10.7 C
Athens
Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

«Ψαλίδι» 12% στις κύριες συντάξεις, 7% στο ΝΑΤ με τον εφαρμοστικό νόμο

Πρόσφατα

Αναλυτικά οι διατάξεις – Ποιες δαπάνες κόβονται από τον προϋπολογισμό του 2012 – Πλαφόν 500 ευρώ στο εκλογικό επίδομα.

Τη μείωση των συντάξεων του δημοσίου κατά 12% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1300 ευρώ μηνιαίως, καθώς και τις περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους προβλέπει ο εφαρμοστικός νόμος που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Χθες το βράδυ κι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το Eurogroup ενσωματώθηκαν σε σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» όλες οι συμφωνηθείσες με την τρόικα προαπαιτούμενες δράσεις (prior actions) για την έγκριση της δανεικής σύμβασης.

Οι κυριότερες εξ΄ αυτών είναι

Αρθρο 1: Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου

1. α. Από 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, γενικά, αναπροσαρμόζεται με μείωση κατά 12% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ.

β. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούμενης περίπτωσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α’ 117) και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς, αφαιρουμένων των ποσών:

i) της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α’ 120), όπως ισχύει μετά την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α’ 180),

ii) της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 και

iii) της μείωσης της περ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, κατά περίπτωση.

γ. Εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην περ. α’ όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω.

Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω.

δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο ή περισσοτέρων συντάξεων από το Δημόσιο, η μείωση της παραγράφου α’ διενεργείται επί του συνολικού ποσού των συντάξεων.

ε. Οταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης μειώνεται κατά το ποσοστό που ορίζεται στην περίπτωση α’. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

στ. Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το Δημόσιο.

η. Τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ’ εξαιρούνται και από τη μείωση της περ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276).

Αρθρο 2: Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012

1. Ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 όπως εγκρίθηκε με το ν. 4032/2011 (Α’ 257) τροποποιείται ως εξής:

α) Οι πιστώσεις των προϋπολογισμών όλων των υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0700), λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0800), Προμήθειες αγαθών (ΚΑΕ της κατηγορίας 1000), διάφορες άλλες δαπάνες (ΚΑΕ των ομάδων 2130, 5120 έως 5190, 7210 και 7240 και των υποκατηγοριών 3300 και 4300 έως 4600) μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

β) Οι ίδιες, ως ανωτέρω, πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Αμυνας μειώνονται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΑΕ της ομάδας 6910) κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ.

γ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζημίωση εφημεριών γιατρών ΕΣΥ (ΚΑΕ 0562) μειώνονται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και για επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ. (ΚΑΕ 2731) κατά σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ.

δ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) μειώνονται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ.

ε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) μειώνονται κατά είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (ΚΑΕ 5323) κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ.

στ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μειώνονται ως ακολούθως:

αα) για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) του ειδικού Φορέα 19-710 Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ,

ββ) για αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (ΚΑΕ 0344 και 0354) κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) ευρώ,

γγ) για επιμίσθια αποσπασμένου σε σχολεία του εξωτερικού προσωπικού του υπουργείου (ΚΑΕ 0229) κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ,

δδ) για επιχορήγηση στα ΑΕΙ για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ΚΑΕ 2894) κατά ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) ευρώ,

εε) για επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα (ΚΑΕ 2422) κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) ευρώ,

στστ) για επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑΕ 2425) κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ.

ζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών για δαπάνες εκλογών (ΚΑΕ της ομάδας 5260) αυξάνονται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.

η) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών για συντάξεις δημοσίων λειτουργών (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0600) μειώνονται κατά εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ.

θ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για επιχορήγηση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΚΑΕ 2361) μειώνονται κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) ευρώ και οι πιστώσεις για αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των τομέων ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΕ 7293) μειώνονται κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (21.300.000) ευρώ.

ι) Οι κατά φορέα πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων αποκλειστικά από εθνικούς πόρους μειώνονται ως ακολούθως:

αα) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) ευρώ.

ββ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ.

γγ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

δδ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εξωτερικών κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ.

εε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) ευρώ.

στστ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ,

ζζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) ευρώ.

ηη) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά πενήντα δύο εκατομμύρια (52.000.000) ευρώ.

θθ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) ευρώ.

ιι) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

ιαια) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ.

ιβιβ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

ιγιγ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτου κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ.

ιδιδ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ.

ιειε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

ιστιστ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ.

ιζιζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ.

ιηιη) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

ιθιθ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.

Αρθρο 3:

Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

1. Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Α’ 226), που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο 2012.

2. Το άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 131

1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.

Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, η ανωτέρω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500) εφάπαξ.

Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (25.000.000).

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α’ 43), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτό, καταργούνται.

3. Πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερομένων δικαιούχων, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε άλλες κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διπλή καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στον ίδιο λειτουργό ή υπάλληλο».

3. α. Η αντιμισθία των δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92, παρ. 2 και 181, παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) μειώνεται κατά 5%.

β. Η παρ. 3 του άρθρου 181, παρ. 3 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:

«Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη».

γ. Οι αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των περιφερειακών ή δημοτικών συμβουλίων και των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων ή των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 των Περιφερειών.

Αρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 70 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994, Α’ 151) τροποποιείται ως εξής:

«Ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητά του, να προτείνει τη Διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, για την άσκηση προσφυγής του φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α’ 218) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι τις πέντε του επομένου μήνα από το μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13».

3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 τροποποιείται ως εξής:

«5.α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994)».

4. Η προηγούμενη παράγραφος 3 ισχύει από τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012.

Αρθρο 5

Ρυθμίσεις θεμάτων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

1. Στο τέλος της υποπαραγράφου (β) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 (Α’ 27) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που τα διαθέσιμα τού κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατέλθουν του ορίου του ενός επί τοις εκατό (1%) των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της εισφοράς, οι ετήσιες εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε η αναλογία του προηγουμένου εδαφίου να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 0,35%, μέχρις ότου αποκατασταθεί το ώς άνω όριο του 1%».

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 προστίθενται νέες υποπαράγραφοι (η) και (θ) ως εξής:

«η) Η καταβολή των αναλογουσών κατά πιστωτικό ίδρυμα εισφορών του έτους 2013 και εφεξής πραγματοποιείται με πίστωση των ειδικών λογαριασμών του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό αυτό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επενδύεται εν όλω ή εν μέρει κατά τους όρους του άρθρου 4 παρ. 4 στ i και iv και παρ. ζ.

θ) Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων που τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του, θα μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΚΕ και αφού λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, στους ειδικούς λογαριασμούς του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα επενδύονται κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2025. Το εκάστοτε υπόλοιπο των ανωτέρω διαθεσίμων και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς θα εξακολουθεί να τηρείται σε λογαριασμούς τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης, κατά τους όρους της διάταξης του άρθρου 4, παρ. 4, στ’, ii.».

3. Η περίπτωση β’ της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3746/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) κατάθεση στους ειδικούς λογαριασμούς του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 3746/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ΤΕΚΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη, ένα (1) προέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών, τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο (2) από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών. Για την εξέταση και λήψη αποφάσεως για την παροχή χρηματοδότησης προς πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 13Α, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, δηλαδή τον ως άνω Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος που προέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών και τα τρία (3) μέλη που προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος».

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3746/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ένα προερχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικός».

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 3746/2003 τροποποιείται ως εξής:

«8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη».

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 23 του ν. 3746/2003 τροποποιείται ως εξής:

«9. Η ειδική πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ επιτυγχάνεται με τη σύμφωνη ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Αρθρο 6

Αναπροσαρμογή συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταμεία

1. Από 1.1.2012 τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) μειώνονται κατά ποσοστό 7%.

2. Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τους λοιπούς φορείς κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνονται κατά 12% από 1.1.2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), της εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και της μείωσης των κύριων συντάξεων του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την παραπάνω μείωση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00 ευρώ).

Οταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των 1.300,00 ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:

Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων ευρώ (200).

Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) έως τριακόσια (300) ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225 ευρώ).

Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό (300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (255 ευρώ).

Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της επικουρικής σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και των μειώσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

4. Από τη μείωση των παραγράφων 1, 2 και 3, του άρθρου αυτού, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι αναδρομικές μειώσεις των παρ. 1, 2 και 3 παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη Μαΐου 2012.

Αναδημοσίευση από ΒΗΜΑ, 21-2-2012


Η αναδημοσίευση της ειδησεογραφίας από εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες γίνεται για την ενημέρωση των αναγνωστών και δε συνεπάγεται την υϊοθέτηση των απόψεων, που εκφράζονται από την Αυτόνομη Παρέμβαση.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις