που κυρίως πλήττονται από τη βαρβαρότητα αυτή, είναι οι οργανώσεις που έχουν εμπειρία συλλογικών αντιστάσεων και κατακτήσεων, χρειάζεται όμως να ανακτήσουν την χαμένη τους αξιοπιστία, να ξαναγίνουν ο φάρος καταφυγής των εργαζομένων. Αυτή την ανάγκη θέλει να υπηρετήσει η πρωτοβουλία μας, να ξαναγίνουν δηλαδή τα συνδικάτα ισχυρός πόλος διεκδίκησης και βασική δύναμη μέσα σε ένα μαζικό λαϊκό ρεύμα ανατροπής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών

«Είμαστε έτοιμοι για τις μεγάλες αλλαγές»

Γιώργος Χαρίσης, οργανωτικός γραμματέας Αυτόνομης Παρέμβασης

Η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση του ΜΕΣΑ επιδιώκει και αποτελεί την απάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος (σ.κ.) απέναντι στην απάθεια και την απαξίωση των συνδικάτων που έγινε με ευθύνη των πλειοψηφιών τους, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, και που είχαν ως αποτέλεσμα το νεο-μεσαίωνα στις εργασιακές σχέσεις που έφεραν οι δανειστές και το Κεφάλαιο, με την πλήρη και αγαστή συνεργασία των κυβερνώντων.

Είναι η απάντηση απέναντι στην κρίση και στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας που έφερε η μνημονιακή επιδρομή, είναι ένα μεγάλο και ισχυρό ρεύμα αλλαγών μέσα στα συνδικάτα, ένα ισχυρό σοκ ανασύνταξης, ένα μεγάλο κύμα ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος, που θα τα φέρει στο προσκήνιο των αγώνων και πάλι τους εργαζομένους για τη μεγάλη λαϊκή και εργατική αντεπίθεση εναντίον του κεφαλαίου και όλων όσοι το υπηρετούν. Φιλοδοξεί να «φωτίσει» και πάλι τις αξίες του εργατικού κινήματος και στοχεύει στη συνεργασία όλων των ταξικών δυνάμεων.

Είναι μια συλλογικότητα απέναντι στον κυβερνητικό και στον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Θέλει να καταστήσει το σ.κ. βασικό πυλώνα στη ραχοκοκαλιά ενός μεγάλου, ριζοσπαστικού λαϊκού κινήματος, στη μάχη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και στην οικοδόμηση μιας νέας κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, με τις ανάγκες της εργατικής τάξης στο επίκεντρο.

Φιλοδοξούμε το ΜΕΣΑ να αποτελέσει τη θρυαλλίδα των μεγάλων αλλαγών και ανατροπών στο σ.κ που θα φέρει τα πάνω κάτω και τους εργαζόμενους στο προσκήνιο.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΕΠΟΧΗ 9/3/2014

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις