3 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Ριζικές ανατροπές στη φορολογική νομοθεσία Ακίνητα: Επιβαρύνσεις για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Πρόσφατα

Νέο «χτύπημα» δέχονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπιστεύτηκαν το Δημόσιο και έσπευσαν να τακτοποιήσουν αυθαίρετους χώρους, δραστικές περικοπές στις απαλλαγές επιχειρήσεων που επιτείνουν το αντιαναπτυξιακό κλίμα στην αγορά, αλλά και αυστηρές ποινές για το λαθρεμπόριο καυσίμων, καθώς και αναβολή του φόρου υπεραξίας στις μετοχές για την 1η Ιανουαρίου 2013 περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπεται ότι οι χώροι που νομιμοποιούνται θα μετρούν στα τεκμήρια ως βοηθητικοί χώροι με 40 ευρώ/τ.μ., αφού στο άρθρο 321 αναφέρεται ρητά ότι:

«Οσον αφορά στη Φορολογία Εισοδήματος η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των υπογείων, των παταριών και των σοφιτών των οποίων η αλλαγή χρήσης νομιμοποιήθηκε με το Ν. 4014/2011 ορίζεται σε ποσό ίδιο με αυτό που ισχύει για τους βοηθητικούς χώρους κύριας κατοικίας όπως αυτό ορίζεται με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) και αντιστοιχεί στο μισό του ποσού της αντικειμενικής δαπάνης που ισχύει για τους κύριους χώρους κύριας κατοικίας».

Επισημαίνεται ότι οι «τακτοποιημένοι» χώροι θα αναγραφούν στον κωδικό 211-225 του εντύπου Ε1 που αφορά στους βοηθητικούς χώρους της κατοικίας (αποθήκες, υπόγεια γκαράζ), αυξάνοντας το εισόδημα που προκύπτει από την αντικειμενική δαπάνη για τη χρήση και συντήρηση της κατοικίας.

Παράλληλα, με άλλες διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου ορίζονται τα εξής:

* Αποδεσμεύεται η υποχρέωση δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) λόγω αλλαγής οικογενειακής κατάστασης και διατηρείται μόνο στις περιπτώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης προκειμένου να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατόν ένα ολοκληρωμένο και ορθό περιουσιολόγιο, στο οποίο να περιγράφεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου, χωρίς αυτό να συνδέεται με την οικογενειακή του κατάσταση και παράλληλα να απλουστευθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων αυτών.

* Από το έτος 2010 και επόμενα το εκκαθαριστικό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο. Με αυτό το διαχωρισμό θα αποφευχθούν οι προστριβές μεταξύ των φορολογουμένων που είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλλουν από κοινού δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και για τους οποίους μέχρι τώρα προβλεπόταν έκδοση κοινού εκκαθαριστικού ΦΑΠ (π.χ. συζύγων που τελούν σε διάσταση ή έχουν χωρίσει και ο σύζυγος δεν προβαίνει σε διακοπή της σχέσης στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 κ.λπ.).

* Καθιερώνεται η ηλεκτρονική θεώρηση των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης ακινήτων, με σκοπό την ευχερέστερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και την ελάφρυνση του εργασιακού φόρτου των ΔΟΥ.

* Ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των 100 ευρώ κατά μήνα, υποβάλλονται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή μέσα στο επόμενο μήνα από τη σύνταξή τους.

* Τα ανωτέρω έγγραφα εφόσον δεν έχουν υποβληθεί, στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναμης και δεν εξετάζονται από τα δικαστήρια και τις δημόσιες γενικά αρχές. Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναμης και τα αντέγγραφα με τα οποία συμφωνείται μίσθωμα διαφορετικό από το καθοριζόμενο στο έγγραφο της μίσθωσης.

* Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ακινήτου, ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον προκάτοχο για την πληρωμή του φόρου των τριών πριν από τη μεταβίβαση ετών, που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ημέρα της μεταβίβασης. Οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να υπενθυμίζουν τη διάταξη αυτή στους συμβαλλόμενους και να αναγράφουν τούτο ρητά στο συμβόλαιο της αγοραπωλησίας.

* Δικαιούχοι απαλλαγής πρώτης κατοικίας είναι, εκτός από τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., και οι πολίτες κρατών-μελών του ΕΟΧ.

Υποχρεωτική υποβολή για εισοδήματα πάνω από 5.000 ευρώ

Θα πρέπει εξάλλου να αναφερθεί ότι στο σχέδιο νόμου προβλέπονται επίσης τα εξής:

* γίνεται υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης για εισοδήματα πάνω από 5.000 ευρώ που προκύπτουν είτε από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις.

* παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 2%0 στην αξία των μετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς και έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. Επίσης, προβλέπεται ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των πιο πάνω μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

* προβλέπεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κέρδη από εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές, εξακολουθούν να ισχύουν για όσες εισηγμένες μετοχές έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

* η πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, υπέχει θέση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον Φορέα, Υπηρεσία ή πρόσωπο που αιτήθηκε για τη λήψη του και μόνο για τη αιτία που αναφέρεται στην αίτησή του

* οι “διοικητικές λύσεις”, δηλαδή οι απαντήσεις σε ερωτήματα φορολογουμένων, που εκδίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών, με τη μορφή είτε εγκυκλίων, είτε ατομικών απαντήσεων θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, ταυτόχρονα με τη διεκπεραίωσή τους, αφού προηγουμένως απαλειφθούν από τις ατομικές απαντήσεις τα στοιχεία των φορολογουμένων, καθώς και τυχόν αναφερόμενα ποσά φόρων, για να μην τίθενται θέματα δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων και θέματα απορρήτου και ταυτόχρονα να μειωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής παρόμοιων ερωτημάτων όταν υπάρχουν τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Αναδημοσίευση από ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 23-3-2012


Η αναδημοσίευση της ειδησεογραφίας από εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες γίνεται για την ενημέρωση των αναγνωστών και δε συνεπάγεται την υϊοθέτηση των απόψεων, που εκφράζονται από την Αυτόνομη Παρέμβαση.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις