20.5 C
Athens
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Τρόικα: Διπλασιάστε τους φόρους στις καταθέσεις

Πρόσφατα

Ο φορολογικός παραλογισμός συνεχίζεται, καθώς ζητάει να γίνεται κάθε χρόνο αύξηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων, να μην μειωθούν φόροι, ακόμα και αύξηση του ΦΠΑ.

Μέτρα – σοκ με διπλασιασμό του φόρου στις καταθέσεις από το 10% στο 20%, νέες αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, κατάργηση φοροαπαλλαγών αλλά και αύξηση των φόρων στα ακίνητα με αύξηση κάθε χρόνο των αντικειμενικών αξιών προτείνει στην κυβέρνηση το τεχνικό κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος. Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΕ με το πόρισμα τους, πάνω στο οποίο όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλος θα στηριχθούν οι διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, προκρίνουν μια μεταρρύθμιση που θα μεταφέρει το βάρος από τις εισφορές που επιβάλλονται στους πολύ χαμηλούς μισθούς στην κατανάλωση μέσω την περαιτέρω αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την εφαρμογή υψηλότερων συντελεστών ΦΠΑ για τα προϊόντα που βρίσκονται σήμερα στο πολύ χαμηλό συντέλεση.

Επίσης το ΔΝΤ λέει στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει άμεσα σε καμία μείωση των ανώτατων συντελεστών ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ενώ εισηγείται ακόμη και την αύξηση της αυτοτελούς φορολόγησης ομολόγων και τόκων καταθέσεων από το 10% στο 20%. Το τεχνικό κλιμάκιο του Ταμείου προτείνει τη μείωση των συντελεστών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αντιστάθμιση των απωλειών των εσόδων με αυξήσεις στους έμμεσους φόρους και κυρίως στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Προτείνεται δηλαδή η μετατόπιση του φορολογικού βάρους από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στην έμμεση φορολογία (ΦΠΑ, ΕΦΚ και φορολογία ακίνητης περιουσίας) στο πλαίσιο μιας «βραχυπρόθεσμης δημοσιονομικής υποτίμησης» που θα καταστήσει πιο φθηνό το κόστος εργασίας και πιο ακριβή την κατανάλωση.

Το πόρισμα για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος που έχει υποβάλει το ΔΝΤ από τον περασμένο Οκτώβριο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει:

Φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Απλοποίηση φορολογικής κλίμακας με μείωση του αριθμού των φορολογικών κλιμακίων από οκτώ σε τρία ή τέσσερα.

Μετατροπή του βασικού αφορολόγητου σε μη επιστρεφόμενη μείωση φόρου!

5) Επιβολή παρακράτησης φόρου 25% στα εισοδήματα από μερίσματα και κατάργηση συμψηφισμού του φόρου επί των μερισμάτων. Αργότερα, μείωση του συντελεστή του φόρου αυτού στο 20%.

6) Αντικατάσταση φόρου συναλλαγών επί μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο με έναν φόρο κερδών από κεφάλαιο.

7) Θέσπιση αφορολογήτου ορίου για δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων κ.λπ. ως σταθερό ποσοστό επί του εισοδήματος από μισθώματα.

8) Υιοθέτηση ενιαίας αυτοτελούς φορολογίας σε κέρδη από κεφάλαιο, δηλαδή σε εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων, σε υπεραξίες από πωλήσεις μετοχών και σε μισθώματα ακινήτων.

9) Αύξηση αυτοτελούς φορολόγησης ομολόγων και τόκων καταθέσεων από το 10% στο 20% (στο βαθμό που το επιτρέπει η οικονομική ανάκαμψη).

10) Κατάργηση ειδικού φόρου επί αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ασφαλιστικές εισφορές:

11) Αύξηση των ανωτάτων ορίων εισφορών στο ΙΚΑ για να διευρυνθεί η βάση και μείωση των συντελεστών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

12) Ένταξη αυτοαπασχολουμένων στο ΙΚΑ και αναμόρφωση της λειτουργίας του ΙΚΑ ώστε να χρηματοδοτείται απʼ ευθείας από φόρους.

13) Προώθηση της αυτασφάλισης και βελτίωση της σύνδεσης εισφορών και παροχών.

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων:

14) Αύξηση συντελεστή φορολόγησης των Ομόρρυθμων Εταιρειών από το 20% στο 25%.

15) Αύξηση φόρου βάσει κόρων για την εσωτερική ναυσιπλοϊα.

16) Απλούστευση του προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών τραπεζών.

17)Κατάργηση της φοροαπαλλαγής των τόκων των ομολόγων για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες (μόνο εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση).

18) Αντικατάσταση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων με φοροαπαλλαγή για την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.

Φορολογία ακίνητης περιουσίας:

19) Ενοποίηση φορολογικών συντελεστών ακίνητης περιουσίας για τις επιχειρήσεις μεταξύ 0,6%-1% ανάλογα με τα επιδιωκόμενα έσοδα.

20) Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

21) Κατάργηση φοροαπαλλαγής για τις αγροτικές γαίες που κατέχουν φυσικά πρόσωπα.

22) Κατάργηση της διακριτικής ευχέρειας του υπουργού Οικονομικών να αναπροσαρμόζει τις αντικειμενικές αξίες. Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών να γίνεται κάθε χρόνο.

23) Τεχνική προετοιμασία για την καθιέρωση ενός σύγχρονου συστήματος αποτίμησης των ακινήτων σε μαζική κλίμακα.

24) Εισαγωγή ενός κανονικού φόρου κερδών κεφαλαίου-υπεραξίας στα ακίνητα.

25)Κατάργηση της μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το 10% της δαπάνης για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

26) Μετάταξη αγαθών και υπηρεσιών από τον συντελεστή 6,5% στο 13%.

27) Κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου.

28) Επιβολή της υποχρέωσης στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικών ακινήτων όλων των τύπων να χρεώνουν ΦΠΑ επί των μισθωμάτων.

29) Επιβολή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων και τουριστικών πακέτων που μπορούν να υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή.

30) Υπαγωγή σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο κατώφλι πωλήσεων.

31) Επιβολή πάγιου ειδικού φόρου κατανάλωσης στο απλό και το αφρώδες κρασί.

32) Επιβολή πάγιων ειδικών φόρων κατανάλωσης στον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων στριφτών τσιγάρων.

33) Πιο ισόρροπη κατανομή στη δομή των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα με μεγαλύτερη βαρύτητα στους πάγιους φόρους και μικρότερη στους αναλογικούς συντελεστές.

34) Τροποποίηση του τέλους ταξινόμησης ώστε να φορολογούνται λιγότερο ευνοϊκά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και εισαγωγή ρητού κριτηρίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

35) Eκλογίκευση του συστήματος ειδικών τελών και διασαφήνιση της φύσης των συναλλαγών που υπόκεινται σ΄ αυτά.

36) Κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και συγκέντρωση όλων των εισπράξεων εντός του κρατικού προϋπολογισμού.

Αναδημοσίευση από ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 31-1-2012


Η αναδημοσίευση της ειδησεογραφίας από εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες γίνεται για την ενημέρωση των αναγνωστών και δε συνεπάγεται την υϊοθέτηση των απόψεων, που εκφράζονται από την Αυτόνομη Παρέμβαση.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις