Ένα ακόμα χτύπημα προσπαθεί να δώσει η μνημονιακή κυβέρνηση στους δικαστικούς αγώνες των συμβασιούχων του Δημοσίου να παραμείνουν στις θέσεις τους με δικαστικές αποφάσεις. Το υπουργείο Εσωτερικών, με την με αριθ. Πρωτ.: οικ. 129/31-12-2013 εγκύκλιό του, απειλεί με παραπομπή στον εισαγγελέα για διερεύνηση διάπραξης ποινικού αδικήματος τους δημάρχους, στην περίπτωση που με τη στάση τους στα δικαστήρια συμβάλλουν στη μονιμοποίηση συμβασιούχων των δήμων.

Συγκεκριμένα, με αφορμή το γεγονός ότι δημοτικές Αρχές είτε στηρίζουν στο δικαστήριο αιτήματα συμβασιούχων εργαζομένων για μονιμοποίησή τους, είτε δεν εξαντλούν τις ένδικες δυνατότητες για να αποδείξουν το αντίθετο, το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο που τους απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκη και ο αναπληρωτής υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος, απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στους δημάρχους και τις νομικές υπηρεσίες να μην δέχονται την μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σε συμβάσεις «εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες καθίστανται τελεσίδικες και αμετάκλητες άρα και υποχρεωτικές για τη διοίκηση (ν. 3068/2002)».

Η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών ψέγει τις δημοτικές αρχές διότι «σε ορισμένες περιπτώσεις τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων αποδέχονται τα αιτήματα των αγωγών, συνομολογούν ότι με τις συμβάσεις αυτές καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους και δεν ασκούν τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων αυτών, ως οφείλουν για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών είναι η κατάταξη συμβασιούχων σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων αυτών, καταστρατηγώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94, όπως ισχύει και για τους φορείς αυτούς και επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς τους με μη προγραμματισμένες δαπάνες».

Επιπροσθέτως, η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, επικαλείται το γεγονός ότι οι κατατάξεις αυτές συνυπολογίζονται για την τήρηση του λόγου 1/5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις προσωπικού) στο δημόσιο, και ως εκ τούτου στερούνται οι φορείς τη δυνατότητα πρόσληψης μονίμου προσωπικού, από τους διαθέσιμους επιτυχόντες σε διαδικασίες πρόσληψης υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Επίσης υπογραμμίζουν ότι «οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα έχουν καθήκον να προασπίζονται, τα συμφέροντά τους, μέχρις εξαντλήσεως των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και σε κάθε στάδιο των δικών αυτών» .

Συνεπώς, τονίζουν ότι στην περίπτωση που οι δήμοι δεν εξαντλούνι τα ένδικα μέσα στις δικαστικές διαφορές, τότε οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία των άρθρων 233 επομ. του ν. 3852/2010 περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα παραπομπής στον εισαγγελέα για διερεύνηση διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ