Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91, Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167Α΄).

 

ΦΕΚ 2208Β’/6-9-2013