27.5 C
Athens
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Επιχείρηση «συγχώνευση»

Πρόσφατα

Ανεξάρτητες εταιρείες θα καταγράψουν 23.000 φορείς υπολογίζοντας το κόστος λειτουργίας τους.

Χάθηκε στην… κατάργηση (και τη συγχώνευση) η κυβέρνηση. Και µπροστά στην απόγνωση που δηµιουργεί η ύπαρξη περίπου…

23.000 φορέων του Δηµοσίου που συντηρούν το τέρας της γραφειοκρατίας, ετοιµάζεται να αναθέσει την καταγραφή του έργου που παράγουν(;), του κόστους λειτουργίας τους και του προσωπικού που διαθέτουν σε ιδιώτες, καθώς οι αρµόδιες υπηρεσίες σηκώνουν τα χέρια! Παράλληλα, µε νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προχωρεί στην άµεση κατάργηση επτά φορέων του Δηµοσίου και στη συγχώνευση έντεκα άλλων.

Οπως έγινε γνωστό, και µετά το ορατό (οικονοµικό) αποτέλεσµα που είχαν οι 66 πρώτες καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και υπηρεσιών του Δηµοσίου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν έπειτα από εισήγηση του Θεόδωρου Πάγκαλου, το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κατήρτισε µελέτη για την επιτάχυνση της διαδικασίας συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του Δηµοσίου, µε στόχο, όπως αναφέρεται, «τη µείωση των φορέων του Δηµοσίου, ώστε να περιοριστούν οι δαπάνες, να εξορθολογιστούν οι δράσεις και να παραχθεί καλύτερο αποτέλεσµα προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας». Το έργο που υπολογίζεται στα 30 εκατοµµύρια ευρώ θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα περιλαµβάνει µια σειρά από δράσεις που κρίθηκαν από τις υπηρεσίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης – ο οποίος έχει επωµιστεί την όλη προσπάθεια για την περιστολή των δαπανών του Δηµοσίου (από τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις των 66 φορέων που έχουν γίνει ήδη, το όφελος του Δηµοσίου υπολογίζεται στα 10,5 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως) – ως απολύτως απαραίτητες προκειµένου να αποτυπωθεί ευκρινώς ο κυκεώνας των φορέων του Δηµοσίου.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι δράσεις αυτές είναι:

Ηλεκτρονικό µητρώο φορέων του Δηµοσίου µε επικαιροποιηµένα στοιχεία n Καταγραφή της πραγµατικής δραστηριότητας του συνόλου των φορέων n Αναδιατύπωση θεσµικού και νοµικού πλαισίου n Διατύπωση γενικής µεθοδολογίας (οδικού χάρτη) για συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του Δηµοσίου n Κατηγοριοποίηση φορέων σε οµάδες, σύµφωνα µε κριτήρια n 20 µελέτες σκοπιµότητας, µία για κάθε οµάδα φορέων n 20 δηµόσιες ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις µε ενσωµάτωση σχολίων n 20 νοµοθετικές παρεµβάσεις n 50 εκτελέσεις απόφασης συγχώνευσης ή κατάργησης n 50 business plans για νέους φορείς που θα προκύψουν από συγχώνευση n 50 υπηρεσίες υποστήριξης αρχικής λειτουργίας νέων φορέων n Πληροφοριακό σύστηµα για τη διαχείριση του συνόλου των συγχωνεύσεων και την παρακολούθηση των χρόνων υλοποίησης n Ολοκληρωµένο σχέδιο δηµοσιότητας µε εκδηλώσεις, ενηµερωτικό υλικό, καταχωρίσεις και πλήρη δικτυακό τόπο για πληροφόρηση των πολιτών.

Το έργο υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ και θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

Στον στενό δηµόσιο τοµέα κατά τους υπολογισµούς υπάρχουν σήµερα εν λειτουργία περί τους 1.500 φορείς και η πρόταση προβλέπει µέσο κόστος ανά φορέα περίπου 13.500 ευρώ προκειµένου να γίνουν όλες οι αναγκαίες µελέτες, οι διαδικασίες καταργήσεων και συγχωνεύσεων σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τη διευθέτηση των εγκαταστάσεων και των υποδοµών των φορέων αυτών κ.λπ. Ενα πρόχειρο µητρώο φορέων που έχει δηµιουργηθεί από τις υπηρεσίες του γραφείου τού κ. Πάγκαλου αναφέρει ότι οι φορείς του στενού δηµόσιου τοµέα (δεν περιλαµβάνονται δηλαδή σ’ αυτό το µητρώο ∆ΕΚΟ, τράπεζες, οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κ.λπ.) ανέρχονται σε 1.800. Η γενική παραδοχή όµως είναι ότι, όπως συνέβαινε και µε τους δηµοσίους υπαλλήλους πριν την απογραφή, είναι αδύνατον το ∆ηµόσιο να εξακριβώσει πόσοι είναι οι φορείς που διαθέτει και πολύ περισσότερο πόσο κοστίζουν, τι έργο παράγουν κ.λπ.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η απόφαση της κυβέρνησης είναι στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής περιστολής δαπανών. Για το θέµα έχουν γίνει αλλεπάλληλες συνεργασίες του κ. Πάγκαλου µε τη γ.γ. του Πρωθυπουργού, Ρ. Βάρτζελη και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σύντοµα σε σύσκεψη υπό τον Γ. Παπανδρέου.

ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

1. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) µε Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

2. ΕΤΑΤ (Εταιρεία Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιοµηχανίας Τροφίµων Α.Ε.) – ΕΦΕΤ 3. Οργανισµός Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» µε Οργανισµό Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Ελαιώνα Αττικής και Φορέα ∆ιαχείρισης και Ανάπλασης του ποταµού Κηφισού Αττικής.

4. Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΣ∆∆) µε Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ)

5. ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικο Ιδρυµα Αγροτικής Ερευνας) – ΟΠΕΓΕΠ (Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων)

ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

1. Εθνικός Οργανισµός Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ)

2. Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού (ΕΚΕΘΕΧ)

3. Εργο Πολιτών 4. Οπερα ∆ωµατίου Θεσσαλονίκης 5. Κέντρα Εργαζόµενης Νεότητας 6. Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας (ΚΕΙΠ)

7. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Αναδημοσίευση απο ΤΑ ΝΕΑ, 3-2-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις