19.2 C
Athens
Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Nέα κριτήρια για τις αποσπάσεις

Πρόσφατα

Τι προτείνεται για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Νέα κριτήρια για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που θα ισχύουν στο εξής, όπως η γνώση νέων τεχνολογιών αλλά και η ανάγκη για εξωσωµατική γονιµοποίηση, διαµόρφωσε επιτροπή του υπουργείου Παιδείας. Η επιτροπή θα επεξεργαστεί την ερχόµενη εβδοµάδα ανάλογη πρόταση και για τις µεταθέσεις. Τα βασικά σηµεία της πρότασης είναι τα εξής:

1 Για τις αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης, τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια λαµβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:

α. Τις µεταπτυχιακές σπουδές στη Δηµόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

β. Το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό µε τη διοίκηση, τη νοµική ή άλλη επιστήµη.

γ. Την τεκµηριωµένη γνώση του αντικειµένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί.

δ. Τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται µε πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α’ ή Β’.

ε. Την αξιόλογη διοικητική εµπειρία, κατά προτίµηση στις υπηρεσίες ή σε Νοµικά Πρόσωπα του ΥΠΔΒΜΘ. στ. Την πιστοποιηµένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται µε πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω. Για τον σκοπό αυτό στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί µε απόσπαση και αναφέρονται τα συγκεκριµένα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και η αριθµητική αποτύπωσή τους.

τι ΣΥΝΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

2 Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια για τις µεταθέσεις, εκτός από τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης συνεκτιµώνται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο τα εξής:

α. Βαριές και δυσίατες ασθένειες:

i. Των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (µονάδες 5 για ποσοστό 50%-67% και µονάδες 10 για ποσοστό 67% και άνω). ii. Των γονέων τους που είναι δηµότες από διετίας δήµου της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, εφόσον αποδεδειγµένα έχουν την επιµέλειά τους (µονάδες 2 για ποσοστό αναπη ρίας 50%-67% και µονάδες 5 για ποσοστό 67% και άνω).

iii. Αδελφών τους µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλειά τους (µονάδες 5).

Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται µε γνωµάτευση πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισµού Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά.

β. Η συνυπηρέτηση µε σύζυγο εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθµιας ή της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή µελών ΔΕΠ Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. ΤΕΙ Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων (µονάδες 6 επιπλέον).

γ. Η χηρεία, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά (µονάδες 5).

δ. Οι εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, όπως η διάζευξη ή διάσταση, η χηρεία ή η ανάγκη για εξωσωµατική γονιµοποίηση (µονάδες 3).

ε. Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (µεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός (µονάδες 2).

κατα Προτεραιοτήτα

3 Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:

α. Ανήκουν σε ειδική κατηγορία µετάθεσης.

β. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων.

γ. Είναι εκλεγµένοι περιφερειακοί σύµβουλοι, δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, πρόεδροι δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.

δ. Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών.

ε. Είναι µέλη των διοικητικών συµβουλίων των ενώσεων λειτουργών µέσης εκπαίδευσης ή των συλλόγων των δασκάλων και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας αυτών.

Αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου θεµελιώνουν δικαίωµα απόσπασης, σύµφωνα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η απόσπαση πραγµατοποιείται σε όµορη αυτής περιοχή.

ΑΝΑΠΉΡΟΙ και ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

4. Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:

α. Πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

β. Είναι τρίτεκνοι.

Για τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων, σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραµατικά, καλλιτεχνικά, µουσικά, µειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τα υπηρεσιακά συµβούλια λαµβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια για τις µεταθέσεις.

ΠΟΣΟ ΜΕΤΡΑΝΕ οι µεταπτυχιακές

σπουδές, το δεύτερο πτυχίο, η γνώση των νέων τεχνολογιών, η διοικητική εµπειρία, η πιστοποιηµένη γνώση των νέων γλωσσών για τις αποσπάσεις στην Κεντρική υπηρεσία του υπουργείου παιδείας

ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ για τις αποσπάσεις

µετράνε οι βαριές και ανίατες ασθένειες, το ποσοστό αναπηρίας, η συνυπηρέτηση, η χηρεία, οι εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι

Την ερχόµενη εβδοµάδα η πρόταση του υπουργείου για τις µεταθέσεις

Ποιοι δεν έχουν δικαίωµα απόσπασης

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ υποβολής αίτησης για απόσπαση οι παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών: α. Οι νεοδιόριστοι που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην περιοχή ή στο σχολείο του πρώτου διορισµού τους, προκειµένουγια τις αποσπάσεις στην Κ.Υ. και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία του άρθρου … αυτού του νόµου. β. Οσοι είναι στελέχητης Εκπαίδευσης (σχολικοί σύµβουλοι, διευθυντές Διευθύνσεων, προϊστάµενοι Γραφείων, προϊστάµενοι εκπαιδευτικών θεµάτων, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων).

γ. Οσοι υπηρετούν σε θέσεις µε θητεία η οποία λήγει µετά την 31ηΑυγούστου του έτους που γίνονται οι αποσπάσεις.

δ. Οσοι ζητούν απόσπαση για τρίτο συνεχόµενο σχολικό έτος, εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση µετάθεσης στην περιοχή όπου ζητούν να αποσπαστούν.

Αναδημοσίευση απο ΤΑ ΝΕΑ, 4-2-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις